Kullanım kılavuzu BEKO BKK 2154

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BEKO BKK 2154 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BEKO BKK 2154 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BEKO BKK 2154 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BEKO BKK 2154 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3822 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BEKO BKK 2154 ANNEXE 818 (4195 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BEKO BKK 2154

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Sert meyve s>k>c> ve robot kab>nda malzemeleri oluktan içeri iterken mutlaka"itici parça"y> kullan>n>z. Robotunuzun hiçbir aksesuar>n> içine malzeme koymadan çal>flt>rmay>n>z. <lk kullan>mdan önce y>kanmas>na müsade edilmifl olan aksesuarlar> s>cak su ile y>kay>n>z. Robotunuzun hareketli (dönen) k>s>mlar>na kesinlikle el sürmeyiniz. [. . . ] Ancak, ç>rp>c> aksesuar>n> kesinlikle kat> hamur (ekmek/börek hamuru) haz>rlamada kullanmay>n>z. Ç>rp>c> teller, çal>flma esnas>nda robot kab>n>n kenarlar>na hafifçe de¤ebilir; bu normal bir durumdur. Ç>rp>c> lülesini (17/A) y>kamak istedi¤inizde ç>rp>c> gövdesinden çekerek yerinden ç>kar>n>z ve temizledikten sonra iterek tekrar yerine tak>n>z. Narenciye s>k>c> bafll>¤>n> filtrenin ortas>ndaki yuvas>na oturtunuz. (Resim 22) Bu ifllemleri tamamlamadan robotu kesinlikle çal>flt>rmay>n>z. (Resim 16) (Resim 17) (Resim 14) Çal>flt>rma Konumu: a. Hamur kar>flt>rma ifllemi için en ideal konum MAX (Maksimum) d>r. Hamurlaflma ifllemi, su ve un kar>fl>m>n>n, robot kab>n>n iç duvar>na yap>flmadan dönmeye bafllamas>yla bitmifl olur. Ç>rp>lacak veya kar>flt>r>lacak malzemeyi kaba koyduktan sonra robot kab> kapa¤>n> ok yönünde çevirerek kilitleyiniz. Emniyetiniz için çal>fl>rken "itici parça"y> yuvas>na koyunuz. (Resim 19) (Resim 22) Çal>flt>rma konumu: Narenciye s>kma fonksiyonunu en ideal flekilde MIN. Y>kay>p ikiye bölece¤iniz portakal, greyfurt gibi narenciyelerden bir defada 1 litre'ye kadar meyve suyu alabilirsiniz. Filtreyi belirli aral>klarla boflalt>p y>kaman>z daha az posal> ve daha çok meyve suyu alman>z> sa¤layacakt>r. (Resim 16) 4- Narenciye s>kma 3- Ç>rpma ve kar>flt>rma a. Emniyet kapa¤>n>, ok iflareti bofl üçgene gelecek flekilde yuvas>na yerlefltirip saat yönünün tersine dolu üçgene do¤ru çevirerek kilitleyiniz. (Resim 15) (Resim 18) (Resim 19) Çal>flt>rma konumu: Gerek ç>rpma, gerekse kar>flt>rma ifllemlerinde MAX (Maksimum) h>z kademesini kullan>n>z. Böylece mayonez, krema gibi s>v>lar> süratle haz>rlayabilirsiniz. a. Emniyet kapa¤>n>, ok iflareti bofl üçgene gelecek flekilde yuvas>na yerlefltirip saat yönünün tersine, dolu üçgene do¤ru çevirerek kilitleyiniz. Robot kab>n> ana gövde üzerindeki yerine dikkatlice yerlefltiriniz. Narenciye s>k>c> filtresini robot kab> üzerindeki yerine yanda gösterilen flekilde yerlefltiriniz ve kilitleyiniz. (Resim 20 ve 21) 5- Rendeleme ve dilimleme Rende takma ifllemi a. Emniyet kapa¤>n>, ok iflareti bofl üçgene gelecek flekilde yuvas>na yerlefltirip saat yönünün tersine dolu üçgene do¤ru çevirerek kilitleyiniz. Rendeleme veya dilimleme iflleminde kullan>lacak olan metal parçan>n keskin yüzeyi yukar> gelecek flekilde tutunuz. (Resim 15) 7 (Resim 20) (Resim 21) 8 d. Metal parçan>n k>sa kenarlar>ndan birinde bulunan "L " fleklindeki metal dil önce tafl>y>c>n>n k>sa kenar>ndan herhangi birine flekilde görüldü¤ü gibi yerlefltiriniz. [. . . ] (Resim 37 ve 38) · Ç>rp>c> gövdesini flekilde gösterilen yerine yerlefltiriniz. (Resim 39 ve 40) · Ç>rp>c> lülesini flekilde gösterilen yerine yerlefltiriniz. (Resim 41 ve 42) ' (Resim 43) (Resim 37) (Resim 38) (Resim 44) Böylece tüm aksesuarlar>n kolayca saklanmas> sa¤lanm>fl olacakt>r. Spatula saklama bölümü · Spatula'y> resimde gözüken flekilde iterek yerlefltiriniz. [. . . ]

BEKO BKK 2154 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BEKO BKK 2154 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag