Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 R/W S

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 R/W S kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 R/W S kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 R/W S kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 R/W S : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (40 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 R/W S

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen. Chère Cliente, Cher Client, la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH. [. . . ] www. gigaset. com s Be inspired Kullanma Kýlavuzu ve Güvenlik Bilgileri ! Kýsa Kullaným Kýlavuzu Baz istasyonu sembolü ­ sürekli yanýyorsa: Aramaya/ Aranmaya hazýrdýr ­ yanýp sönüyorsa: Baz istasyonuna iletiþim yoktur Kýsa kodlu arama Sinyal tuþu ­ Telefon santrali ve T-Servisleri için Aktarma tuþu ­ uzunca basýn! Ahize tuþu ­ Görüþmeyi kabul eder/ bitirir ­ Telefon numarasýný arar Arama tekrarý Tuþ kilidi ­ Açma ve kapama için: uzunca basýn!Hafýza tuþu ­ Hafýzaya almak ve ­ Ayar yapmak için s 1234567890 / Ekran sembolleri d Kaydetme n Simge * _ Simge # / Baz istasyonu sembolü b Hat alma Ekran iþaretleri ~~~~ Tuþ kilidi Mobil el cihazý kayda hazýrdýr Mobil el cihazý kayda hazýr baz istasyonu aramaktadýr Mobil el cihazý kayda hazýr baz istasyonu bulmuþtur. u Sinyal tuþu P Ara ~ Hafýza boþ 2 Güvenlik Açýklamalarý ! $ Cihazýn alt tarafýnda belirtildiði gibi, sadece teslimat kapsamýndaki adaptörü kullanýn. Sadece öngörülen, þarj edilebilen, ayný tipten pilleri kullanýn!Hiç bir zaman normal (þarj edilemeyen) pilleri kullanmayýn, aksi takdirde saðlýðýnýza zarar gelebilir. < OE Þarj edilebilen pilleri kutuplarýna dikkat ederek takýnýz (mobil el cihazýn pil yuvasýnda talimatlar yazýlýdýr). Pil tipini bu kullaným kýlavuzuna göre kullanýn (mobil el cihazýn pil yuvasýnda talimatlar yazýlýdýr). Týbbi cihazlarýn fonksiyonlarý zarar görebilir. Mobil el cihazý, duyma cihazlarýnda rahatsýz edici seslere neden olabilir. Gelen çaðrý sýrasýnda çalarken doðrudan kulaðýnýza tutmayýn. Baz istasyonunu banyo ve duþ gibi nemli mekanlarda bulundurmayýn. Mobil el cihazý, üzerine sýçrayan veya püsküren suya karþý korunmamýþtýr (sayfa 13). Gigaset'inizin kullanýmýný devrederken kullaným kýlavuzunu da birlikte verin. Pilleri ve telefonu çevreye zarar vermeden imha edin. Tuþ takýmý kilitli durumdayken (sayfa 11) acil durum numaralarý da aranamaz. Kullaným kýlavuzundaki açýklanan fonksiyonlarýn tümü her ülkede geçerli deðildir. adým: Baz istasyonunu baðlama Önce baz istasyonunuzu telefona ve elektriðe baðlayýn. · Mobil el cihazýnýzý her görüþmenin ardýndan baz istasyonuna yerleþtirebilirsiniz. · Piller þarj iþlemi esnasýnda ýsýnýrlar. Kýsa arama rakamý "0" ' a atanmýþ numara otomatik olarak gösterilir. Harici numarayý girerek ahize tuþu ile numaranýn tümünü çevirin. oa * (her ülkede geçerli deðildir) 9 Görüþmelerde Tasarruf · Birden fazla kýsa arama kodunu "birbirine eklemek" Birden fazla Call by Call ve telefon numarasýný kýsa arama kodu olarak kaydetiyseniz, bunlarý birbirine ekleyebilirsiniz. C C Kýsa arama tuþuna uzunca basýn. Kýsa arama kodu "0" 'a atanmýþ Call by Call numarasý gösterilir. Kýsa arama tuþuna tekrar basýn. örneðin: 5 Dilediðiniz abone için bir kýsa arama kodu (0 - 9) seçin. Call by Call numaralarý ve telefon numaralarý birbirine eklenerek gösterilir. Harici aboneye baðlanmaktasýnýz . a * Þebeke desteði gerekir. Ayarlar Ahize ses ayarý Ahize ses ayarýnda üç kademe arasýnda seçim yapabilirsiniz. ¦Þ Y¦ Zil ayarý örneðin: Fonksiyonu seçin. Ses kademesini deðiþtirerek (1'den 3'e kadar) kaydedin. Zil ayarýnda üç kademe arasýnda seçim yapabilirsiniz. ¦¢ örneðin: Fonksiyonu seçin - zil sesi duyulur Zil sesi kademesini deðiþtirerek (1'den 3'e kadar) kaydedin. 2¦ 10 Ayarlar Zil melodisi Ýki zil melodisi arasýnda seçim yapabilirsiniz. ¦´ Y¦ örneðin: Fonksiyonu seçin - zil melodisi duyulur. Zil melodisini seçerek (1 inci veya 2 inci seçenek ) kaydedin. Tuþ kilidi Yanlýþlýkla tuþlara basýlmasýndan kaynaklanan olumsuz etkilerden korunabilirsiniz. Gelen bir çaðrýyý tuþ kilidine raðmen kabul edebilirsiniz. ª Açma/Kapama için bir saniyeden uzun basýn. [. . . ] ­ Bizim tarafýmýzdan bu hususta yetkilendirilmemiþ kiþiler tarafýndan yapýlan tamir veya müdahaleler. ­ Siemens tarafýndan onaylanmamýþ ilave parça ya da aksesuarlarýn kullanýldýðý cihazlar. Kaba ihmalden ve/veya teammüden bizim sebep olmadýðýnýz takdirde cihazýn dýþýnda meydana gelen hasarlar nedeniyle herhangi bir talepte bulunamaz. Garanti taleplerinin kusurun farkedilmesinden hemen sonra bildirilmesi gerekir. [. . . ]

BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 R/W S KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 R/W S kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag