Kullanım kılavuzu BEKO BKK 2260

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BEKO BKK 2260 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BEKO BKK 2260 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BEKO BKK 2260 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BEKO BKK 2260 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1983 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BEKO BKK 2260

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Garanti Belgesi BEKO taraf>ndan verilen bu garanti, Hand Blender'>n normalin d>fl>nda kullan>lmas>ndan do¤acak ar>zalar>n giderilmesini kapsamad>¤> gibi, afla¤>daki durumlarda garanti d>fl>d>r: 1. [. . . ] Garanti belgesiüzerinde tahrifat yap>ld>¤>, ürün üzerindeki orijinal seri numaras> kald>r>ld>¤> veya tahrif edildi¤i takdirde bu garanti geçersizdir. No:27 34555 Hadimköy-<stanbul/Türkiye tarafindan üretilmifltir. Ürününüzün CE uygunlu¤u TÜV Rheinland Am Grauen Stein, Köln 51105 DEUTSCHLAND Tel: +49 221 8063087 taraf>ndan onaylanm>flt>r. BEKO Hand Blender'>n, kullanma k>lavuzunda gösterildi¤i flekilde kullan>lmas> ve Arçelik'in yetkili k>ld>¤> Servis elemanlar> d>fl>ndaki flah>slar taraf>ndan bak>m, onar>m veya baflka bir nedenle müdahale edilmemifl olmas> flart>yla, bütün parçalar> dahil olmak üzere tamam> malzeme, iflçilik ve üretim hatalar>na karfl> 2 (<K<) YIL SÜRE <LE GARANT< ED<LM<fiT<R. Garanti kapsam> içinde gerek malzeme ve iflçilik gerekse montaj hatalar>ndan dolay> ar>zalanmas> halinde yap>lan ifllemler için iflçilik masraf>, de¤ifltirilen parça bedeli ya da baflka bir ad alt>nda hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yap>lacak onar>mlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmamas> durumunda Yetkili Sat>c>lar>m>za veya Firmam>za bildirildi¤i tarihten itibaren bafllar. Ürünün ar>zas>n>n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A. fi. ürünün tamiri tamamlan>ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka bir ürünü, müflterinin kullan>m>na tahsis edecektir. [. . . ] Bu bölümü, ürünü ald>¤>n>z Yetkili Sat>c> imzalayacak ve kafleleyecektir [. . . ]

BEKO BKK 2260 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BEKO BKK 2260 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag