Kullanım kılavuzu BEKO BKK 2155

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BEKO BKK 2155 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BEKO BKK 2155 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BEKO BKK 2155 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BEKO BKK 2155 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3057 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BEKO BKK 2155 ANNEXE 295 (2985 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BEKO BKK 2155

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Fiflini prize takmadan önce volt de¤erinin uygunlu¤unu kontrol ediniz. Mamülünüzü kullanmad>¤>n>z zamanlarda ve temizlerken mutlaka fiflini pirizden çekiniz. Ambalajdan ç>kart>rken, kullanmak için kullan>mdan sonra ve temizlik için tafl>rken dikkatlice plastik k>sm>ndan tutunuz. [. . . ] Di¤er tür, gazl> veya elektrikle çal>flan f>r>nlarda piflirmek istedi¤inizde merkezleme mili tahrip olabilir. Cam kab> kesinlikle gazl> ocak, elektrikli ocak (hot plate) veya bunlara benzer >s>t>c>l> alevli yüzeylerde kullanmay>n>z, aksi halde merkezleme mili yerinden ç>k>p ar>zaya neden olabilir. Donmufl g>da ve donmufl ekmekleri direkt olarak parçalamay>n>z, çözülmesini bekledikten sonra cam kaba koyup parçalay>n>z. Kabuklu yemiflleri kabuklar> ile parçalamaya çal>flmay>n>z. Et parçalarken kemikli olmamas>na dikkat ediniz. Kullan>m: Lütfen afla¤>da verilen s>ray> takip ediniz. Lastik cam altl>¤> düz bir zemine yerlefltiriniz ve cam kab> üzerine koyunuz. Parçalay>c> b>ça¤> merkezleme milinin üstüne oturtunuz (Resim 1). Mamülünüzün fiflini pirize takmadan motor gövdesini parçalay>c> kapa¤>n üzerine yerlefltiriniz ve yuvaya tamamen oturana kadar ok yönünde çeviriniz. Yuvaya oturma ifllemi tamamlan>nca vidalamay> durdurunuz (Resim 3). Fifli prize tak>n>z, çal>flt>rma dü¤mesine basarak çal>flmas>n> sa¤lay>n>z (Resim 4). Çal>flt>rma dü¤mesi iki kademelidir. Birinci kademe düflük devir, ikinci kademe h>zl> devirdir. Parçalamak istedi¤iniz g>dan>n cinsine ve sonuçtaki parça büyüklü¤üne göre istedi¤iniz devri kullan>n veya önce yavafl devirde daha sonra h>zl> devirde kullanarak istedi¤iniz sonucu al>n>z. Tavsiyemiz: (Resim 1) Parçalamak veya kar>flt>rmak istedi¤iniz malzemeyi kab>n içine yerlefltiriniz. Cam kab>n üzerine parçalay>c> kapa¤> resimde gösterildi¤i gibi yerlefltirip kilit t>rnaklar>n>n cama geçti¤ine emin olunuz (Resim 2a2b). Motoru pulse konumunda k>sa k>sa çal>flt>r>n>z. Parçalamak iste¤iniz g>da çok daha iyi kar>fl>p eflde¤er büyüklükte parçalanacakt>r. "Parçalama iflleminden sonra do¤ranmam>fl g>da veya malzeme kalm>fl ise bir spatula yard>m> ile kar>flt>r>p tekrer çal>flt>r>n>z" Kullan>m>n>z bitti¤inde önce fifli prizden çekiniz, ana gövdeyi parçalay>c>dan ç>kart>n>z, parçalay>c> kapa¤> camdan ay>r>n>z, malzemeyi almadan b>ça¤> plasti¤inden tutarak ç>kart>p cam kaptan malzemenizi al>n>z. (Resim 3) (Resim 4) (Resim 2a) (Resim 2b) Kilit t>rnaklar> cama tam geçmeden çal>flt>r>l>r ise b>çakta tahribat meydana gelebilir. Parçalay>c> kapa¤>n cam üzerine oturdu¤una emin olmadan motoru çal>flt>rmay>n>z. MALZEME Sar>msak / So¤an (8' e bölünmüfl) Çorba Maydonoz Et (ya¤s>z ve sinirsiz) Peynir <ç F>nd>k / <ç Badem Meyva (8'e bölünmüfl) Bebek mamas> MALZEME KAPAS<TES< 150-250 gr 200-300 gr 40-50 gr 100-150 gr 100-150 gr 100-200 gr 250-300 gr 250-300 gr ÇALIfiTIRMA SÜRES< 5-10 kere pulse 10-30 kere pulse 10-15 kere pulse 10-20 kere pulse 5-10 kere pulse 5-10 kere pulse 5-15 kere pulse 5-15 kere pulse Not: Parçalama ve kar>flt>rma önerileri, laboratuarlar>m>zda yap>lan testlerin neticesinde size takdim edilen de¤erlerdir. Kendi damak zevkinize göre çal>flt>rma flekil ve sürelerini kendiniz de tayin edebilirsiniz. Dikkat! Cihaz>n>z> boflken veya >slak zemin üzerinde kesinlikle çal>flt>rmay>n>z. 4 5 2- Kar>flt>r>c> aya¤> ile kar>flt>rma ve parçalama: Dikkat! Kar>flt>r>c> aya¤> kullanmadan önce kullan>m s>ras>nda ve kullan>mdan sonra dikkat edilecek hususlar; Parçalay>c> aya¤> g>da ile ve bir kab içinde çal>flt>r>n>z. [. . . ] Dikkat edilecek husus kar>flt>r>c> aya¤>n iç k>sm>na su gitmemesidir, bu durumda kar>flt>r>c> aya¤> ters çevirip silkeleyiniz ve kurutarak saklay>n>z. Parçalay>c> kapa¤> contas>n> y>kay>p tekrar yerine tak>n>z (Resim 11). 5 Temizli¤e bafllamadan önce kesinlikle fifli prizden ç>kart>n>z. Temizli¤in kolay yap>labilmesi için aksesuarlar>n kullan>m>ndan hemen sonra y>kan>p kurutularak saklanmas> önemlidir. [. . . ]

BEKO BKK 2155 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BEKO BKK 2155 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag