Kullanım kılavuzu BEKO RBI 2301 INSTALLATION

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BEKO RBI 2301 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BEKO RBI 2301 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BEKO RBI 2301 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BEKO RBI 2301 INSTALLATION: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (194 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BEKO RBI 2301INSTALLATION

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Fabrikamzdan çkan her cihaz, fonksiyonu ve kusursuz olmas hususunda itinal bir kontrolden geçer. Sorularnz varsa, özellikle de cihazn kurulmas ve balanmas ile ilgili konularda, yetkili servisimiz size daima memnuniyetle yardmc olacaktr, "Yetkili servis" bölümüne baknz. Daha fazla bilgi ve ürün yelpazemize bakmak için, internet sayfamza baknz. Bu kullanma klavuzunu, kurma klavuzunu, cihaza ilave edilmiå dier tüm dier bilgileri okuyunuz ve dikkate alnz. [. . . ] çi tamamen doldurulmuå cihazn arl için tabloya baknz: - Soutucu 24" - Soutucu 30" 400 kg 500 kg Emin deilseniz, binann mimarna veya ilgili inåaat uzmanna danånz. Cihazn kurulmas ve balanmas ! Dikkat Cihaz sadece yetkili bir montör tarafndan, cihazn kurma klavuzuna göre kurulmal ve balanmaldr. Cihaz kurulduktan sonra, çalåtrlmadan önce en az Cihaz çalåtrmadan önce, 30 dakika bekleyiniz. Cihazn nakli esnasnda, kompresör içindeki yan soutma sistemine dalmas mümkündür. Cihaz ilk kez çalåtrmadan önce, cihazn iç ksm temizlenmelidir (bkz. "Cihazn temizlenmesi"). 7 Cihazn elektrik balants Uzatma kablosu veya datc kullanmaynz. Cihaz sadece yönetmeliklere uygun bir åekilde taklmå olan ve 220-240 V/50 Hz alternatif akma sahip bir prize balaynz. Seçenek, ilgili LED lambasnn yanmas ile gösterilir. D stenilen lisan gösterilinceye kadar, + veya tuåuna baslmaldr. ayar D Ayarlar bellee kaydetmek için, setup tuåuna W baslmaldr. Gösterge alannda yine ayarlanmå s derecesi gösterilir. Taze tutma çekmecesi bir filtre ile donatlmåtr. Bunun için baknz "Taze tutma çekmecesinin filtresinin temizlenmesi". Motorlu raf Cihaz, yükseklik seviyesi ayarlanabilen, motorlu bir raf ile donatlmåtr. Kap alarm Eer cihaz kapaklarndan biri açk kaldysa, 1 dakika sonra bir alarm sinyali duyulur ve gösterge alannda ilgili bir alarm mesaj görüntülenir. Kapy kapatnz. Eer kapak yine doru kapatlmadysa, 1 dakika sonra yeniden alarm duyulur. lgili åalter yukar: Raf yukar doru hareket eder lgili åalter aåa: Raf aåa doru hareket eder - i Motorlu raf için azami yük kapasitesi: 10 kg Yük snr aålrsa, herhangi bir hasar oluåmasn önlemek için, motor tahrik sistemi bloke edilir. 9 ç ksmn istenildii gibi donatlmas Cihazn içindeki raflarn ve kap içindeki kaplarn yerlerini istediiniz gibi deiåtirebilirsiniz: Kap içine takl raflar Cam raflar Cam rafn seviyesi istee göre ayarlanabilir. Kab yukar kaldrnz ve dåar çkarnz. Ayarlar bellee kaydetmek için, setup tuåuna W baslmaldr. D Gösterge alannda, fabrika çkånda ayarlanmå Eko s derecesinin altnda v sembolü görüntülenir. Tatil modunu sona erdirmek için: D Tatil tuåuna $ basnz. Daha önceki ayarlar ve s dereceleri yeniden aktifleåtirilir. Gösterge alannda EKO yazs gösterilir. Bu fonksiyon åu åekilde sona erdirilir: Setup modunda Eko fonksiyonu kapatlarak, hzl soutma fonksiyonunun aktifleåtirilmesi ile, Cihazn itibari s derecesi deiåtirilerek, Cihaz, Açma/Kapama tuåu O ile kapatlarak. 13 Åabat modu Åabat modundaki ayarlar: Hzl soutma fonksiyonu sona erdirilir (eer aktifleåtirilmiåse). Herhangi bir tuåa basldnda verilen akustik sinyal kapatlr (eer aktifleåtirilmiåse); ç aydnlatma kapal; Gösterge alannn arka plan aydnlatmas kapatlr. Besinlerin muhafaza edilmesi Besin yerleåtirirken dikkat edilecek hususlar: Scak yiyecek ve içecekleri dolaba koymadan önce, dåarda soumalarn bekleyiniz veya soutunuz. Besinleri ambalajl veya iyice kapatlmå olarak dolaba yerleåtiriniz. Bu sayede ayrca, kokularn ve renklerin plastik parçalara geçmesi önlenir. Cihazn plastik parçalarna ve kapnn contasna sv ve kat ya dememesine özen gösteriniz. Alkol oran yüksek olan sv dolu åiåeleri iyice kapatarak ve dik olarak buzdolabna koyunuz. - - - Åabat modunu devreye sokmak için: - - Besin satn alrken dikkat edilecek hususlar: Besinlerin dayanma süresi için, "satn alma tazelii" çok önemlidir. Genel olarak åu geçerlidir: Besinler taze tutma çekmecesine ne kadar taze konulursa, o kadar daha uzun taze kalr. Satn alrken besinlerin tazelik derecesine dikkat ediniz. D D D Hzl soutma tuåuna 3 basnz ve basl tutunuz. [. . . ] Gösterge alannda peå peåe farkl mesajlar gösterilir. Eer cihazn kendi kendini test etmesi (selftest) esnasnda bir hata tespit edilirse, gösterge alannda l ve bir hata mesaj (örn. E04 = Sensör hatas) gösterilir. Yetkili servise bu hata mesajlar hakknda bilgi veriniz. Eer cihazn kendi kendini test etmesi (selftest) esnasnda herhangi bir hata tespit edilmezse, test sona erince yine önceden ayarlanmå s derecesi gösterge alannda görüntülenir. 17 Basit hatalar kendiniz giderebilirsiniz Yetkili servisi çarmadan önce: Aåadaki talimatlarn yardmyla arzay kendinizin giderip gideremiyeceinizi kontrol ediniz. [. . . ]

BEKO RBI 2301 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BEKO RBI 2301 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag