Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT GTA 470 SF

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT GTA 470 SF kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT GTA 470 SF kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT GTA 470 SF kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT GTA 470 SF : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1027 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BLAUPUNKT GTA 470 SF annexe 1 (1127 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT GTA 470 SF

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Fiflinizi buraya z>mbalay>n. Sat>n alma tarihi Sat>n al>nan sat>c> Sat>c> adresi Sat>c> telefon no. : : : : : : Önemli güvenlik talimatlar> Bu buzdolab> kullan>lmadan önce düzgünce kurulmal>d>r ve bu belgedeki kurulum talimatlar> do¤rultusunda konumland>r>lmal>d>r. Buzdolab>n>z> asla güç kablosunu çekerek kapatmay>n. Fifli daima s>k>ca kavrayarak ve prizden düz bir flekilde çekerek ç>kar>n. [. . . ] Hiçbir zaman kollar>n>z> üzerine dayamay>n veya fliddetli bir flekilde bask> uygulamay>n. Hiçbir zaman iç içecek bölmesi kapa¤>n> ç>karmay>n. <çecek bölmesi kapak olmadan düzgün bir flekilde çal>flmaz. Hiçbir zaman içecek bölmesi kapa¤>na a¤>r cisimler koymay>n veya çocuklar>n kapa¤a as>lmas>na izin vermeyin. <çecek bölmesi kapa¤> zarar görebilece¤i gibi çocuklar da yaralanabilir. 14 Çal>flt>rma Raf (Yaln>zca baz> modellerde bulunur) Katlanabilir Raf Galon kab> veya flifle gibi uzun nesneleri depolarken ön raf>n yar>s>n> arka raf>n yar>s>n>n alt>na ittirin. Tam boy raf haline getirmek için kendinize çekin. fiarap tutaca¤> (Yaln>zca baz> modellerde bulunur) fiarap tutaca¤> ayar> (1. Tip) Bu flarap tutaca¤> ile flifleler yanlamas>na saklanabilir. Bu, her rafa monte edilebilir. fiarap tutaca¤>n> monte etmek için: fiarap tutaca¤>n> flekildeki gibi sabit raf>n kenar>na monte ettikten sonra fleklindeki gibi yukar> do¤ru tutarak fleklindeki gibi afla¤> do¤ru çekin. fiarap tutaca¤>n> ay>rmak için: fiarap tutaca¤>n> fleklindeki gibi yukar> kald>rd>ktan sonra fleklindeki gibi kendinize do¤ru çekin. " ! (2. Tip) Bu flarap tutaca¤> ile flifleler yanlamas>na saklanabilir. Yumurta raf> (Yaln>zca baz> modellerde bulunur) Yumurta raf>n> istedi¤iniz yere koyabilirsiniz. [1. Tip] NOT 15 · Yumurta raf>n> buz depolama haznesi olarak kullanmay>n. · Hiçbir zaman yumurta raf>n> dondurucu bölmesine veya taze g>da bölmesine koymay>n. Çal>flt>rma Sebzelikteki nem kontrolü Sebze ve meyve depolarken nem, nem kontrol dü¤mesini sola/sa¤a oynatarak kontrol edilebilir. Yüksek nem HIGH HUMIDITY CONTROL LOW LOW HIGH LOW Düflük nem H IGH HIGH HUMIDITY CONTROL LOW Sebze veya et bölmesine çevirme (Yaln>zca baz> modellerde bulunur) Buzdolab>n>n alt>nda bulunan göz sebzelik veya et bölümü olarak kullan>labilir. Sebzelik Et bölmesi Çevirme dü¤mesi Yiyecek depolamadan önce dü¤meyi kontrol etmeyi unutmay>n. Et bölmesi, s>cakl>¤> buzdolab> bölümünden daha düflük tutar böylece et veya bal>k daha uzun süre depolanabilir. NOT · Çevirme dü¤mesi meat (et) durumundaysa, sebzeler ve meyveler donar. Bu yüzden, yiyecek depolamadan önce kontrol etti¤inizden emin olun. Koku giderici (Yaln>zca baz> modellerde bulunur) Bu sistem, >fl>nsal katalizör kullanarak güçlü kokular> emer. Bu sistemin depolanan yiyecekler üzerinde bir etkisi yoktur. Koku giderici sistem Sebzelik Miracle Zone (<ste¤e Ba¤l>)/ Taze g>da bölmesi (<ste¤e Ba¤l>) Koku giderici sistemi kullanma Bu sistem so¤uk hava girifl kanal>na önceden kuruldu¤u için ayr> bir kurulum ifllemine gerek yoktur. Aksi halde bu koku, buzdolab>nda bulunan di¤er yiyecekler taraf>ndan emilebilir. Bu nemin buharlaflmas>n> önler ve yiyece¤in lezzetini ve besin de¤erlerini korumas>n> sa¤lar. Hafif bir so¤uk hava ak>m> buzdolab> s>cakl>¤>n>n dengede kalmas>n> sa¤lar. Kap>y> açmak s>cak havan>n buzdolab>na girmesine neden olur ve s>cakl>¤> yükseltir. Hiçbir zaman kap> raf>nda çok fazla yiyecek depolamay>n çünkü burada depolanan yiyecekler içteki raflara bask> uygulay>p kap>n>n tam olarak kapanmamas>na neden olabilir. Dondurucu bölmesi Dondurucu bölmesinde flifle depolamay>n ­ donunca k>r>labilirler. Bu, yiyece¤in lezzetini ve besin de¤erlerini kaybetmesine neden olur. Dondurma gibi donmufl yiyecekleri uzun süre depolarken, kap> raf> yerine dondurucu raf>n> kullan>n. So¤uk yiyecekleri veya kaplar> ­ özellikle metalik olanlar> ­ >slak ellerle dokunmay>n ve cam ürünleri dondurucu bölmesine koymay>n. - So¤uktan meydana gelen fliflkinlikler oluflabilir ve cam kaplar donunca k>r>larak kiflisel yaralanmalara neden olabilir. Buzdolab> bölmesi Buzdolab>n>n üst raflar>na nemli yiyecekler koymaktan kaç>n>n, so¤uk havaya temas edince donabilir. Yan yana duran yiyeceklerin bozulmaya neden olmamas> için sebzeleri, meyveleri ve paketlenmifl yiyecekleri y>kay>n. Yumurtalar> depolama raf> veya kab>nda depolarken taze olduklar>ndan emin olun ve daha uzun taze kalmalar> için her zaman dik olarak durmalar>n> sa¤lay>n. NOT · Buzdolab>n> s>cak ve. nemli bir yere koyarsan>z, kap>n>n s>k s>k aç>lmas> veya çok fazla sebze depolamak çi¤ oluflmas>na neden olabilir ve bu performans> etkilemez. [. . . ] Buzdolab> hafifçe hareket ettirildi¤inde sallan>yor. Buzdolab> duvara veya dolaplara temas ediyor. Kap>n>n kapanmas>n> önleyen yiyecekleri çekin. Zeminin düzgün ve buzdolab>n> tafl>mak için yeterli oldu¤undan emin olun. E¤imli yüzeyleri düzeltmesi için bir marangoza baflvurun. [. . . ]

BLAUPUNKT GTA 470 SF KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT GTA 470 SF kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag