Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT CHICAGO IVDN-7002 DX-V

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT CHICAGO IVDN-7002 DX-V kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT CHICAGO IVDN-7002 DX-V kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT CHICAGO IVDN-7002 DX-V kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT CHICAGO IVDN-7002 DX-V : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (43 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BLAUPUNKT CHICAGO IVDN-7002 DX-V (34 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT CHICAGO IVDN-7002 DX-V

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Kablo herhangi bir flekilde bozuksa kabloyu yenisiyle de¤ifltirmek için lütfen üretici veya en yak>n yetkili tamir servisi sa¤lay>c>s>yla irtibata geçin. Güç kayna¤> kablosu ana ba¤lant> kesme cihaz> olarak kullan>l>r. Kurulumdan sonra prizin kolayl>kla eriflilebilir durumda olmas>n> sa¤lay>n. Monitörü sadece bu k>lavuzun teknik özelliklerinde gösterilen veya ekranda listelenmifl bir güç kayna¤>ndan iflletin. [. . . ] Stand ünitesinin do¤ru yöne bakt>¤>ndan emin olun (Ön, Arka) ve üniteyi monte etmek için alt k>s>mdaki kilitleme cihaz>n> OPEN (Aç>k) konumuna çevirin. Üniteyi monte ettikten sonra, kullan>m öncesinde kilitleme cihaz>n> LOCK (Kilitli) konumuna çevirin. Stand ünitesini ç>karmak için kilitleme cihaz>n> OPEN (Aç>k) konumuna çevirin. Stand Gövdesi Stand Altl>¤> LOCK (Kilitli) OPEN (Aç>k) 3. Montaj>n ard>ndan monitörü dikkatlice kald>r>n ve ön taraf>n> kendinize çevirin. Kabloyu ba¤lad>ktan sonra, kolay kullan>m için panelin aç>s>n> ayarlay>n. (Kabloyu ba¤lamak için, sayfa 5'e baflvurun. ) E¤im Aral>¤>: -5°~20° Uyar>: Ekran>n aç>s>n> ayarlarken parma¤>n>z> veya parmaklar>n>z> tepe ve stand k>sm> aras>na koymay>n. Parma¤>n>z> veya parmaklar>n>z> incitebilirsiniz. Ergonomik Ergonomik ve rahat izleme konumu için ileri e¤im aç>s>n>n 5 dereceyi aflmamas> tavsiye edilir. Üst parça Stand k>sm> Önemli Bu resim genel ba¤lant> modelini göstermektedir. Monitörünüz resimde gösterilen maddelerden farkl> olabilir. Stand ünitesini takt>ktan sonra ç>karmamaya özen gösterin. Ürünü sadece stand altl>¤>n> tutarak ters flekilde tafl>may>n. Ürün düflebilir ve zarar görebilir veya aya¤>n>z> yaralayabilir. 3 Monitörün Tak>lmas> Arka kapa¤> takmak veya ç>karmak için 1. Monitör Göstergesi) Uyku modundaysa bu gösterge sar> renge döner. 7 On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Kontrol Ayar> Ekran Ayar> On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Kontrolü sistemiyle görüntü boyutu, konum ve ekran parametrelerinin ayarlanmas> h>zl> ve kolayd>r. Size kontrollerin kullan>m>n> göstermek için afla¤>da k>sa bir örnek verilmektedir. Afla¤>daki bölüm OSD'yi kullanarak yapabilece¤iniz mevcut ayarlar ve seçimlerin özetidir. NOT Görüntü ayarlar>n> yapmadan önce ekran>n en az 30 dakika dengelenmesine izin verin. On Screen Display'de (Ekran Görüntüsü) ayar yapmak için afla¤>daki ad>mlar> izleyin: MENU -+ SET/AUTO -+ MENU MENU (Menü) Tufluna bast>¤>n>zda OSD ana menüsü ç>kar. Bir kontrole eriflmek için - veya + Tufllar>n> kullan>n. <stedi¤iniz simge iflaretlendi¤inde SET/AUTO (Ayar/Otomatik) Tufluna bas>n. Görüntüyü istenen seviyeye ayarlamak için - veya + Tufllar>n> kullan>n. Di¤er alt menü maddelerini seçmek için SET/AUTO (Ayar/Otomatik) Tufluna bas>n. Farkl> bir ifllev seçmek üzere ana menüye dönmek için bir kez MENU (Menü) Tufluna bas>n. OSD'den ç>kmak için MENU (Menü) Tufluna iki kez bas>n. 8 On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Seçimi ve Ayar> Afla¤>daki tablo tüm On Screen Display (Ekran Görüntüsü) kontrol, ayarlama ve ayar menülerini gösterir. Ana menü PICTURE (RES<M) Alt menü BRIGHTNESS (PARLAKLIK) CONTRAST (KONTRAST) GAMMA (GAMA) COLOR (RENK) PRESET (ÖN AYAR) A D Referans Ekran>n parlakl>k, kontrast ve gamas>n> ayarlamak içindir. Ekran rengini uyarlamak içindir. sRGB 6500K 9300K RED (KIRMIZI) GREEN (YEfi<L) BLUE (MAV<) POSITION (KONUM) TRACKING (<ZLEME) HORIZONTAL (YATAY) VERTICAL (D<KEY) Ekran konumunu ayarlamak içindir. [. . . ] . . . RCM (Real Color Management) (Gerçek Renk Yönetimi): Renk modunu seçer. 0 1 RCM 1 2 2 3 Uygulanmam>fl Yeflil gelifltirme Renk tonu Renk Gelifltirme SAVE MENU SET MENU(Menü): Ç>k>fl : Azalt>r : Artt>r>r SET (Ayarla) : Baflka bir alt menü seçer + SET tuflunu kullanarak SAVE alt menüsünü seçin ve tufllar> kullanarak YES (Evet) de¤erini kaydedin. NORMAL Normal iflletim koflullar> alt>ndad>r. 13 Sorun Giderme Servis ça¤>rmadan önce afla¤>dakileri kontrol edin. Görüntü yok No image appears Monitörün güç kablosu tak>l> m>? Güç göstergesinin >fl>¤> yan>yor mu?· Güç kablosunun prize düzgün flekilde tak>l>p tak>lmad>¤>na bak>n ve kontrol edin. · Power (Güç) tufluna bas>n. · Monitör güç tasarrufu modundaysa ekran> geri getirmek için mouse'u hareket ettirmeyi veya klavyedeki herhangi bir tufla basmay> deneyin. [. . . ]

BLAUPUNKT CHICAGO IVDN-7002 DX-V KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT CHICAGO IVDN-7002 DX-V kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag