Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT ASPEN IVDN-7004

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT ASPEN IVDN-7004 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT ASPEN IVDN-7004 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT ASPEN IVDN-7004 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT ASPEN IVDN-7004 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (43 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT ASPEN IVDN-7004

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Kablo herhangi bir flekilde bozuksa kabloyu yenisiyle de¤ifltirmek için lütfen üretici veya en yak>n yetkili tamir servisi sa¤lay>c>s>yla irtibata geçin. Güç kayna¤> kablosu ana ba¤lant> kesme cihaz> olarak kullan>l>r. Kurulumdan sonra prizin kolayl>kla eriflilebilir durumda olmas>n> sa¤lay>n. Monitörü sadece bu k>lavuzun teknik özelliklerinde gösterilen veya ekranda listelenmifl bir güç kayna¤>ndan iflletin. [. . . ] Afla¤>da gösterildi¤i flekilde Stand gövdesini tutun. 3. <ki uzun mandal>n iç k>sm>n> afla¤>da gösterildi¤i flekilde ayn> anda tüm gücünüzle bast>r>n. 4. <ki mandal> bas>l> tutmaya devam edin ve di¤er elinizle Stand Ünitesini ok yönünde itmek için Stand>n gövdesini tutun. 5. Stand>n gövdesi ve Stand Ünitesi baflar>l> bir flekilde ayr>l>r. 6 Monitörün Tak>lmas> Stand Altl>¤>n> ç>kartmak için: Tip. Stand Ünitesinde dört adet mandal bulundu¤undan emin olun. 2. Afla¤>da gösterildi¤i flekilde Stand>n gövdesini tutun. 3. Dört mandal> da her uca do¤ru ayr> ayr> içeri do¤ru bast>r>n. 4. Stand Ünitesini düz bir zemine koyun ve bir elinizle Stand Ünitesini tutarken di¤er elinizle Stand>n gövdesini çekin. 5. Stand>n gövdesi ve Stand Ünitesi baflar>l> bir flekilde ayr>l>r. 7 Monitörün Tak>lmas> Monitörü kurmadan önce monitör, bilgisayar sistemi ve ba¤l> di¤er cihazlar>n kapal> oldu¤undan emin olun. Monitörünüzün konumland>r>lmas> 1. Maksimum konfor için panelin konumunu farkl> yollarla ayarlay>n. E¤im Aral>¤>: -5°~20° 20 Uyar>: Monitörün aç>s>n> ayarlarken parma¤>n>z> veya parmaklar>n>z> monitörün tepesi ve stand gövdesi aras>na koymay>n. Parma¤>n>z> veya parmaklar>n>z> incitebilirsiniz. Ergonomik Ergonomik ve rahat izleme konumu için ileri e¤im aç>s>n>n 5 dereceyi aflmamas> tavsiye edilir. 8 Monitörün Tak>lmas> Bilgisayar>n Kullan>lmas> 1. "OSD UNLOCKED" (OSD Kilidi Aç>ld>) mesaj> ç>kmal>d>r. On Screen Display'de bulunan ifllevleri seçmek Daha fazla bilgi için sayfa 18'ya baflvurun. MENU (Menü) Tuflu Tufllar> veya ayarlamak için bu tufllar> kullan>n. : SOURCE Hot key (Kaynak geçifl tuflu) D-Sub veya DVI konektörünü etkin k>lmak için bu tuflu kullan>n. Bu özellik monitöre iki bilgisayar ba¤l> oldu¤unda kullan>l>r. Varsay>lan ayar D-Sub'd>r. 11 Kontrol Paneli <fllevleri Kontrol <fllev On Screen Display'de (Ekran Görüntüsü) bir seçime AUTO/SET (Otomatik/ Ayar) girmek için bu tuflu kullan>n. Tuflu AUTO IMAGE ADJUSTMENT (Otomatik Görüntü Ayar>) Ekran ayarlar>n>z> yaparken On Screen Display'e (OSD) (Ekran Görüntüsü) girmeden önce her zaman AUTO/SET (Otomatik/Ayar) tufluna bas>n. Böylece ekran görüntünüz mevcut ekran çözünürlü¤ü boyutu (ekran modu) için otomatik olarak ideal flekilde ayarlanacakt>r. En iyi ekran modu 19 inç monitör: 1440 x 900 Power (Güç) Tuflu Monitörü açmak veya kapatmak için bu tuflu kullan>n. Power Indicator Monitör normal flekilde çal>flt>¤>nda (Aç>k Mod) bu gösterge yeflil veya mavi renkte yanar. Monitör (Güç Göstergesi) Uyku modundaysa bu gösterge sar> renge döner. 12 On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Kontrol Ayar> Ekran Ayar> On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Kontrolü sistemiyle görüntü boyutu, konum ve ekran parametrelerinin ayarlanmas> h>zl> ve kolayd>r. Size kontrollerin kullan>m>n> göstermek için afla¤>da k>sa bir örnek verilmektedir. Afla¤>daki bölüm OSD'yi kullanarak yapabilece¤iniz mevcut ayarlar ve seçimlerin özetidir. NOT Görüntü ayarlar>n> yapmadan önce ekran>n en az 30 dakika dengelenmesine izin verin. On Screen Display'de (Ekran Görüntüsü) ayar yapmak için afla¤>daki ad>mlar> izleyin: MENU (Menü) Tufluna bast>¤>n>zda OSD ana menüsü ç>kar. <stedi¤iniz simge iflaretlendi¤inde AUTO/SET (Otomatik/Ayar) Tufluna bas>n. [. . . ] Sinyal kablosunu kontrol edin ve yeniden deneyin. Ekranda "OSD LOCKED" (OSD Kilitlendi) mesaj> görüyor musunuz? MENU (Menü) tufluna bast>¤>n>zda ekranda "OSD LOCKED" (OSD Kilitlendi) mesaj>n> görüyor musunuz?· Mevcut kontrol ayarlar>n>n kazayla de¤ifltirilmemesi için bu ayarlar> emniyet alt>na alabilirsiniz. Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tufluna bast>¤>n>zda OSD kontrollerinin kilidini açabilirsiniz: "OSD UNLOCKED" (OSD Kilidi Aç>ld>) mesaj> ç>kacakt>r. 19 Sorun Giderme Monitör görüntüsü hatal> Monitör Konumu hatal>. · Monitör görüntünüzü ideal ayara otomatik olarak ayarlamak için AUTO/ SET (Otomatik/ Ayar) tufluna bas>n. [. . . ]

BLAUPUNKT ASPEN IVDN-7004 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT ASPEN IVDN-7004 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag