Kullanım kılavuzu BEKO BKK 2115 E

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BEKO BKK 2115 E kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BEKO BKK 2115 E kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BEKO BKK 2115 E kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BEKO BKK 2115 E : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (996 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BEKO BKK 2115 E ANNEXE 630 (986 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BEKO BKK 2115 E

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Cihaznz hasar görmüåse kesinlikle çalåtrmaynz ve derhal satn aldnz yerle temasa geçiniz. Stropor ve form parçalarnn tamam FCK dan artlmå olarak üretilmiåtir. Polietilen folyeler (PE) hammaddelerin yan ürünlerinden yaplmåtr. Ahåap elemanlar/parçalar, (eer mevcutsa) artk ahåaptan üretilmiå olup herhangi bir kimyasal iåleme tabii tutulmamåtr. [. . . ] 21_ dH (37_ fH, 26_ Clarke, 3, 7 mmol/l) su sertlik derecesinden daha yüksek derecelerde, kesinlikle tuzu kullanlmas gerekmektedir. Su sertliini giderme sistemi, "Su sertlii-Otomatik" fabrika ayarndan dolay, kombine edilmiå temizlik ürünleri kullanlsa dahi, optik kirlilik sensörü tarafndan en iyi åekilde ayarlanr. < Otomatik ykama > Cihaz devreye sokulduktan sonra, ana menüde daima "Otomatik ykama" program gösterilir. Program ayarlama Ana menüde, "Otomatik ykama" programndan yola çkarak, srayla åu programlar seçebilirsiniz: "Otom. hassas ykama" "Hzl ykama" "Sadece ön ykama". hassas ykama" otomatik programlarnda program akå otomatik olarak bulaåk miktarna ve kirlilik derecesine uygun klnr. Böylelikle enerji ve su tüketimi mümkün olduu kadar düåük tutulur. Müteakip programa genel bakå tablosunun yardm ile, bulaåk türüne, miktarna ve yemek artklarnn durumuna göre, en uygun program seçebilirsiniz. 20 tr Emin olmadnz durumlarda, temizlik maddesi üreticisine baåvurunuz; öncelikle åu durumlarda: Eer bulaåklar ykama program sona erdikten sonra slak ise. Bilgi Normal temizlik maddelerini, ayr ayr ilave edilen tuz ve parlatc ile birlikte kullanrsanz, mümkün olan en iyi ykama ve kurutma sonucunu elde edersiniz. Kombine edilmiå temizlik ürünlerinin kullanma klavuzuna veya ambalajlar üzerindeki bilgilere uyulmas, bu maddelerin etkisini belirleyecektir. Eer "Parlatc veya tuz ilave edin" göstergesi sizi rahatsz ediyorsa, bu göstergeleri åu åekilde kapatabilirsiniz: "Özel tuz ilave edin" ve böylelikle su sertliini giderme sistemini açn: Cihaz ana åalter 1 ile açnz. Göstergede "Su sertlii-Otomatik" görününceye kadar, M/OK tuåuna 2 arka arkaya basnz. - veya + tuåu 3 ile ayar deerini 0 (kapal) ve 7 arasnda seçiniz. Fabrika ayar olarak "Su sertlii-Otomatik" öngörülmüåtür. Yine de en iyi temizlik sonucuna ulaåabilmek için, ayn zamanda su ve enerji tüketimi yükseltilir. Zamandan tasarruf seçenei seçilince, göstergede "Ksa ykama: Kapal" gösterilir (fabrika ayar). M/OK tuåu 2 ile ana menüye geri gidiniz ve ayarlamå olduunuz program start tuåu 5 ile baålatnz. Bir sonraki bulaåk ykama iåleminde zamandan tasarruf, yani ksa ykama fonksiyonunu kullanmak istemiyorsanz, bu seçenei tekrar kapatmanz gerekir. Kurutma derecesi Kurutma derecesi seçenei seçildii zaman, göstergede "Normal kurutma" gösterilir (fabrika ayar). Bu ayara alternatif olarak "Ksa kurutma" veya "Ekstra kurutma" seçeneklerini seçebilirsiniz. "Ekstra kurutma" seçeneinde, parlatma iålemi esnasnda tüm programlarda scaklk derecesi yükseltilir. (Hassas bulaåklara dikkat ediniz. ) Uzaktan kumanda ** Uzaktan kumanda seçenei seçilince, göstergede "U. Kumanda: Açk" seçeneini ayarlayarak, bu fonksiyonu aktifleåtirebilirsiniz. ** sadece serve@Home arabirimi taklmåsa mümkündür Sinyal sesi yükseklii Akustik sinyallerin ses yüksekliini deiåtirebilir veya tamamen kapatabilirsiniz. Sinyal sesi yükseklii seçenei seçildii zaman, göstergede "Sinyal 6" gösterilir (fabrika ayar). Burada deeri 0 (akustik sinyaller kapal) veya 1 (düåük) ile 6 (yüksek) arasnda bir deere ayarlayabilirsiniz. [. . . ] Su lekeleri ilk ykama iålemi sonrasnda kaybolacaktr. Cihazn yerine yerleåtirilmesi Gerekli büyüklüklere iliåkin parçay montaj klavuzundan çkartnz. Cihaz ayarlanabilir ayaklar üzerinde yerleåtirirken devrilmemasine karå önlem alnz. Atk su balants Yaplmas gerekenlere iliåkin gerekli admlar montaj klavuzundan alabilirsiniz. Su boåaltma hortumunu cihazla birlikte verilmiå olan parçalar yardm ile sifona monte ediniz. Su boåaltma hortumunun krlmamå ezilmemiå yada dönmemiå olmasna özen gösteriniz (kirli suyun boåalma iåleminin bir tapa yada benzeri bir parça ile engellenmemesine dikkat ediniz). 35 tr Temiz su balants Montaj klavuzunda verilen bilgiler yardm ile cihazla verilmiå olan parçalar muslua taknz. [. . . ]

BEKO BKK 2115 E KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BEKO BKK 2115 E kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag