Kullanım kılavuzu BEKO M 337 XS

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BEKO M 337 XS kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BEKO M 337 XS kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BEKO M 337 XS kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BEKO M 337 XS : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1004 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BEKO M 337 XS

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] M 337 XS Televizyon Kullanma K>lavuzu Bu ürün, çevreye saygili modern tesislerde doaya zarar vermeden üretilmitir. "De¤erli Müflterimiz, Modern tesislerde, Beko'nun toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas>n> istiyoruz. Bunun için, bu k>lavuzun tamam>n> ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okuman>z> ve bir baflvuru kayna¤> olarak saklaman>z> rica ederiz. " PCB içermez www. beko. com. tr "Her hakk> mahfuzdur. Bu k>lavuz, 4110 say>l> yasa ile de¤iflik 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas> uyar>nca, kullan>lmadan önce hak sahibinden 52. maddeye uygun yaz>l> izin al>nmad>kça, hiçbir flekil ve yöntemle ifllenmek, ço¤alt>lmak, ço¤alt>lm>fl nüshalar> yay>nlamak, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da baflka teknik ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullan>lamaz. " < Ç < N D E K < L E R 1. [. . . ] Yapt>¤>n>z ayar> haf>zaya alma ifllemi yukar>da anlat>ld>¤> gibidir. Televizyonunuzun istedi¤niz süre sonunda otomatik olarak kapanmas>n> sa¤lamak için OTOMAT<K KAPANMA sat>r>n> "PR " ya da "PR " tuflunu kullanarak mavi renk yap>n>z. "VOL ®"/ "VOL" tufllar>n> kullanarak istedi¤iniz süreyi seçiniz. Belirledi¤iniz süre sonuna 60 saniye kald>¤>nda ekran>n üst köflesinde 59'dan geriye do¤ru sayacak ve televizyonunuz otomatik olarak stand-by'a geçecektir. Otomatik kapanma ifllemini ÖZELL<KLER menüsüne girmeden Uzaktan kumandan>z üzerindeki saat iflaretli "SARI" renkli tufla basarak da yapabilirsiniz. Tufla her bas>fl>n>zda süreyi art>rabilirsiniz. Televizyonunuzun kapanmas> ne kadar süre kald>¤>n> "SARI" tufla basarak ö¤renebilirsiniz. Otomatik kapanma ifllemini iptal etmek için OTOMAT<K KAPANMA sat>r>n> KAPALI yap>n>z. Di¤er özellikler Uzaktan kumandan>z üzerindeki "MENU" tufluna ard arda üç kez bast>¤>n>zda ekrana "ÖZELL<KLER" menüsü gelecektir. 13 Otomatik Aç>lma: Say>sal tufllar> veya AV tufluna basarak açma saatini 30 dakika ila 12 saat aras>nda seçebilirsiniz. OTOMAT<K AÇILMA özelli¤ini etkinlefltirerek istenen saat ve programda TV'yi aç>l>r. Açma zaman> iptal etmik için OTOMAT<K AÇILMA içerisinde KAPALI modunu seçin. Menü Dili: Menü dili sat>r>n> mavi renk yap>n>z. "OK" tufluna basarak "MENÜ D<L<" menüsüne giriniz. "PR "/"PR " ve "VOL ®"/ "VOL" tufllar>n> kullanarak istedi¤iniz dili seçiniz. Televizyonunuzun bütün ayar göstergeleri seçti¤iniz dilde gözükecektir. Normalizasyon: AVL: Yay>n yapan kurulufllar>n ses kalite ve seviyeleri birbirinden farkl>d>r. Bu program geçifllerinde bir kanalda ses seviyesinin yüksek, di¤er kanalda düflük olmas>nda hissedilir. "VOL ®"/ "VOL" tufllar>n> kullanarak AVL fonksiyonunu aç>p-kapatabilirsiniz. Yay>n izlerken TV'nizin görüntü ayarlar>n> de¤ifltirmifl olabilirsiniz. Tekrar haf>zadaki görüntü ayarlar>na dönmek istedi¤inizde uzaktan kumandan>z üzerindeki "MAV<" veya "PP" tufla bas>n>z. Ekran>n sol üst köflesindeki "PP" iflareti k>sa bir süre belirecektir. Böylece yay>n> izlerken yapm>fl oldu¤unuz bütün görüntü ayarlar> ve ses ayar> haf>zadak> de¤erlere dönecektir. 14 Uzaktan Kumandan>z>n "OK" tufluna bas>n>z. Televizyonunuza video, uydu al>c>, kamera Ekrana "SIRALAMA" menüsü gelecektir. Hangi programda iken basarsan>z o program sat>r> mavi veya DVD Player gibi cihazlar> modeline renk olur. Programlar "PR "/"PR " tuflu ile göre iki flekilde ba¤layabilirsiniz. Bir sonraki yada önceki 10'lu programa "VOL ®"/ "VOL" tufllar> ile geçilir. [. . . ] Ürününüzü aldiinizda Garanti Belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz. Ürününüzü kullanma kilavuzu esaslarina göre kullaniniz. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduunda yukaridaki telefon numarasindan Hizmet Merkezimize bavurunuz. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik karti"ni sorunuz. [. . . ]

BEKO M 337 XS KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BEKO M 337 XS kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag