Kullanım kılavuzu BEKO BKK 2118

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BEKO BKK 2118 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BEKO BKK 2118 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BEKO BKK 2118 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BEKO BKK 2118 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1438 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BEKO BKK 2118 ANNEXE 512 (1027 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BEKO BKK 2118

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Modeller aras>ndaki farklar k>lavuzda aç>k bir flekilde vurgulanm>flt>r. Güvenlik Uyar>lar> Güvenlik Uyar>lar> > 2-3 4 5 Bak>m ve Temizlik >7 >8 Cihaz>n>z 220 volta göre ayarl>d>r. Fiflini prize takmadan önce voltaj de¤erlerinin uygunlu¤unu kontrol ediniz. Ambalaj>ndan ç>kart>rken; kullan>m için, kullan>mdan sonra ve temizlik için tafl>rken plastik k>sm>ndan tutunuz. [. . . ] Ambalaj>ndan ç>kart>rken; kullan>m için, kullan>mdan sonra ve temizlik için tafl>rken plastik k>sm>ndan tutunuz. (Resim 1, Resim 2) Ara parça ve cam üzerindeki t>rnaklar> resimde görüldü¤ü flekilde üst üste getirerek yerlefltiriniz. (Resim 4, Resim 5, Resim6) Cihaz>n>z>n Teknik Özellikleri > 4 Tüketici Hizmetleri Cihaz>n>z>n Kullan>lmas> > 5-6 (Resim 4) (Resim 5) (Resim 6) Dikkat! (Resim 1) (Resim 2) <lk kullan>mdan önce bu k>lavuzun temizlik ve bak>m bölümünü okuyarak aksesuarlar> s>cak su ile y>kay>n>z: Parçalay>c> b>çaklar, cam kap, ara parça. Cihaz>n>z> düz bir zemin üzerinde çal>flt>r>n>z. Cihaz>n>z> çal>flt>rmadan önce cam kab>n alt>na lastik cam altl>¤> koyunuz. (Resim 3) Ara parçay> tamamen yerine oturttu¤unuzdan emin olmadan motoru çal>flt>rmay>n>z. Cihaz>n>z> hiçbir zaman bofl çal>flt>rmay>n>z. Hiçbir zaman devaml> olarak 10 saniyeden fazla çal>flt>rmay>n>z. Cihaz>n>z, ara parça, cam kap üzerine yerlefltirilmeden çal>flmaz. (Resim 4, Resim 5, Resim 6) (Resim 9) Size tavsiyemiz parçalama ifllemi için ürününüzün parçalama dü¤mesine devaml> de¤il, k>sa aral>klarla basarak çal>flt>rman>zd>r. Motorun k>sa aral>klarla durup çal>flmas> istedi¤iniz parçalama fleklini elde etmenizde yard>mc> olacakt>r. Cam kap, ara parça, parçalay>c> b>çaklar>, ifliniz bitti¤inde hemen temizleyiniz ve bir bezle kurulay>n>z. E¤er yiyecekleriniz cam kap içinde kenarlara yap>flm>flsa bir spatula yard>m> ile s>y>r>n>z ve 2 yada 3 defa aral>kl> basarak çal>flt>r>n>z. (Resim 4) (Resim 5) (Resim 6) 5 6 4 Bakim ve temizlik Çift katl>, çift tarafl> paslanmaz çelik b>çaklar>, ara parçay> bulafl>k makinas>n>n üst raf>nda y>kayabilirsiniz. B>çaklar çok keskin oldu¤u için temizlerken dikkat ediniz. Parçalay>c> b>ça¤> bulafl>k makinas> olmadan y>kad>¤>n>zda hemen kurulay>n>z. 5 Ürününüzü uzun y>llar kullanabilmeniz için yapman>z gereken bak>m ve temizlik çok kolay ve k>sad>r. Cihaz>n>z> temizlemeden önce, fiflinin prizden çekilmifl olmas>na dikkat ediniz ve cihaz>n so¤umas>n> bekleyiniz. [. . . ] Parçalay>c> b>ça¤> bulafl>k makinas> olmadan y>kad>¤>n>zda hemen kurulay>n>z. 5 Ürününüzü uzun y>llar kullanabilmeniz için yapman>z gereken bak>m ve temizlik çok kolay ve k>sad>r. Cihaz>n>z> temizlemeden önce, fiflinin prizden çekilmifl olmas>na dikkat ediniz ve cihaz>n so¤umas>n> bekleyiniz. Cihaz>n temizli¤inin kolay yap>labilmesi için aksesuarlar> kulland>ktan hemen sonra y>kaman>z ve kurulaman>z çok önemlidir. [. . . ]

BEKO BKK 2118 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BEKO BKK 2118 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag