Kullanım kılavuzu ASUS O!PLAY GALLERY

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals ASUS O!PLAY GALLERY kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu ASUS O!PLAY GALLERY kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals ASUS O!PLAY GALLERY kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


ASUS O!PLAY GALLERY : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (9610 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   ASUS O!PLAY GALLERY (9476 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu ASUS O!PLAY GALLERY

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Genel bilgiler ve tavsiyeler evreyle ilgili bilgiler gvenlik bilgileri electrolux 5 Gvenlik bilgileri q Kendi gvenliiniz ve cihaz>n doru kullanimi iin, bu kullanma kilavuzunu cihazi monte etmeden nce, ipularini ve uyari bilgilerini de dahil olmak zere, dikkatlice okuyunuz. Gereksiz hatalardan ve kazalardan ka>nmak iin, cihaz> kullanan tm kiflilerin cihaz>n kullan>m>yla ve gvenlik zellikleriyle ilgili bilgiye sahip olmas> nemlidir. Bu k>lavuzu saklay>n>z ve cihaz baflka bir yere tafl>nd>>nda veya sat>ld>>nda beraberinde veriniz, bylece cihaz> kullanacak dier kiflilerin de cihaz ve gvenlii hakk>nda bilgi sahibi olmas> salanm>fl olur. Doru kullan>m q Bu bulafl>k makinesi sadece, makinede y>kanabilir zellikteki ev eflyalar>n>n y>kanmas> iin tasarlanm>flt>r. [. . . ] Ayar> deifltirmek iin dme 2'ye tekrar bas>n, dijital gsterge yeni ayar> grntler. Parlat>c> kullan>lm>yor Parlat>c> kullan>l>yor 5. <fllemi kaydetmek iin, Ama/kapama dmesine basarak bulafl>k makinesini kapat>n>z. gnlk kullan>m electrolux 25 Bir y>kama program>n>n seilmesi ve bafllat>lmas> Y>kama program>n> ve gecikmeli bafllatmay> kapak hafif a>k haldeyken seiniz. Program veya gecikmeli bafllatma sresinin geri say>m> ancak kapak kapat>ld>ktan sonra bafllayacakt>r. Bulafl>klar>n sepete doru yerlefltirildiinden ve pskrtme kollar>n>n rahata dnebildiinden emin olunuz. Bulafl>k makinesinin kapa>n> kapat>n>z, bylece program otomatik olarak bafllar. Program al>fl>yor gsterge lambas> yan>k halde kal>r Program>n "gecikmeli bafllatmaya" ayarlanmas> ve bafllat>lmas> 1. Y>kama program>n> setikten sonra, gecikmeli bafllatma iin geri say>m> yap>lacak saat say>s> dijital gstergede yan>p snmeye bafllay>ncaya kadar gecikmeli bafllatma dmesine bas>n>z. Bulafl>k makinesinin kapa>n> kapat>n>z, bylece geri say>m otomatik olarak bafllar. Gstergedeki numara yan>p snmeyi durdurur ve art>k sabit yanan flekilde gsterilir. Gecikmeli bafllatma sresi sona erdiinde, program otomatik olarak al>flmaya bafllayacakt>r. Gecikmeli bafllatma fonksiyonu ayarland>>nda, program al>fl>yor gsterge lambas> sner. Yass> filtreyi y>kama blmesinin taban>na geri yerlefltiriniz ve yerine tam olarak oturduundan emin olunuz. Kaba filtreyi (A) mikro-filtrenin iine koyunuz (B) ve bast>rarak oturtunuz. Filtre kombinasyonunu yerine tak>n>z ve kulpunu saat ynnde duruncaya kadar dndrerek yerine kilitleyiniz. Bu ifllem esnas>nda, yass> filtrenin y>kama blmesinin stne doru >k>nt> yapmad>>ndan emin olunuz. 3. Kulpu saatin tersi ynde yaklafl>k 1 /4 oran>nda dndrnz ve >kart>n>z. Bulafl>k makinesi hibir zaman filtreler olmadan kullan>lmamal>d>r. Filtrelerin yanl>fl yerlefltirilmesi ve tak>lmas> y>kama performans>n> dflrecektir. bak>m ve temizlik> electrolux 31 st pskrtme kolunu ASLA >kartmaya al>flmay>n>z. Eer kir art>klar> st pskrtme kolunun deliklerini t>kam>flsa, bunlar> bir kokteyl ubuu ile >kart>n>z. Uzun sreli kullanmama Eer makinenizi size nerilenden daha uzun bir sre kullanmayacaksan>z: 1. Kt kokular>n oluflmas>n> nlemek iin kapa>n> hafif aral>k b>rak>n>z. Donmaya karfl> nlemler Makineyi, s>cakl>>n 0C'nin alt>na dflt yerlere monte etmeyiniz. Eer bunu yapmak zorundaysan>z, makineyi boflalt>n>z, kapa>n> kapat>n>z, su girifl hortumunu >kart>n>z ve iini boflalt>n>z. D>fl temizlik Makinenin d>fl yzeylerini ve kontrol panelini nemli yumuflak bir bezle temizleyiniz. Asla afl>nd>r>c> temizlik rnleri, ovalama telleri veya zcler (aseton, trikloroetilen vs. ) kullanmay>n>z. [. . . ] Buna gre Electrolux'n Electrolux, AEGElectrolux, Progress markal> mamulleri iin verdii garanti, afla>daki durumlarda geerli olmaz. F>r>n-amafl>r-Bulafl>k Makineleri-Soutucu & Dondurucular-Split klimalar ve Mikrodalgalar 3 () y>l. Sprge-Ocak-AspriratorDavlumbaz-Su >s>t>c>lar>-Kk ev aletleri 2 (<K<) y>ld>r. q 2. Mal>n btn paralar> dahil olmak zere tamam> Firmam>z>n garantisi kapsam>ndad>r. Mal>n garanti sresi ierisinde ar>zalanmas> durumunda, tamirde geen sre garanti sresine eklenir. [. . . ]

ASUS O!PLAY GALLERY KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. ASUS O!PLAY GALLERY kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag