Kullanım kılavuzu BEKO BKK 2156

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BEKO BKK 2156 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BEKO BKK 2156 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BEKO BKK 2156 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BEKO BKK 2156 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1983 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BEKO BKK 2156

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Ürününüzü çal>flt>rmadan önce cam kab>n alt>na lastik altl>¤> koyunuz. Ürününüzü, cam kab>n içine malzeme koymadan çal>flt>rmay>n>z. Ürününüzü kullanaca¤>n>z zaman tüm aksesuarlar> cam kap içine yerlefltirirken, her seferinde cam kap ile aksesuar aras>nda herhangi bir besin maddesi ya da malzeme kalmamas>na dikkat ediniz. [. . . ] Cam kab>n üzerine ara parçay> koyarak s>k>ca bast>r>p kapat>n>z (Resim 3). Parçalay>c> b>çak yerine yerlefltirilmeden cam kab içine malzeme koymay>n>z. Ana gövdeyi ara parça üzerine resimdeki gibi dikkatlice yerlefltiriniz (Resim 4). Hiz ayar dü¤mesini saat dönme yönünde çevirerek dönmeyi hizlandiriniz (fiekil A), son bölümde maksimum hizda çaliflmaya baflliyacaktir. (Resim 3) (Resim 4) 5 PU LS E OFF (Resim 6) (Resim 7) PULSE Parçalama önerileri: MALZEME Sar>msak/So¤an(8'e bölünmüfl) Çorba Maydanoz Et (ya¤s>z, sinirsiz ve kemiksiz) <ç F>nd>k / <ç badem Meyva (8'e bölünmüfl) Bebek mamas> Havuç (fiekil A) MAKS<MUM KAPAS<TES< 600 gr 700 ml 100 gr 500 gr 350 gr 800 gr 400 gr 500 gr Not: Parçalama önerileri, laboratuarlar>m>zda yap>lan testlerin neticesinde size takdim edilen de¤erlerdir. Parçalama ifllemini MAX ve PULSE konumunda yapman>z> tavsiye ederiz. 6 2-Ç>rpma ve Kar>flt>rma: Ç>rp>c> aksesuar>n>, üzerindeki t>rnaklar aksesuar tafl>y>c> üzerindeki yar>¤a oturtup "TIK" sesi gelecek flekilde yerlefltiriniz (Resim 8). Aksesuar tafl>y>c>, ç>rp>c> aksesuar>yla beraber cam kab>n içindeki merkezleme milinin üstüne oturtunuz (Resim 9). Ana gövdeyi yerine oturturken çal>flt>rma dü¤mesinin kilit aç>k konumunda olmas>na (Resim 12) ve kilit kulaklar>n>n cam kap üzerindeki saplara düzgün bir flekilde oturdu¤una dikkat ediniz. Çal>flt>rmak için ana gövde üzerindeki çal>flt>rma dü¤mesini önce " " konumuna getirip kilit t>rnaklar>n>n iyice kilitlendi¤inden emin olunuz (Resim 13). Hiz ayar dü¤mesini saat dönme yönünde çevirererek çirpma ya da karifltirma ifllemine baflliyabilirsiniz. Ayrica cam kabina altina lastik altl>¤> yerlefltirdikten sonra ürününüzü çal>flt>rman>z size kolay bir kullan>m sa¤lar. DO/RU PULSE 1 PUL SE 3-Rendeleme ve dilimleme: Aksesuar tafl>y>c>y> cam kab>n içindeki merkezleme milinin üstüne oturtunuz (Resim 14). üzerindeki saplara düzgün bir flekilde oturdu¤una dikkat ediniz. (Resim 14) Dilimleme ya da rendeleme ifllemi için iste¤inize uygun rende veya dilimleme b>ça¤>n> rende tafl>y>c> disk üzerine resimde görüldü¤ü gibi tak>n>z ve yerine iyice oturtup kilitlendi¤inden emin olunuz (Resim 15-16). (Resim 17) (Resim 18) (Resim 8) (Resim 9) E DO/RU 1 PUL SE OFF OFF (Resim 12) (Resim 13) (Resim 19) (Resim 20) Çal>flt>rmak için ana gövde üzerindeki çal>flt>rma dü¤mesini önce " " kilit kapal> konumuna getirip kilit t>rnaklar>n>n iyice kilitlendi¤inden emin olunuz (Resim 21). (Resim 10) (Resim 11) (Resim 15) (Resim 15) PULSE Ç>rpma ve Kar>flt>rma Önerileri : MALZEME Yumurta Mayonez Kek Hamuru Krema MAKS<MUM KAPAS<TES< 4 Adet 2 Adet Yumurta 800 gr. max HIZ KADEMES< max / pulse max max Rende tafl>y>c> diski aksesuar tafl>y>c> üzerine oturtunuz (Resim 17). Ara parçay> cam kab>n üzerine koyarak s>k>ca bast>r>p kapat>n>z (Resim 18). Ana gövdeyi ara parça üzerine resimdeki gibi dikkatlice yerlefltiriniz (Resim 19). Ana gövdeyi yerine oturturken çal>flt>rma dü¤mesinin kilit aç>k konumunda olmas>na (Resim 20) ve kilit kulaklar>n>n cam kap (Resim 21) 7 8 PU LS E OFF PU LS Daha sonra ç>rpmak ya da kar>flt>rmak istedi¤iniz malzemeyi ilave ediniz. Cam kab> üzerine ara parçay> koyarak s>k>ca bast>r>p kapat>n>z (Resim 10). Ana gövdeyi ara parça üzerine resimdeki gibi dikkatlice yerlefltiriniz (Resim 11). OFF 4 Hiz ayar dü¤mesini saat dönme yönünde çevirerek rendeleme ya da dilimleme ifllemlerine bafllayabilirsiniz. Rendeleme ya da dilimlemek istedi¤iniz besinleri malzeme girifl olu¤undan tek tek b>rak>n>z. Parçalar>n oluk boyutlar>ndan büyük olmamas>na dikkat ediniz. [. . . ] Ürünün kullan>m yerine montaj> ve nakliyesi ürün fiyat>na dahil de¤ildir. Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumlulu¤u, tüketicinin mal> sat>n ald>¤> sat>c>, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesiüzerinde tahrifat yap>ld>¤>, ürün üzerindeki orijinal seri numaras> kald>r>ld>¤> veya tahrif edildi¤i takdirde bu garanti geçersizdir. [. . . ]

BEKO BKK 2156 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BEKO BKK 2156 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag