Kullanım kılavuzu ASUS N6600 ASUS GRAPHIC CARD DRIVERS AND UTILITIES INSTALLATION GUIDE FOR TURKEY EDITION

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ASUS N6600 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ASUS N6600 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ASUS N6600 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ASUS N6600 ASUS GRAPHIC CARD DRIVERS AND UTILITIES INSTALLATION GUIDE FOR TURKEY EDITION: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (7084 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ASUS N6600 SOFTWARE REFERENCE (11548 ko)
   ASUS N6600 DRIVERS AND UTILITIES INSTALLATION GUIDE (7077 ko)
   ASUS N6600 ASUS GRAPHIC CARD SOFTWARE REFERENCE FOR TURKISH EDITION (11554 ko)
   ASUS N6600 SOFTWARE REFERENCE (5189 ko)
   ASUS N6600 DRIVERS AND UTILITIES INSTALLATION GUIDE (12381 ko)
   ASUS N6600 ASUS GRAPHIC CARD SOFTWARE REFERENCE FOR ENGLISH EDITION (5190 ko)
   ASUS N6600 ASUS GRAPHIC CARD DRIVERS AND UTILITIES INSTALLATION GUIDE FOR ENGLISH EDITION (12388 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ASUS N6600ASUS GRAPHIC CARD DRIVERS AND UTILITIES INSTALLATION GUIDE FOR TURKEY EDITION

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Ekran Kart> SÜRÜCÜLER ve YARARLlEK PROGRAMLAR Yaz>l>m kurulum k>lavuzu TR1836 Birinci Bask> V1 2005 Telif Hakk> © 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Tan>mlanan ürünler ve yaz>l>mlar da dahil olmak üzere bu el kitab>n>n hiçbir bölümü ço¤alt>lamaz, yay>nlanamaz, kopyalanamaz, yeniden kullan>labilmesini sa¤layan sistemlerde saklanamaz veya sat>n alan kifli taraf>ndan destek amac>yla bulundurulmas> hariç tutulmas> kofluluyla, ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS")'un yaz>l> izni olmaks>z>n herhangi bir biçimde baflka bir dile çevrilemez. Afla¤>daki flartlarda ürün garantisi ya da hizmeti uzat>lmayacakt>r: (1) ürünün ASUS taraf>ndan yaz>l> bir izin olmaks>z>n onar>lmas> veya de¤ifltirilmesi ya da (2) ürünün seri numaras>n>n tahrif edilmesi ve kaybolmas>. [. . . ] Ayg>t Yöneticisi'ne t>klay>n, ard>ndan Görüntü adaptörleri'ne çift t>klay>n. 3. 4. 5. Mevcut görüntü adaptörünü seçin ve ard>ndan Özellikler ikonu'na çift t>klay>n. 6. Özellikler diyalog kutusundan Sürücü sekmesini seçin, ard>ndan Sürücü Güncelle'ye t>klay>n. Yaz>l>m kurulum k>lavuzu 11 7. Listeden veya özel bir yerden kurun (Geliflmifl) seçene¤ini seçin ve <leri'ye t>klay>n. 8. Arama yapma. Kurmak için sürücü seçece¤im opsiyonunu seçin, ard>ndan <leri'ye t>klay>n. 9. Afla¤>daki ekranda Disk Var. . . 'a t>klay>n, ard>ndan <leri'ye t>klay>n. 10. Kurulum, sürücü yerini size uyar>rsa, sabit diskinize, a¤>n>za, floppy veya CD-ROM sürücünüze kaydedilen sürücü dosyas>n> bulmak için Gözat'a t>klay>n. Uygulama ifllemini tamamlaman>z için bilgisayar>n>z> yeniden bafllatman>z istenecektir. Evet'e t>klay>n. 12 ASUS NVIDIA serisi grafik kart> 2. 3 Görüntü Sürücüsünün Kald>r>lmas> Görüntü sürücünüzü de¤ifltirmek isterseniz veya kart>n>z için görüntü sürücünüze daha fazla gerek duymazsan>z, sisemde görüntü sürücüsünü tamamen kald>rmak için bu bölümdeki prosedürleri yerine getiriniz. Görüntü sürücülerini kald>rmak için: 1. Bafllat dü¤mesine ve ard>ndan Kontrol Paneline t>klay>n. Konrol Panelinde Program Ekle/ Kald>r ekran>na gelmek için Program Ekle/Kald>r'a çift t>klay>n. Listeden NVIDIA-Yaz>l>m> Program>n> Kald>r'> seçin, ard>ndan De¤ifltir/Kald>r'> t>klay>n. Uygulama ifllemini tamamlaman>z için bilgisayar>n>z> yeniden bafllatman>z istenecektir. 5. Yaz>l>m kurulum k>lavuzu 13 3. Programlar Grafik kart>n>z bilgisayar>n>z> ak>ll> multimedya merkezine dönüfltürmek için yeni bir teknoloji ile verilmektedir. Bu bölümdeki tavsiye edilen yöntemlrden birini kullanarak bu programlar> kurabilir ya da kald>rabilirsiniz. Grafik kart>n>z için VGA sürücülerini kurduktan sonra afla¤>daki programlardan herhangi birini kurmak için tavsiy edilen yöntemlerden herhangi birini kullan>n: A. Gerçek zamanl> audio/video iletiflim özelli¤i interaktif oyun deneyiminizi art>r>r. Bu program noktadan noktaya video konferans> ile ayn> anda çevrimiçi oyun oynama özelliklerinin yap>lmas>n> mümkün k>lmaktad>r. Bu özellik ile tam ekran çevrim için oyun oynarken rakiplerinizi görebilir ve kendileriyle konuflabilirsiniz!ASUS SmartDoctor Smart Doctor program> VGA kart durumunu izler ve VGA Grafik <flleme Ünitesinin (GPU) s>cakl>¤>n> çok fazla düflürür. Bu program ayr>ca grafik kart> saat ayarlar>n> ayarlaman>za da olanak sa¤lamaktad>r. · ASUS Smart Doctor program> sadece IC yerleflik donan>m monitörü olan grafik kart> modellerinde çal>flmaktad>r. E¤er IC donan>m monitörü yoksa, sadece SmartDoctor h>zl> çal>flt>rma özelli¤i kurulacakt>r. Smart Doctor program> Radeon 9600SE ve Radeon 9200SE grafik kart> modellerinde desteklenmemektedir. · C. ASUS VideoSecurity ASUS VideoSecurity, belirli bir gözetim bölgesinde meydana gelen herhangi bir de¤iflimi saptayan güçlü bir güvenlik program>d>r. Kullan>c> taraf>ndan tan>mlanan gözetim bölgesinde bir sapma oldu¤unda görüntü yakalama ayg>tlar>n> kullanarak görüntü enstanteneleri otomatik olarak yakalan>r. Eposta veya telefon yoluyla opsiyonel bir uyar> mesaj> da kullan>c>ya gönderilir. 14 ASUS NVIDIA serisi grafik kart> 3. 1 Program kurulumu Programlar> kurmak için: 1. [. . . ] Açma-kapama dü¤mesi, S>f>rlama) · CPU, CPU fan> ve/veya bellek DIMM'lerinizin iyi çal>flma flartlar>na sahip oldu¤undan ve düzgün ba¤land>klar>ndan emin olun. Sebep Çözüm Sebep Çözüm Sebep Çözüm Yaz>l>m kurulum k>lavuzu A-1 Sorun Sebep Çözüm Sebep Çözüm Yanl>fl renk dengesi Kart>n>z düzgün kurulmam>fl olabilir. Kart>n yuvada havaya kalkmad>¤>ndan ya da e¤ilmedi¤inden emin olunuz. Görüntü kontrolleriniz düzgün ayarlanmam>fl olabilir. · Görüntü kontrollerinizi istedi¤iniz ayarlara manuel olarak ayarlay>n. [. . . ]

ASUS N6600 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ASUS N6600 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag