Kullanım kılavuzu APPLE MACBOOK AIR 2012 INFORMATION GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals APPLE MACBOOK AIR 2012 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu APPLE MACBOOK AIR 2012 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals APPLE MACBOOK AIR 2012 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


APPLE MACBOOK AIR 2012 INFORMATION GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1688 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   APPLE MACBOOK AIR 2012 INFORMATION GUIDE (1715 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu APPLE MACBOOK AIR 2012INFORMATION GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] MacBook Air Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu Bu Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu, MacBook Air bilgisayarınız için güvenliğe, kullanıma, atmaya, geri dönüşüme, yasal düzenlemelere ve yazılım lisansına ilişkin bilgileri ve bir yıllık sınırlı garanti bilgilerini içerir. Su ve nemli yerler MacBook Air bilgisayarınızı; içecekler, lavabo, küvet, duş teknesi vb. MacBook Air bilgisayarınızı nemden veya yağmur, kar ve sis gibi nemli hava koşullarından koruyun. 45W MagSafe 2 güç adaptörü Yalnızca MacBook Air bilgisayarınızla birlikte gelen güç adaptörünü veya bu ürün ile uyumlu olan Apple onaylı bir güç adaptörünü kullanın. Adaptörü bir elektrik prizine takmadan önce, AC fişinin veya AC güç kablosunun güç adaptörüne tam oturacak şekilde takıldığından emin olun. [. . . ] nyilatkozom, hogy a MacBook Air megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. Malti Hawnhekk, Apple Inc. , jiddikjara li dan MacBook Air jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. dat het toestel MacBook Air in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. erklærer herved at dette MacBook Air -apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF. oświadcza, że ten MacBook Air są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. declara que este dispositivo MacBook Air está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. declară că acest aparat MacBook Air este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. izjavlja, da je ta MacBook Air skladne z bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili direktive 1999/5/ES. týmto vyhlasuje, že toto MacBook Air spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. vakuuttaa täten, että tämä MacBook Air tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. att denna MacBook Air står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at: www. apple. com/euro/compliance This equipment can be used in the following countries: European Compliance Statement This product complies with the requirements of European Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, and 1999/5/EC. Europe–EU Declaration of Conformity Български Apple Inc. декларира, че това MacBook Air е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими правила на Директива 1999/5/ЕС. tímto prohlašuje, že tento MacBook Air je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. erklærer herved, at følgende udstyr MacBook Air overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Deutsch Hiermit erklärt Apple Inc. , dass sich das MacBook Air in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befinden. Eesti Käesolevaga kinnitab Apple Inc. , et see MacBook Air vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. declares that this MacBook Air is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. declara que este MacBook Air cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Ελληνικά Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή MacBook Air συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. déclare que l’appareil MacBook Air est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. [. . . ] SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI İŞBU GARANTİ BELGESİNDE AKSİ DÜZENLENMEDİĞİ TAKDİRDE VE KANUN TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, APPLE, HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA KOŞULUN İHLALİNDEN VEYA HERHANGİ BİR HUKUK KURALI UYARINCA, KULLANIM KAYBI, GELİR KAYBI, MEVCUT VEYA ÖNGÖRÜLEN KAR KAYBI (SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN KAR DA DÂHİL OLMAK ÜZERE), PARA KULLANIM KAYBI, ÖNGÖRÜLEN BİRİKİM KAYBI, İŞ KAYBI, FIRSAT KAYBI, TİCARİ İTİBAR KAYBI, İTİBAR KAYBI, VERİ KAYBI, VERİNİN ZARARA UĞRAMASI, BOZULMASI VEYA RİSKE ATILMASI DA DÂHİL OLMAK ÜZERE VE FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN DOĞRUDAN, ÖZEL, BEKLENMEYEN VEYA DOLAYLI ZARARDAN, VEYA HER HÂLÜKÂRDA EKİPMAN VEYA ÜRÜNÜN İKAMESİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR DOLAYLI KAYIP VEYA ZARARDAN, DÜZELTME, PROGRAMLAMA VEYA APPLE ÜRÜNÜNDE BULUNAN VEYA APPLE ÜRÜNÜ İLE KULLANILAN HERHANGİ BİR PROGRAMIN VEYA VERİNİN YENİDEN ÜRETİMİNDEN VEYA APPLE ÜRÜNÜNDEKİ BİLGİLERİN GİZLİ TUTULMAMASINDAN SORUMLU DEĞİLDİR. YUKARIDAKİ SINIRLAMA, ÖLÜM VEYA BEDENSEL YARALANMA İDDİALARINA VEYA KANUNDAN KAYNAKLANAN KAST VE AĞIR KUSUR VE/VEYA İHMAL SORUMLULUĞÜ HALLERİNE UYGULANMAZ. APPLE, BU GARANTİ KAPSAMINDA TÜM APPLE ÜRÜNLERİNİ TAMİR EDEBİLECEĞİNE VEYA TÜM APPLE ÜRÜNLERİNİ BU ÜRÜNDE BULUNAN BİLGİLER HERHANGİ BİR RİSKE ATILMAKSIZIN VEYA KAYBOLMAKSIZIN İKAME EDEBİLECEĞİNE DAİR HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAMAKTADIR. BAZI EYALETLERDE (ÜLKELERDE VE BÖLGELERDE), BEKLENMEYEN VEYA DOLAYLI ZARAR SORUMLULUĞUNUN ORTADAN KALDIRILMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERİLMEMEKTEDİR. [. . . ]

APPLE MACBOOK AIR 2012 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. APPLE MACBOOK AIR 2012 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag