Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT BLUE MAGIC XLB 250 A

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT BLUE MAGIC XLB 250 A kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT BLUE MAGIC XLB 250 A kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT BLUE MAGIC XLB 250 A kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT BLUE MAGIC XLB 250 A : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (697 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT BLUE MAGIC XLB 250 A

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Nokia, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. [. . . ] All rights reserved. 7 4 ­ Ses seviyesini yükseltme: Görüþme sýrasýnda kulaklýðýn ses seviyesini yükseltir. 5 ­ Ses seviyesini alçaltma: Görüþme sýrasýnda kulaklýðýn ses seviyesini alçaltýr. 8 ­ Þarj cihazý konektörü 9 ­ Batarya kapaðý 10 ­ Kulaklýk tutucusu Bataryayý þarj etme Kulaklýklý mikrofon setinde þarj edilebilir bir NiMH batarya (parça numarasý 0774291) bulunmaktadýr. Bataryayý deðiþtirmeniz gerekirse, yenisini yetkili satýcýnýzdan temin edebilirsiniz. Bataryayý þarj etmek için: Copyright © 2004 Nokia. Þarj cihazýnýn kablosunu kulaklýklý mikrofon setine takýn. Uyumlu þarj cihazlarýnýn listesi için bkz: Þarj cihazlarý ve bataryalar, sayfa 6. 2. Þarj sýrasýnda kýrmýzý gösterge ýþýðý yanar. Bataryanýn tamamen þarj edilmesi, kullanýlan þarj cihazýna baðlý olarak 1 - 2 saat sürer. Batarya tam olarak þarj edildiðinde, yeþil gösterge ýþýðý yanar. Þarj cihazýný AC prizinden çekin ve kulaklýklý mikrofon setinden çýkarýn. Batarya þarj düzeyi düþtüðünde Tam olarak þarj edilmiþ bir batarya 5 saate kadar konuþma, 120 saate kadar bekleme süresi saðlar. Kulaðýnýza en iyi þekilde oturmasý için, satýþ paketinde bulunan farklý boyuttaki kulaklýk tutucularýndan size uygun olanýný seçin. Kulaklýk tutucusunun yönünü deðiþtirmek için, kulaklýk tutucusunu aþaðýdaki þekilde görüldüðü gibi gövde kýsmýndan çýkarýn ve üzerindeki L/R harflerine göre Copyright © 2004 Nokia. Örneðin R harfi görülüyorsa, kulaklýklý mikrofon setini sað kulaðýnýza takabilirsiniz. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 14 Kulaklýklý mikrofon setini kulaða takma Kulaklýk tutucusunu aþaðýdaki þekilde görüldüðü gibi kulaðýnýzýn arkasýndan geçirin. Sorun giderme Kulaklýklý mikrofon setini telefonunuza baðlayamýyorsanýz, aþaðýdakileri yapýn: · Kulaklýklý mikrofon setinin açýk olduðundan ve telefonunuzla eþleþtirildiðinden emin olun. · Telefonunuzda Bluetooth özelliðinin etkinleþtirildiðinden emin olun. Kulaklýklý mikrofon seti ve telefonunuz arasýndaki baðlantýyý kesme hakkýnda ek bilgi için bkz: sayfa 21. Arama yapma Kulaklýklý mikrofon seti telefonunuza baðlýyken, aramayý telefonunuzu kullanarak normal bir þekilde yapýn. Sesle arama Devam eden arama olmadýðý zaman, istediðiniz ismi ("ses etiketi") söyleyebileceðinizi belirten bir ses duyuluncaya dek cevapla/bitir tuþunu basýlý tutun. Telefon ses etiketini dinletir ve ilgili telefon numarasýný arar. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 18 Sesli arama özelliðini telefonunuzla da etkinleþtirebilirsiniz. Sesle arama hakkýnda ayrýntýlý bilgi için telefonunuzun kullaným kýlavuzuna bakýn. Bu iþlevin yalnýzca sesli arama özelliðini destekleyen telefonlarda kullanýlabildiðini unutmayýn. Son aranan numarayý yeniden arama Görüþme yapýlmadýðýnda cevapla/bitir tuþuna iki kez kýsa kýsa basýn. Gelen aramayý cevaplama Aramayý cevaplamak için cevapla/bitir tuþuna basýn. Aramayý, telefonunuzu normal þekilde kullanarak da cevaplayabilirsiniz. [. . . ] · Bataryayý yalnýzca kendi amacý için kullanýn. Hasarlý bir bataryayý veya þarj cihazýný asla kullanmayýn. · Bataryayý sýcak veya soðuk yerlerde (örneðin, yazýn veya kýþýn, kapalý bir otomobil içinde) býrakýrsanýz, bataryanýn kapasitesi azalýr ve ömrü kýsalýr. Bataryayý her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasýndaki sýcaklýklarda tutmaya çalýþýn. [. . . ]

BLAUPUNKT BLUE MAGIC XLB 250 A KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT BLUE MAGIC XLB 250 A kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag