Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 W/W D

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 W/W D kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 W/W D kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 W/W D kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 W/W D : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (40 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 W/W D

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] E¤er hasar görmüfl ise f>r>n>n>z> çal>flt>rmay>n>z. F>r>n kapa¤>n>n düzgün bir flekilde kapanmas> ve afla¤>daki k>s>mlarda bir hasar olmamas> bilhassa önemlidir: (1) kap> (e¤rilik), (2) mentefleler ve kilitleme dili (k>r>k ya da gevflemifl), (3) kap> s>zd>rmazlar> ve s>zd>rmaz yüzeyler. F>r>n>n>z nitelikli servis personeli d>fl>nda herhangi bir kifli taraf>ndan ayarlanmamal> veya onar>lmamal>d>r. Mikrodalga f>r>n>n>zda çorba, soslar ve içeceklerinizi >s>t>rken, kabarc>klanma belirtisi olmadan, gecikmifl bir ani kaynama bafllayabilir. [. . . ] S>cak olabilece¤inden, kal>n f>r>n eldivenleri takmad>¤>n>z sürece, f>r>n kapa¤>, d>fl kabin, arka kabin, f>r>n bofllu¤u, aksesuarlar ve tabaklara >zgara modu, konveksiyon etkili mod ve otomatik piflirme eylemleri esnas>nda dokunmay>n>z. Temizlik öncesinde, bunlar>n s>cak olmad>klar>ndan emin olunuz. 2. 3. 4. Daha küçük miktarda yiyece¤in piflirilmesi veya >s>t>lmas> daha k>sa bir süre gerektirir. E¤er normal sürelere izin verilirse, bunlar afl>r> >s>nabilir ve yanabilirler. F>r>n>n, kapa¤>n ön k>sm>, tak>lmay> önlemek üzere yüzeyin kenar>ndan ya da yerlefltirilmifl oldu¤u yerin kenar>ndan en az>ndan 8 cm veya daha fazla geride olacak flekilde yerlefltirilmifl oldu¤undan emin olunuz. 21 UYARI Afl>r> piflirme, YANGIN ve dolay>s>yla FIRININIZDA HASAR ile sonuçlanabilece¤inden, piflirme süreleri konusunda lütfen emin olunuz. Önemli güvenlik talimatlar> Dikkatlice okuyunuz ve daha sonra baflvurmak üzere saklay>n>z. 35. Cihaz>n, gözetim alt>nda olmadan, küçük çocuklar ya da hasta/sakat kifliler taraf>ndan kullan>lmas> amaçlanmam>flt>r. Bu ba¤lant>, kablolama kurallar>na uygun olarak sabit bir kablolama dâhilinde kolayca eriflilebilir bir priz ya da bir dü¤menin kullan>lmas> yoluyla gerçeklefltirilebilir. Camda lekelenmeye neden olacak flekilde yüzeyi çizebilece¤inden, f>r>n>n kapak cam>n>n temizli¤i için sert afl>nd>r>c> temizlik maddeleri veya keskin metal kaz>y>c>lar kullanmay>n>z. 24. Ancak mikrodalga f>r>nlar içerisinde kullan>ma uygun ev gereçleri kullan>n>z. Yiyece¤i plastik ya da kâ¤>t kaplar içerisinde >s>t>rken, tutuflma olas>l>¤>ndan dolay>, gözlerinizi f>r>ndan ay>rmay>n>z. E¤er su >s>n>r fakat gereç dokunulacak kadar so¤uk kal>rsa, gereç mikrodalgada kullan>lma aç>s>ndan emniyetlidir. Bununla birlikte, e¤er suyun s>cakl>¤> de¤iflmez fakat gereç >s>nmaya bafllarsa, mikrodalgalar gereç taraf>ndan so¤urulmaktad>r ve mikrodalga f>r>n içerisinde kullan>lmak için güvenli de¤il demektir. Muhtemelen flu anda mutfa¤>n>zda mikrodalga f>r>n>n>zda piflirme gereci olarak kullan>labilecek birçok nesneye sahipsiniz. Afla¤>daki kontrol listesinin tümünü okuyunuz. Yemek tabaklar> Yemek taba¤> türünden eflyan>n pek çok çeflidi mikrodalga f>r>n>nda kullan>lmak üzere güvenlidir. E¤er flüpheniz varsa, üreticinin dokümantasyonuna baflvurunuz ya da bir mikrodalga testi gerçeklefltiriniz. Cam eflya Is>ya dayan>kl> cam eflyalar mikrodalgada kullan>m aç>s>ndan güvenlidir. Bu, f>r>n içerisinde kullan>m için özel imal edilmifl her marka cam malzemeyi içerebilir. Bununla birlikte, yiyecek >s>nmaya bafllad>¤>nda, çatlayabilece¤inden, kadehler veya ayakl> flarap bardaklar> gibi nazik cam eflyay> f>r>nda kullanmay>n>z. Plastik saklama kaplar> Bunlar, h>zla yeniden >s>t>lacak yiyecekleri koymak için kullan>labilir. Bununla birlikte bunlar, >s>nan yiyecekler bu plastik kaplar>n flekillerini bozup eritebilece¤inden, f>r>n içerisinde uzun süre kalmalar> gereken yiyeceklerin konulmas>nda kullan>lmamal>d>r. [. . . ] <BRAH<M HAL<L TEK<N-TEK<N BUZ TEKN<K ALA<TT<N BENCAN- BENCAN ELEKTRON<K BURAK TEKNIK UNAL ELECTRONIC YUSUF ATES Telefon 0 322 234 33 79 0 322 225 12 84 0 322 613 62 63 0 322 231 12 65 0 322 324 50 52 0 242 712 02 25 0 242 722 05 48 0 242 316 17 99 0 242 316 17 99 0 242 322 33 01 0 242 344 23 33 0 326 212 43 45 0 326 615 34 29 0 326 712 91 03 0 324 329 03 00 0 324 326 63 75 0 344 223 46 00 0 424 212 23 72 0 422 324 00 24 0 422 324 21 45 0 533 371 07 87 0 422 325 78 04 0 422 325 79 84 0 436 212 70 66 0 272 512 02 76 0 258 261 80 46 0 232 339 41 43 0 236 232 74 66 0 252 282 25 17 0 252 316 30 70 0 412 235 62 16 0 342 321 63 96 0 342 225 27 27 0 342 215 15 78 0 342 360 86 86 Adres TOROS MAH 105 SOK OZTOROS APT NO 15/E SEYHAN GUZEL YALI MAH 81196 SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT SEYHAN Muradiye Mah. No:10/D Seyhan Sinan Pafla Mh K>flla Cd No:114/A Yüre¤ir / Adana Atatürk Cad . No:2/F Serik / Antalya 1481 SOK ALI ECE OGLE AP 30/4 YESIL BAHCE MAH SINAN OGLU CAD SINANLAR AP NO 8-B ANTALYA Zerdalilik Mah. No:47/1 Merkez / Antalya SÜREYYA HALEFO¤LU CAD. NO:18 UluCami Cad. [. . . ]

BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 W/W D KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT TP E EXACT MP3 W/W D kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag