Kullanım kılavuzu ACER X1311WH

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ACER X1311WH kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ACER X1311WH kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ACER X1311WH kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ACER X1311WH : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2237 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ACER X1311WH (2135 ko)
   ACER X1311WH ǔ (2259 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ACER X1311WH

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] margarin veya s>v> ya¤lar> cihaz>n içinde veya üzerinde b>rakmay>n. » Di¤er elektrikli cihazlar> kullan>rken, kablonun f>r>n>n s>cak yüzeylerine temas etmedi¤inden emin olun. Bak>m ve Temizlik » F>r>n>, talimatlara uygun olarak temizleyin. Ya¤lar>n veya di¤er yiyecek maddelerinin birikmesi (özellikle k>zartma tavas>nda) yang>na yol açabilir. » Cihaz> temizlemek için kesinlikle yüksek bas>nçl> buhar makinelerini kullanmay>n. [. . . ] F>r>n ayarlanm>fl olan programlara göre aç>l>p kapanacakt>r. "Süreyi hat>rlatma" özelli¤i Süreyi hat>rlatma alarm>, belirlenmifl bir sürenin sonunda devreye girecek, ancak hala kullan>l>yorsa FIRIN ÇALIfiMAYA DEVAM EDECEKT<R. Süre hat>rlatma özelli¤ini ayarlamak için: 1. "Süreyi Hat>rlatma" özelli¤ini seçmek üzere k>sa aral>klarla dü¤mesine bas>n. Sonra, "+" veya "­" dü¤mesine bas>n (en fazla: 2 saat, 30 dakika). Ayarlama ifllemi bitince 5 saniye kadar bekleyin: "Süreyi hat>rlatma" lambas> yanacakt>r. Belirlenmifl olan sürenin sonunda lamba yan>p sönmeye bafllayacak ve sesli uyar> duyulacakt>r. Sesli alarm> kapatmak için herhangi bir dü¤meye bas>n. Süre hat>rlatma özelli¤ini iptal etmek için: 1. "Süreyi Hat>rlatma" özelli¤ini seçmek üzere k>sa aral>klarla dü¤mesine bas>n. <lgili lamba yan>p sönecek ve göstergede kalan süre görülecektir. Göstergede "0:00" görününceye kadar "­" dü¤mesine bas>n. Az piflmifl olarak tercih edilecek yumuflak k>rm>z> et (örn; d>fl> iyi piflmifl ancak içi çi¤), yüksek s>cakl>k gerektirir (200-220 °C). Beyaz et, tavuk ve bal>k genellikle düflük s>cakl>k gerektirir (150 -175 °C). Sos veya et suyu gibi çeflnilerin, sadece piflirme süresi k>sa oldu¤unda piflirme ifllemine bafllamadan önce piflirme kab>na konulmas> gerekir. Etin piflip piflmedi¤ini kontrol etmenin kolay bir yöntemi bir kafl>kla bast>rmakt>r; e¤er et bu bas>nç alt>nda ezilmiyorsa, piflmek üzeredir. <çinin k>rm>z> kalmas> gereken rosto ve filetolar>n, piflme süresi k>sa olmal>d>r. Et, bir piflirme kab>nda veya do¤rudan tepsinin üzerinde piflirilebilir; bu durumda, et suyunun toplanmas> için talt rafa bir tepsi yerlefltirilmelidir. Çok ya¤l> etleri piflirdi¤inizde, eti do¤rudan >zgara üzerine koyun ve f>r>n>n kirlenmemesi için >zgaran>n alt>na bir tepsi yerlefltirin. Et pifltikten sonra, suyunun damlamamas> için en az 15 dakika beklemenizi tavsiye ederiz. K>zartma s>ras>nda f>r>n>n içinde çok fazla duman oluflmas>n> önlemek için, damlama kab>na biraz su dökmenizi tavsiye ederiz ve buhar> önlemek için ise, piflme s>ras>nda su çok fazla buharlafl>rsa, biraz daha ekleyin. Servis yapmadan önce, yiyecekleri sicak tutmak icin firini minimum isida tutun/ Izgara yapma Et veya bal>¤> >zgara yaparken üzerlerine biraz ya¤ sürün ve bunlar> daima f>r>n>n >zgaras> üzerine yerlefltirin. Tepsi seviyesi yiyeceklerin kal>nl>¤>na ba¤l>d>r. [. . . ] u Hem piflirme fleklinin seçilmifl, hem de s>cakl>k ayar>n>n yap>lm>fl olmas>n> kontrol edin u Cihaz>n kablo ba¤lant>lar>n>n düzgün olup olmad>¤>n> kontrol edin ve f>r>n> besleyen priz veya flalterin aç>k olmas>na dikkat edin. Ë F>r>n>n s>cakl>¤>n> gösteren lamba yanm>yor u Termostat kontrol dü¤mesi ile s>cakl>¤> seçin. u F>r>n fonksiyon ayar dü¤mesi ile bir fonksiyon seçin. u F>r>n fonksiyon ayar dü¤mesi ile bir fonksiyon seçin. u Ampulü kontrol edin; gerekirse de¤ifltirin ("F>r>n Ampulünün De¤ifltirilmesi" bölümüne bak>n). [. . . ]

ACER X1311WH KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ACER X1311WH kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag