Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 W/W A

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 W/W A kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 W/W A kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 W/W A kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 W/W A : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (40 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 W/W A

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Makinenin y>kama performans>, kontrollü bir s>kma h>z> ve tamburun sola ve sa¤a dönme kabiliyeti birlefltirilerek, her zaman mükemmel sonucu vermek üzere son derece iyilefltirilmifltir. 3 U yar>lar UYARI! KULLANMADAN ÖNCE MONTAJLA <BLAUPUNKT<L< BÜTÜN TAL<MAT VE AÇIKLAMALARI OKUYUN. Güvenli¤iniz için, yang>n veya patlama tehlikesini ve elektrik çarpmas>n> azaltmak ve mal hasar>n>, bedensel yaralanmalar> veya hayat kayb>n> önlemek üzere bu k>lavuzdaki bilgiler mutlaka takip edilmelidir. ÖNEML< GÜVENL<K TAL<MATLARI UYARI: Çamafl>r makinesini kullan>rken, yang>n ve elektrik çarpma tehlikesini veya bedensel yaralanmalar> azaltmak için, afla¤>dakiler dahil olmak üzere temel önlemleri al>n>z. · Kurmadan önce, makinenin d>fl>n> hasar bak>m>ndan kontrol ediniz. · Çamafl>r makinesini hava flartlar>na maruz kalacak bir yere kurmay>n>z veya depolamay>n>z. · Kullan>c> bak>m talimatlar>nda veya di¤er talimatlarda anlayabilece¤iniz ve kabiliyetinize uygun bak>m iflleri özellikle önerilmedi¤i sürece, onar>m yapmay>n>z veya herhangi bir parçay> de¤ifltirmeyiniz. [. . . ] Y>kama s>ras>nda, daima giysi üreticilerinin bak>m etiketlerine veya talimatlar>na uyunuz. · EN60456 ve IEC60456 normuna uygunluk testi için, "Eko Pamuklu 60°C + Yo¤un" program seçene¤ini ayarlay>n>z. · Test sonuçlar>, su bas>nc>na, su sertli¤ine, su girifl s>cakl>¤>na, oda s>cakl>¤>na, leke ç>karan deterjan>n yükleme derecesinin tipine ve miktar>na, flebeke elektri¤indeki dalgalanmalara ve seçilmifl olan ilave seçeneklere ba¤l>d>r. Makine ile y>kanabilir Woolmark ürünleri için bu makinenin yün y>kama dönme devri (dolafl>m>), giysi etiketindeki uyar>lara ve bu M1009 çamafl>r makinesinin üreticisi taraf>ndan bildirilen talimata göre y>kama yap>lmas> flart>yla Woolmark taraf>ndan onaylanm>flt>r. Nötr deterjan önerilmektedir. Yün program>n>n, kumafl bak>m> için hafif döndürme ve düflük h>zl> s>kma özellikleri vard>r. <ste¤e Ba¤l> <lave Parçalar Program Pamuklu Eko Pamuklu Ütü <stemeyen Kariflik Bebek Sessiz Yikama Cilt Koruma Yorgan Spor Giysileri Koyu Renkliler Narin Yünlü Hizli Program 30 Yo¤un Yikama 60 * * * Zaman K>r>fl>k Erteleme Azaltma Favori Ekstra Durulama Zaman Ön u Y>kama Durulama +S>kma Tasarruflu Yo¤un * : Bu seçenek otomatik olarak programa dahildir ve ç>kar>lamaz. 17 M akinenin kullan>m> Çal>flt>rma bilgisi Maks. Program F14** Pamuklu Eko Pamuklu Ütü <stemeyen Sessiz Yikama Kariflik Yorgan Bebek Cilt Koruma Spor Giysileri Koyu Renkliler Narin Yünlü Hizli Program 30 Yo¤un Yikama 60 1400 1400 1000 1000 1400 1000 1000 1400 800 1400 800 800 1400 1400 F12** 1200 1200 1000 1000 1200 1000 1000 1200 800 1200 800 800 1200 1200 F10** 1000 1000 900 900 1000 900 900 1000 800 1000 800 800 1000 1000 18 M akinenin kullan>m> I Kumanda paneli Ak>ll> teflhis fonksiyonu sadece üzerinde `SmartDiagnosisTM' iflareti olan ürünlerde vard>r. Bip Aç>k/Kapal> Seçenek Dü¤mesi LED gösterge lave program dü¤meleri Güç tuflu Program seçme Çal>flt>r/ dü¤mesi Duraklat dü¤mesi S>cakl>k Çocuk tuflu Kilidi Durulama Kazan tuflu Temizlemesi S>kma tuflu Güç · Çal>flt>rmak ve kapatmak için Güç dü¤mesine bas>n. · Erteleme Süresi fonksiyonunu iptal etmek için, güç dü¤mesine bas>lmal>d>r. <lave program · Bu tufllar>, seçilmifl program ile ilgili olan istenen program seçeneklerini seçmek için kullan>n>z. Program seçme dü¤mesi · Çamafl>r tipine göre mevcut y>kama programlar>. · Seçilen program> göstermek üzere lamba yanar. LED gösterge · Bu gösterge, makinenizin ayarlar>n>, kalan tahmini süreyi, seçenekleri ve durum mesajlar>n> gösterir. Gösterge tüm program boyunca çal>fl>r durumdad>r. Çal>flt>r/Duraklat · Çal>flt>r/Duraklat tuflu, y>kama program>n> bafllatmak veya duraklatmak için kullan>l>r. · Y>kama program>n>n geçici olarak durdurulmas> gerekirse, Çal>flt>r/Duraklat tufluna bas>n>z. Çocuk kilidi devreye girdi¤inde, Güç tuflu hariç bütün tufllar kilitlenir. Güç tuflu kapat>ld>¤>nda, çocuk kilidi fonksiyonu s>f>rlanmaz. Di¤er baflka fonksiyonlara eriflmeden önce, mutlaka çocuk kilidini devreden ç>karmal>s>n>z. S>cakl>k ve Durulama tufllar>na ayn> anda 3 saniye bas>n>z. Bir sinyal sesi duyulur ve mevcut program ile ilgili kalan süre LED Göstergesinde tekrar belirir. I Bip sesi Aç>k/Kapal> Bip sesi Aç>k/Kapal> fonksiyonu sadece y>kama program> s>ras>nda ayarlanabilir. Bip sesi Aç>k/Kapal> fonksiyonunu ayarlamak için, Seçenek1 ve Zaman Erteleme tufllar>na ayn> anda 3 saniye bas>n>z ve tutunuz. Bip sesi Aç>k/Kapal> fonksiyonu ayarlan>nca, bu ayar makine kapat>ld>ktan sonra bile haf>zada tutulur. Bip sesini kapatmak isterseniz, sadece bu ifllemi tekrarlay>n>z. 22 M akinenin kullan>m> I Kazan Temizlemesi Kazan Temizlemesi, çamafl>r makinesinin içini temizlemek için olan özel bir programd>r. Bu programda yüksek s>kma h>z>nda yüksek bir su seviyesi kullan>l>r. Çamafl>r makinesindeki bütün giysileri ya da eflyay> ve kapa¤> kapat>n>z. Deterjan ve yumuflat>c> çekmecesini aç>n>z ve ana y>kama bölmesine kireç çözücü madde (ör. [. . . ] Telefonun mikrofonunu güç dü¤mesine yak>n tutarken "S>cakl>k" dü¤mesine 3 saniye bas>l> tutunuz. Bu süre ortalama 17 saniyedir ve ekran kalan süreyi gösterecektir. · En iyi sonuncu almak için veri aktar>m> s>ras>nda telefonunuzu hareket ettirmeyiniz. · E¤er ça¤r> merkezi yetkilimiz uygun bir veri alamazsa ifllemi tekrar etmenizi rica edebilir. [. . . ]

BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 W/W A KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 W/W A kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag