Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT GTA 270 SF

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT GTA 270 SF kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT GTA 270 SF kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT GTA 270 SF kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT GTA 270 SF : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (951 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT GTA 270 SF

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Fiflinizi buraya z>mbalay>n. Sat>n alma tarihi Sat>n al>nan sat>c> Sat>c> adresi Sat>c> telefon no. : : : : : : Önemli güvenlik talimatlar> Bu buzdolab> kullan>lmadan önce düzgünce kurulmal>d>r ve bu belgedeki kurulum talimatlar> do¤rultusunda konumland>r>lmal>d>r. Buzdolab>n>z> asla güç kablosunu çekerek kapatmay>n. Fifli daima s>k>ca kavrayarak ve prizden düz bir flekilde çekerek ç>kar>n. [. . . ] gibi donmufl yiyecekleri çözebilirsiniz. Miracle Zone S>cakl>k De¤iflimi (Yaln>zca baz> modellerde bulunur) Kullan>lacak Yöntem Depolanan yiyeceklerin türüne göre en verimli s>cakl>k aral>¤>n> seçebilirsiniz. - -3°C, -1°C ve 4°C dahil olmak üzere 3 tane s>cakl>k seçene¤i mevcuttur. Sebze/Meyve ve so¤uk saklanan yiyecekler nem bak>m> gerektirir ve et/bal>k, depolanan yiyeceklerin türüne göre daha uzun süre saklanabilir. Etler Miracle Zone'da depolan>rken, sebzeler ve meyveler donabilir. Etleri Miracle Zone'da depolarken, et veya bal>k uzun süre bu bölmede depolan>rsa bozulabilir, bu gibi durumlarda dondurucu bölümünü kullan>n. Buzdolab> bölümü kapa¤>n> aç>nca içerdeki lamba yanar ve kapat>nca söner. "Selection" (Seçim) dü¤mesine her bast>¤>n>zda s>ras>yla (Vegetable/Fruit) (Sebze/Meyve) (Cold storage while maintaining humidity) (Nem kontrollü so¤uk depolama) (Meat) (Et) seçenekleri seçilir. Miracle Zone (Yaln>zca baz> modellerde bulunur) Miracle Zone'u Kald>rma Önce, sebzeli¤i kald>r>n. Miracle Zone kab>n> hafifçe kald>rd>ktan iç taraf>ndan tutup d>flar>ya çekin . sonra Miracle Zone'u Kurma Miracle Zone kab>n> ç>k>nt>lara yerlefltirin hafifçe ittirin . Parçalar zorlan>rsa zarar görebilir. ve 17 Yiyecek depolama hakk>nda öneriler Yiyeceklerin konumu (bkz. parçalar>n tan>m>) fiarap tutaca¤> Aperatif gözü fiarap koyma yeri. Kurulum ve sökme ifllemlerinden önce güç kablosunu ç>kard>¤>n>zdan emin olun. Hiçbir zaman parçalar> sökmek için afl>r> güç uygulamay>n. Parçalar zarar görebilir. Dondurucu bölmesi lambas> Lamba kapa¤>na hafifçe bast>r>p ve döndürerek lambay> çekip ç>kar>n . Ampulü saat yönünde çevirin Servis merkezinden sat>n alabilece¤iniz 40 watt'l>k (maks. ) ampul kullan>n. Ampulü ayn> boy, flekil ve watt'ta olan baflka bir ampulle de¤ifltirin. · Dispenser >fl>klar> LED'dir ve de¤ifltirilemezler. 2 Dondurucu bölmesi raf> Raf> ç>karmak için, raf> sola do¤ru ittirin , sol taraf>n> biraz kald>r>n , sa¤ taraf> kald>r>n ve ç>kar>n. 1 3 Kap> raf> ve deste¤i Kap> raf>n> her iki taraf>ndan tutun ç>kar>n . ve Buz depolama haznesi Buz depolama haznesini sa¤daki flekilde göründü¤ü gibi tutun ve hafifçe kald>r>rken ç>kar>n . Düflürme riskine karfl> buz haznesini ç>kar>rken her iki elinizi de kullan>n. 2 1 Dispenser kullan>ld>ktan sonra Su toplay>c>s>n>n kendi kendine tahliye ifllevi yoktur. Su toplay>c>s>n>n kapa¤>n> ön taraf>n> çekerek ç>kar>n ve bir bezle kurulay>n. Kapa¤> tamamen çekin ve arkas>n> kald>r>n. 1 20 Bak>m ve onar>m Buzdolab> bölmesindeki lamba Ampulü iflaretli bölgeye ( ) yerlefltirin ve ç>karmak için bast>r>n. Buzdolab> için servis merkezinden alabilece¤iniz maksimum 40 W'l>k ampul kullan>n. <çecek bölümü Hazneyi ( ) yukar>ya çekerek ç>kar>n. <çecek bölmesinin üst raf>n> ç>kar>n ve ard>ndan içecek bölmesi kapa¤>n> ç>kar>n ( ). <çecek bölmesi yukar> do¤ru çekerek ç>kar>labilir. NOT · Sebzeli¤i, aperatif gözünü, ve içecek bölmesi kapa¤>n> sökerken buzdolab>ndan parçalar> ç>kard>¤>n>zdan emin olun. Sebzelik kapa¤> Sebzelik kapa¤>n> ç>karmak için, sebzeli¤i biraz öne çekin , gösterildi¤i gibi sebzelik kapa¤>n>n ön taraf>n> yukar> kald>r>n. [. . . ] Buz küplerinin yap>flmas>n> önlemek için dispenseri s>k s>k kullan>n. Dispenserde yaln>zca buz yap>c>s> taraf>ndan yap>lan buzlar kullan>lmal>d>r. Evdeki su vanas>n> aç>n. Dispenser buz vermez. Buz dispenseri bozulmufl. Buz küpleri buz yap>c>s> ve hazne aras>nda s>k>flm>fl. Dispensere, sat>n al>nan veya baflka yöntemlerle yap>lan buz küpleri konmufl. Dispenser su vermez. Evdeki su vanas> aç>k de¤il. [. . . ]

BLAUPUNKT GTA 270 SF KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT GTA 270 SF kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag