Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT GTB 200 A

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT GTB 200 A kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT GTB 200 A kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT GTB 200 A kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT GTB 200 A : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (660 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT GTB 200 A

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 10 <fiLEMLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Bafllatma S>cakl>¤> Ayarlamadan Önce Kapak Alarm> Lambay> Otomatik Kapatma Özelli¤i Kendi Kendini Test Etme Dondurucu bölmesi kontrolleri Buzdolabi bölmesi kontrolleri Çok So¤uk Çocuk Kilidi Yeflil <yon Kapak So¤utmas> (<ste¤e Ba¤l>) Buzluk (<ste¤e Ba¤l>) Çevrilebilir Tutacak Sebzelik Gözü Buz Çözme Koku Giderici (<ste¤e Ba¤l>) Buz Gözü (<ste¤e Ba¤l>) Süt Ürünleri Tutaca¤> (<ste¤e Ba¤l>) Y<YECEK SAKLAMAYA YÖNEL<K ÖNER<LER . . 17 TEM<ZLEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 GENEL B<BLAUPUNKT<LER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Ayarland>ktan sonra, s>cakl>k ayarlar>n>n (so¤utucu ve dondurucu bölmelerinin kontrolleri) çok gerekmedi¤i sürece de¤ifltirilmemesi önerilir. Bu buzdolab>n>n so¤utucu bölmesi için bir s>cakl>k kontrolü dü¤mesi ve dondurucu bölmesi için bir s>cakl>k kontrolü kadran> vard>r. Buzdolab> bölmesine ait s>cakl>k kontrolü dü¤mesinin varsay>lan ayar> `3°C'dir. Dondurucu bölmesine ait s>cakl>k kontrolü kadran>n>n varsay>lan ayar> `5'dir. Bu buzdolab>n>n so¤utucu bölmesinde bir s>cakl>k sensörü vard>r. Bu sensör gerekti¤inde kompresörü otomatik olarak bafllat>p durdurur. KAPAK ALARMI So¤utucu veya dondurucu kapa¤> 1 dakika süreyle aç>k kald>¤>nda üç defa alarm çalar. Kapak aç>k kalmaya devam ederse alarm 30 saniyede bir tekrarlan>r. LAMBAYI OTOMAT<K KAPATMA ÖZELL</< Kapak 7 dakika veya daha uzun süreyle aç>k kald>¤>nda, iç k>s>mdaki lamba otomatik olarak sönerek enerji tasarrufu yapar ve afl>r> >s>nmay> önler. Ancak kapak kapan>ncaya kadar alarm sesi devam eder. KEND< KEND<N< TEST ETME Buzdolab>n>z>n dahili teflhis özelli¤i vard>r. Belirli bir noktas>nda ar>za oluflursa, onar>m teknisyenine yard>mc> olmak için bir hata kodu görüntüler. Hata kodu görüntülenirken di¤er kontrol ve ekran ifllevleri çal>flmaz. Hata kodu görüntülenirse, bir servis merkeziyle irtibat kurun. Buzdolab>na s>cak yiyeceklerin koyulmas>, di¤er yiyeceklerin bozulmas>na ve daha yüksek elektrik faturas>na neden olabilir!Yiyecek depolarken, yiyece¤i vinil ile sar>n veya kapakl> kaplarda depolay>n. Bu nemin buharlaflmas>n> önler ve yiyece¤in lezzetini ve besin de¤erlerini korumas>n> sa¤lar. Hafif bir so¤uk hava ak>m> buzdolab> s>cakl>¤>n>n dengede kalmas>n> sa¤lar. Kap>y> açmak s>cak havan>n buzdolab>na girmesine neden olur ve s>cakl>¤> yükseltir. DONDURUCU BÖLMES< Dondurucu bölmesinde flifle depolamay>n ­ donunca k>r>labilirler. Bu, yiyece¤in lezzetini ve besin de¤erlerini kaybetmesine neden olur. Dondurma gibi donmufl yiyecekleri uzun süre depolarken, kap> raf> yerine dondurucu raf>n> kullan>n. Dondurucuya Yerlefltirme ­ Yeni yiyecekleri donmas> için afla¤>daki konumda yerlefltirmeniz önerilir: Yeni Yiyecekler SO/UTUCU BÖLMES< Buzdolab> Raf> Buzdolab>n>n içinin arka k>sm>na nemli yiyecekler koymaktan kaç>n>n, so¤uk havaya temas edince donabilir. Bunu önlemek için yiyece¤in kapakl> bir kapta muhafaza edilmesi önerilir. Nemli yiyecekleri (özellikle sebze ve meyveleri) sebze Sebzelik Gözü bölmesinde saklaman>z önerilir. Nemli yiyece¤i buzdolab> raf>nda saklaman>z gerekirse, buzdolab>ndaki so¤uk hava ak>m>ndan donmamas> için yiyece¤i buzdolab>n>n arka duvar>ndan uza¤a yerlefltirin. Yiyecekleri buzdolab>na koymadan önce temizleyin. Yan yana duran yiyeceklerin bozulmaya neden olmamas> için sebzeleri, meyveleri ve paketlenmifl yiyecekleri y>kay>n. [. . . ] Ancak elektrik kesintisi s>ras>nda buzdolab> kapa¤>n> elinizden geldi¤ince az açmal>s>n>z. Uzun süreli elektrik kesintilerinde, buzlu paketlerinizin üstüne kuru buz parçalar> yerlefltirin. <kaz Elektrik Çarpma Tehlikesi Yanm>fl ampulü de¤ifltirmeden önce, buzdolab>n>n fiflini çekin veya flalter ya da sigorta kutusundan gücü kapat>n. NOT: Kontrolün OFF (KAPALI) konumuna getirilmesi, lamba devresinin gücünü kapatmaz. TAfiINMA Buzdolab>n>n içindeki tüm gevflek parçalar> ç>kar>n veya güvenli bir flekilde sabitleyin. Dengeleme vidalar>na zarar vermemek için, vidalar> sonuna kadar tabana girecek flekilde s>k>n. LAMBAYI DE/<fiT<RME NOT Tüm cihaz ampulleri buzdolab>n>za uymayabilir. [. . . ]

BLAUPUNKT GTB 200 A KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT GTB 200 A kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag