Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 170 INSTALLATION

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 170 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 170 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 170 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 170 INSTALLATION: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1328 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 170INSTALLATION

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Ambalajlar> çevreci bir giderme ve yeniden deerlendirme ifllemine tabi tutarak, lütfen siz de çevrenin korunmas>nda yard>mc> olunuz. Sat>c>n>z veya bal> bulunduunuz belediye üzerinden aktüel eski cihaz giderme yöntemleri ve çöpleri yeniden deerlendirme merkezleri hakk>nda bilgi al>n>z. Uyari Ambalajlar> ve ambalaj parçalar>n> çocuklara vermeyiniz. Katlanabilen karton kutu ve folyolardan dolay>, havas>z kal>p boulabilirler! Eski cihazin giderilmesi Eski cihazlar hiç deeri olmayan çöp deildir!Çevreci bir giderme iflleminden geçirilerek, çok deerli ham maddeler yeniden kullan>lmak üzere geri kazan>labilir. [. . . ] (fiekil 3) 7 Cihazin çalitirilmasi/ Devre dii birakilmasi Cihazin çalitirilmasi Soukluk ayar dümesini "0" konumundan itibaren çevirdiiniz takdirde cihaz soutmaya bafllar ve ayd>nlatma kap>n>n aç>k olmas> durumunda faaliyete geçer. (fiekil 9/2) Cihazin uzun bir süre devre dii birakilmasi Eer cihaz uzun bir süre için kullan>lmayacaksa: - Fifli çekin - Buzluk ve soutma bölmesindeki kar ve buzlar>n erimesini bekleyin. cihazin temizlenmesi Cihazin devre dii birakilmasi Soukluk ayar dümesini "0" konumuna getirdiiniz takdirde soutma ifllemi devre d>fl> kal>r ve ayd>nlatma faaliyeti sona erer. (fiekil 9/2) - Kap>lar> aç>k b>rak>n 8 Soukluk ayari Termostat konumunun seçimi Cihaz>n>z>n buzluk ve soutma bölmeleri için soukluk seviyesini ihtiyac>n>za göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bunun için soukluk ayar dümesinin (fiekil9/2) 1-2-3-4-5 rakamlar ile temsil edilen soukluk seviyesi konumlar>nda birisine getirmeniz yeterli olaçakt>r: Hava sirkülasyon ayari (fiekil4) Deiflen oda s>cakl>klar> cihaz>n soutma bölmesindeki soukluk seviyesini etkiler. Hava sirkülasyon ayar> soutma bölmesi için ilave bir ayar imkan> verir. Cihaz normal çalimasi esnasinda hava sirkülasyon ayar düümesinin tamamen sol tarafa çevrili olmasi uygundur. Soukluk ayar dümesi ile seçmifl olduunuzsoukluk seviyesini, hava sirkülasyon ayar> (fiekil 4) ile soutma bölmesinde, buzluk bölmesi soukluunu etkilemeden daha hassas bir biçimde dengeleyebilirsiniz. Soutma bölmesinin gereinden çok souk olduunu gözlemlediiniz durumlarda: Ayar dümesini tamamen saa çevirin. TEM<ZL<K YAPARKEN VEYA C<HAZINIZI KULLANMAYA ARA VERD< <N<ZDE C<HAZINIZIN F<fi<N< MUHAKKAK PR<ZDEN ÇEK<N. 1- En düflük soukluk seviyesi 5- En yüksek soukluk seviyesi Soukluk seviyesinin belirlenmesinde afla>daki koflullar dikkate al>nmal>d>r: 1- Cihaz>n bulunduu odan>n s>cakl>> 2- Cihaz>n içine koyulan yiyeçeklerin miktar ve cinsleri . Hatirlatma Ortam s>cakl>>n>n yüksek, ba>l nemin fazla olduu ve s>k kap> açma-kapama durumlar>nda buzdolab>n>z>n alt bölüm s>cakl>> normal koflullarda olduunda daha çabuk art>fl gösterebilir. Bu cihaz>n kar eritme ifllemine ihtiyac> olduunun göstergesidir. Bu ifllem s>ras>nda alkol, benzin, gaz, tiner ve temizleme tozlar> kullanmay>n. Bu ifllemlerden sonra raflar> yerine koyarak "C<HAZI ÇALIfiTIRMADAN ÖNCE" bölümünde aç>kland>> biçimde cihaz>n>z> yeniden çal>flt>rabilirsiniz. Bilgi için: Cihaz>n>z>n soutma bölmesini ayda bir kere, buzluk bölmesini ise her kar eritme iflleminden sonra temizleyin. Erimenin oluflturduu suyun rahatça ak>p giebilmesi için, soutucu bölmesi ve sebzelik arkas>ndaki su tahliye oluunun, zaman zaman temizlenmesi gerekir. (fiekil 7) Enerji tasarrufu için. . . G Cihaz için seçtiiniz yerin, serin ve havadar olmas>na, dorudan günefl >fl>nlar>na maruz kalmamas>na, kalorifer ve soba türü >s> kaynaklar>ndan uzakta olmas>na özen gösterin. G Cihaz>n havaland>rma deliklerinin hiç bir flekilde kapanmamas>na dikkat edin. G Dondurulmufl yiyecekleri çözülmeleri için soutma bölmesine yerlefltirin. Bu ifllemle, dondurulmufl yiyeceklerin kütlesindeki soukluktan, soutma bölmesindeki yiyeceklerin soumas> için yararlanabilirsiniz. G Buzluk bölmesinde buz oluflmas> halinde eritme ifllemini yap>n. Kal>n buz tabakalar>, yiyeceklere soukluk iletimini engelledii için, elektrik sarfiyat>n>n artmas>na neden olur. G Cihaz>n kap>s>n> mümkün olduunca az aç>p kapat>n. [. . . ] Yiyecekler tekrar yerlerine yerlefltirirken, buzluk bölmesi kap>s>n>n iyice kapanmas>na dikkat edin. . . . Soutma bölmesindeki yiyecekler gereinden fazla souyorsa; Soukluk ayar>na daha düflük bir konuma getirin. (fiekil 9/2) Hava sirkülasyonu ayar dümesini tamamen sa tarafa çevirin, buzluk bölmesi kapa>n>n kapal> olup olmad>>n> kontrol edin. . . Soutma bölmesindeki yiyecekler gereinden fazla soumuyorsa; Cihaz>n kap>s> s>k s>k aç>l>yor ya da uzun süre aç>k b>rak>lyordur veya soutma ve buzluk bölmelerine çok miktarda yiyeçek yeni yerlefltirilmifltir. Zemin ile tampon aras>ndaki boflluun kapal> olup olmad>>n> kontrol edin. [. . . ]

BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 170 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 170 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag