Kullanım kılavuzu BEKO BKK 2109

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BEKO BKK 2109 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BEKO BKK 2109 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BEKO BKK 2109 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BEKO BKK 2109 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1750 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BEKO BKK 2109

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Topraklama tesisat> olmayan yerlerde ürününüzü kesinlikle kullanmay>n>z. Ürününüzün gövdesini, elektronik aksam> veya kablosunu kesinlikle su yada benzeri s>v>lar içine sokmay>n>z. Ürününüzün ekmek yerlefltirilen a¤>z k>sm>na kesinlikle b>çak, çatal ya da benzeri metal eflyay> sokmay>n>z. [. . . ] Is> ayar dü¤mesini hangi konuma getirmifl iseniz o konum için gerekli k>zartma süresi tamamlan>nca cihaz>n>z otomatik olarak duracak ve çal>flt>rma kolu ile birlikte k>zarm>fl ekmek dilimleriniz yukar> do¤ru hareket edecektir. <stedi¤iniz k>zartma derecesini elde etmek için k>zart>c>n>z> ilk çal>flt>rd>¤>n>zda >s> ayar dü¤mesini 3 ile 4 aras>na getirerek sonucu bekleyin. Dilimlerin k>zarma derecesi iste¤inize göre az ise >s> ayar dü¤mesini 4, 5 veya 6 konumuna getiriniz. Dilimleri fazla k>zarm>fl buluyorsan>z 3, 2 veya 1 konumuna getiriniz (Resim 3). Ekmek K>zartma Cihaz> istedi¤iniz ayara göre k>zartma süresini otomatik olarak ayarlar ve ekmeklerinizi ayn> k>zartma derecesinde daima ayn> flekilde k>zart>r. (Resim 4) Dikkat! Ekmek K>zartma Cihaz>'n> herhangi bir anda durdurmak isterseniz durdurma (STOP) dü¤mesine hafifçe bas>n>z (Resim 4). Böylece çal>flt>rma kolu kendili¤inden yukar> gelir ve k>zartma ifllemi durur. EKMEK KIZARTICI'NIZI F<fiTEN ÇEKEREK DURDURMAYINIZ. Ekmek K>zart>c>'n>zda küçük ekmek dilimleri k>zart>yorsan>z k>zartma islemi bittikten ve çal>flt>rma kolu otomatik olarak yukar> ç>kt>ktan sonra küçük ekmek dilimlerini k>zart>c>n>n içinden daha rahat alabilmeniz için çal>flt>rma kolunu hafifçe yukar> kald>rman>z yeterli olacakt>r (Resim 5). Böylece küçük ekmek dilimleri bir miktar daha yukar> kalkacak ve alman>z kolaylaflacakt>r. 3 2 1 4 (Resim 1) Ekmek dilimlerini hareketli yan >zgaralar aras>na yerlefltiriniz. Do¤ru sonuç için ekmek dilimleri ayn> kal>nl>kta ve kesim yüzeyleri düzgün olmal>d>r. Fifli prize tak>n>z ve çal>flt>rma kolunu afla¤>ya do¤ru kilit sesini duyuncaya kadar itiniz (Resim 2). (Resim 5) Dikkat! 3 2 4 5 1 6 KIZARTICINIZA IZGARALARIN GEN<fiL</<NDEN DAHA BÜYÜK EBATTA EKMEK D<L<M< SOKMAYA ÇALIfiMAYINIZ. KIZARTICININ <Ç<NDE KALAN EKMEK D<L<MLER<N< ÇIKARTMAK <Ç<N ÖZELL<KLE F<fi PR<ZE TAKILIYKEN BIÇAK, ÇATAL VE BENZER< METAL VE PLAST<K NESNELER< KULLANMAYINIZ. (Resim 3) Ekme¤inizin k>zarma derecesi hamurun yo¤unlu¤una ve ekme¤in nem oran>na göre de¤iflim gösterebilir. Buna benzer bir durumla karfl>laflt>¤>n>zda k>zart>c>n>z>n >s> ayar>n> de¤ifltirerek istedi¤iniz k>zartma derecesini yeniden ayarlay>n>z. 4 5 (Resim 2) 4 Bakim ve temizlik Dikkat! 5 KIZARTICINIZIN H<Ç B<R PARÇASINI SU YA DA BENZER< SIVILARA SOKMAYINIZ. TEM<ZLEME <fiLEM< SIRASINDA F<fi<N PR<ZDEN ÇEK<L< OLDU/UNA D<KKAT ED<N<Z. Ekmek K>zartma Cihaz>'n>n içinde kalan k>r>nt>lar> almak için k>r>nt> çekmecesini d>flar>ya do¤ru çekerek yerinden ç>kart>p boflaltabilirsiniz (Resim 6). K>r>nt>lar> boflaltt>ktan sonra hafif nemli bir bezle silip iyice kurulad>ktan sonra tekrar yerine tak>n>z. [. . . ] Ar>zan>n giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de¤ifltirilecek parçalar>n saptanmas> tamamen firmam>za aittir. Ar>zan>n giderilmesi ürünün bulundu¤u yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yap>labilir. Ancak; Tüketicinin onar>m hakk>n> kullanmas>na ra¤men mal>n; -Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kayd>yla, bir y>l içerisinde en az dört defa veya imalatç>-üretici ve/veya ithalatç> taraf>ndan belirlenen garanti süresi içerisinde alt> defa ar>zalanmas>n>n yan> s>ra, bu ar>zalar>n maldan yararlanmamay> sürekli k>lmas>, -Tamiri için gereken azami süresinin afl>lmas>, -Firman>n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas> halinde s>rayla sat>c>s>, bayii, acentesi temsilcili¤i ithalatç>s> veya imalatç>-üreticisinden birisinin düzenleyece¤i raporla ar>zan>n tamirini mümkün bulunmad>¤>n>n belirlenmesi, durumlar>nda tüketici mal>n ücretsiz de¤ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay>p oranda bedel indirimi talep edebilir. [. . . ]

BEKO BKK 2109 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BEKO BKK 2109 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag