Kullanım kılavuzu ASUS O!PLAY AIR

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ASUS O!PLAY AIR kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ASUS O!PLAY AIR kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ASUS O!PLAY AIR kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ASUS O!PLAY AIR : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (6205 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ASUS O!PLAY AIR (6045 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ASUS O!PLAY AIR

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Genel bilgiler ve tavsiyeler evreyle ilgili bilgiler gvenlik bilgileri electrolux 5 Gvenlik bilgileri q Kendi gvenliiniz ve cihaz>n doru kullanimi iin, bu kullanma kilavuzunu cihazi monte etmeden nce, ipularini ve uyari bilgilerini de dahil olmak zere, dikkatlice okuyunuz. Gereksiz hatalardan ve kazalardan ka>nmak iin, cihaz> kullanan tm kiflilerin cihaz>n kullan>m>yla ve gvenlik zellikleriyle ilgili bilgiye sahip olmas> nemlidir. Bu k>lavuzu saklay>n>z ve cihaz baflka bir yere tafl>nd>>nda veya sat>ld>>nda beraberinde veriniz, bylece cihaz> kullanacak dier kiflilerin de cihaz ve gvenlii hakk>nda bilgi sahibi olmas> salanm>fl olur. Doru kullan>m q Bu bulafl>k makinesi sadece, makinede y>kanabilir zellikteki ev eflyalar>n>n y>kanmas> iin tasarlanm>flt>r. [. . . ] Su sertlii ayar>n> en yksek ayara getiriniz ve makineye hi bulafl>k koymadan 1 normal y>kama program> al>flt>r>n>z. Su sertlik ayar>n>, blgenizdeki suyun sertliine gre ayarlay>n>z. Dme 2'ye bas>n>z, dme 2'nin gsterge lambas> yan>p snmeye devam ederken dme 1 ve 3'n gsterge lambalar> snecektir. Parlat>c> ekmecesinin aktive etmek iin, dme 2'ye tekrar bas>n>z, program sonu gsterge lambas>, parlat>c> ekmecesinin aktive edildiini bildirmek zere yanacakt>r. <fllemi kaydetmek iin, Ama/kapama dmesine basarak bulafl>k makinesini kapat>n>z. Parlat>c> ekmecesini tekrar devre d>fl> b>rakmak iin, program sonu gsterge lambas> snene kadar yukar>daki talimatlar> uygulay>n>z. 24 electrolux gnlk kullan>m Bir y>kama program>n>n seilmesi ve bafllat>lmas> Y>kama program>n> ve gecikmeli bafllatmay> kapak hafif a>k haldeyken seiniz. Program veya gecikmeli bafllatma sresinin geri say>m> ancak kapak kapat>ld>ktan sonra bafllayacakt>r. Bulafl>klar>n sepete doru yerlefltirildiinden ve pskrtme kollar>n>n rahata dnebildiinden emin olunuz. Bulafl>k makinesinin kapa>n> kapat>n>z, bylece program otomatik olarak bafllar. Dijital gstergede sadece 1 dikey izgi belirir ve y>kama program> sresinin sonuna kadar ekranda kal>r. Program>n "gecikmeli bafllatmaya" ayarlanmas> ve bafllat>lmas> 1. Y>kama program>n> setikten sonra, gecikmeli bafllatma iin geri say>m> yap>lacak saat say>s> dijital gstergede yan>p snmeye bafllay>ncaya kadar gecikmeli bafllatma dmesine bas>n>z. Y>kama blmesinin taban>ndaki yass> filtreyi >kart>n>z ve her iki yzn de iyice temizleyiniz. Filtreleri temizlemeden nce makinenin kapat>lm>fl olduundan emin olunuz. Bulafl>k makinesi filtre sistemi bir kaba filtre ( A ), bir mikro-filtre ( B ) ve bir yass> filtreden oluflmaktad>r. Mikro-filtredeki kulpu kullanarak filtre sistemini a>n>z ve >kart>n>z. 7. Yass> filtreyi y>kama blmesinin taban>na geri yerlefltiriniz ve yerine tam olarak oturduundan emin olunuz. Kaba filtreyi (A) mikro-filtrenin iine koyunuz (B) ve bast>rarak oturtunuz. Filtre kombinasyonunu yerine tak>n>z ve kulpunu saat ynnde duruncaya kadar dndrerek yerine kilitleyiniz. Bu ifllem esnas>nda, yass> filtrenin y>kama blmesinin stne doru >k>nt> yapmad>>ndan emin olunuz. 3. Kulpu saatin tersi ynde yaklafl>k 1 /4 oran>nda dndrnz ve >kart>n>z. Bulafl>k makinesi hibir zaman filtreler olmadan kullan>lmamal>d>r. Filtrelerin yanl>fl yerlefltirilmesi ve tak>lmas> y>kama performans>n> dflrecektir. 30 electrolux bak>m ve temizlik> st pskrtme kolunu ASLA >kartmaya al>flmay>n>z. Eer kir art>klar> st pskrtme kolunun deliklerini t>kam>flsa, bunlar> bir kokteyl ubuu ile >kart>n>z. Uzun sreli kullanmama Eer makinenizi size nerilenden daha uzun bir sre kullanmayacaksan>z: 1. Kt kokular>n oluflmas>n> nlemek iin kapa>n> hafif aral>k b>rak>n>z. [. . . ] Garanti Belgesi ile ilgili olarak >kabilecek sorunlar iin Sanayi ve Ticaret Bakanl>> Tketicinin ve Rekabetinin Korunmas> Genel Mdrl'ne baflvurulabilir. Buna gre Electrolux'n Electrolux, AEGElectrolux, Progress markal> mamulleri iin verdii garanti, afla>daki durumlarda geerli olmaz. F>r>n-amafl>r-Bulafl>k Makineleri-Soutucu & Dondurucular-Split klimalar ve Mikrodalgalar 3 () y>l. Sprge-Ocak-AspriratorDavlumbaz-Su >s>t>c>lar>-Kk ev aletleri 2 (<K<) y>ld>r. q 2. Mal>n btn paralar> dahil olmak zere tamam> Firmam>z>n garantisi kapsam>ndad>r. [. . . ]

ASUS O!PLAY AIR KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ASUS O!PLAY AIR kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag