Kullanım kılavuzu BEKO BKK 2261

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BEKO BKK 2261 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BEKO BKK 2261 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BEKO BKK 2261 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BEKO BKK 2261 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1778 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BEKO BKK 2261

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] De¤erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilmifl ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas>n> istiyoruz. Bunun için, bu k>lavuzun tamam>n>, ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir baflvuru kayna¤> olarak saklay>n. [. . . ] Ürüne yetkisiz kifliler taraf>ndan yap>lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Yukar>da belirtilen ar>zalar>n giderilmesi ücret karfl>l>¤>nda yap>l>r. Ürünün kullan>m yerine montaj> ve nakliyesi ürün fiyat>na dahil de¤ildir. Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumlulu¤u, tüketicinin mal> sat>n ald>¤> sat>c>, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yap>ld>¤>, ürün üzerindeki orijinal seri numaras> kald>r>ld>¤> veya tahrif edildi¤i takdirde bu garanti geçersizdir. Ürününüz Arçelik A. fi. No:27 34555 Hadimköy-<stanbul/Türkiye tarafindan üretilmifltir. Ürününüzün CE uygunlu¤u TÜV Rheinland Am Grauen Stein, Köln 51105 DEUTSCHLAND Tel: +49 221 8063087 taraf>ndan onaylanm>flt>r. BEKO Hand Blender'in, kullanma k>lavuzunda gösterildi¤i flekilde kullan>lmas> ve Arçelik'in yetkili k>ld>¤> Servis elemanlar> d>fl>ndaki flah>slar taraf>ndan bak>m, onar>m veya baflka bir nedenle müdahale edilmemifl olmas> flart>yla, bütün parçalar> dahil olmak üzere tamam> malzeme, iflçilik ve üretim hatalar>na karfl> 2 (<K<) YIL SÜRE <LE GARANT< ED<LM<fiT<R. Garanti kapsam> içinde gerek malzeme ve iflçilik gerekse montaj hatalar>ndan dolay> ar>zalanmas> halinde yap>lan ifllemler için iflçilik masraf>, de¤ifltirilen parça bedeli ya da baflka bir ad alt>nda hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yap>lacak onar>mlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmamas> durumunda Yetkili Sat>c>lar>m>za veya Firmam>za bildirildi¤i tarihten itibaren bafllar. [. . . ] Tuzla 34950 <stanbul Tel. :(0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 585 85 80 Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanl>¤>'n>n 69818 no'lu ve 03. 06. 2009 izin tarihli belgesine göre düzenlenmifltir. Bu bölümü, ürünü ald>¤>n>z Yetkili Sat>c> imzalayacak ve kafleleyecektir [. . . ]

BEKO BKK 2261 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BEKO BKK 2261 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag