Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT GTT 1200 SC

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT GTT 1200 SC kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT GTT 1200 SC kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT GTT 1200 SC kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT GTT 1200 SC : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (545 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT GTT 1200 SC

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Ayrýntýlý bilgi için, lütfen CD-ROM'da bulunan kullanma kýlavuzuna bakýn. [. . . ] http://www. pioneer. eu QSG-GTT 1200 SC-TU Bilgi metnini görüntüle Kayýt izi (bölüm) seç Klasör seç : Bas : Bas ve basýlý tut : Döndür Okla belirtilen yönde itin Bant seç Ön ayarlý kanal seç 1 2 3 Ön ayarlý liste görüntüle Kanal deðiþtir Kanal seç Temel çalýþtýrma iþlemi Kaynak seç Kaynak, aþaðýdaki sýrada seçilebilir: Tuner TV DVD Built-in CD player MCD iPod USB External unit 1 External unit 2 AUX 1 AUX 2 BT Audio BT Telephone Kaynak adý : Entegre kaynak Listeden þarký seç 1 2 Listeden þarký seç 1 2 Liste görüntüle Liste görüntüle Kategori deðiþtir Kategori seç Seçili kategorideki tüm þarkýlarý çal Bir önceki kategoriye geri dön En güçlü yayýn frekanslarýný belleðe kaydet 1 Ana menüyü görüntüle FUNCTION iþlevini seç Ýþlev menüsünü görüntüle BSM iþlevini seç BSM iþlevini aç Þarký seç Seçilen þarkýyý çal (Klasör seçilmiþ ise, alt sýraya bak. ) Seçili klasördeki tüm þarkýlarý çal Daha üst sýraya geri dön Ses ayarý 2 3 Tüm kayýt izlerini karýþtýr Güç açýk Güç kapalý 4 5 QSG-GTT 1200 SC-TU. indd 1-4 28/01/2008 14:06:38 Bluetooth ses baðlantýsý PIN kodu : 0000 Bluetooth telefon baðlantýsý PIN kodu : 0000 Ne nedir 12 3 46 57 g dh l MULTI-CONTROL Çeþitli iþlemleri yapmak için hareket ettirin. Sesi artýrmak ya da azaltmak için çevirin. v (OFF HOOK) düðmesi Telefon kaynaðýný çalýþtýrýrken telefonda konuþmak için basýn. w (ON HOOK) düðmesi El baðlantýsýz telefon iþlevini kullanýrken, çaðrýlarý reddetmek, iptal etmek veya sonlandýrmak için basýn. m BAND/ESC düðmesi Baðlantýyý baþlatmak için bu birimin kullanýlmasý q e p o n m l fe d c b a9 8 i j k Radyo bandý seçmek için basýn. Menüyü etkinleþtirirken normal ekrana geri dönmek için basýn. x (MUTE) düðmesi Sesi devre dýþý býrakmak için basýn. Sesi etkinleþtirmek için tekrar basýn. n SOURCE/OFF düðmesi Bu aygýt, bir kaynak seçilerek açýlýr. Ses kontrolü haricindeki iþlevler MULTICONTROL iþlevleriyle aynýdýr. e TA/NEWS düðmesi TA iþlevini açýp kapatmak için basýn. NEWS iþlevini açýp kapatmak için basýlý tutun. j LIST düðmesi Disk baþlýðý listesini, kayýt izi listesini, klasör baþlýk listesini, dosya listesini, ön ayarlý kanal listesini ya da telefon numarasý listesini kaynaða baðlý olarak görüntülemek için bu düðmeye basýn. f RESET düðmesi Mikro iþlemciyi sýfýrlamak için basýn. g MUTE/HOLD düðmesi Sesi devre dýþý býrakmak için basýn. Telefonda konuþurken, çaðrýyý beklemeye almak için basýn. s DIRECT düðmesi Ýstenen kayýt izini doðrudan seçmek için basýn. k PHONE/ /CONNECT düðmesi 7 müzik çalarý kullan Kaynak olarak Bluetooth müzik çalarý seçerken PHONE/ /CONNECT düðmesini basýlý tutarak da Bluetooth müzik çalar baðlantý menüsüne girebilirsiniz. PHONE/ /CONNECT düðmesini basýlý tutarak da baðlantý menüsüne girebilirsiniz. Telefonu kaynak olarak seçmek için basýn. Telefon kaynaðýný çalýþtýrýrken, görüþmeyi sonlandýrmak, gelen bir çaðrýyý reddetmek ya da telefon görüþmesini iptal etmek için basýn. [. . . ] Telefon kaynaðýný çalýþtýrýrken, görüþmeyi sonlandýrmak, gelen bir çaðrýyý reddetmek ya da telefon görüþmesini iptal etmek için basýn. [. . . ]

BLAUPUNKT GTT 1200 SC KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT GTT 1200 SC kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag