Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 D ROT

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 D ROT kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 D ROT kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 D ROT kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 D ROT : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (40 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 D ROT

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] QU`v6hh ChirQth`hqhFrr6h QU`6yh 6yhhy@qvyrv QU`Gvrv 89dhyhr7hx #$ gryyvxyr #% MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 3 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM %LULPOHULQ %DODQPDV I) 7pvuh !yhxyrrthvshxy hhoyhvovqvSrxrhryhhoyhhoyhh xhriyrrhxhqh|pr hxyhwxyrqv @yrxvxvrvqrxvxhqrryrv|yrrx vovhwhihyhhqh|prhx xhiyoxhqqhrvy Bohyvsvxh|rqvrivvyrv ihyhhxqhxvqrhyhvov xyyhxyhhihrhqqh ihyhyhqyhhxh Fhiyyhxhiyxryroryrvhqhhxh ihyhrvrqvFhiyyhxhxvov rhyhohyhhqxqxyhrqriyh rhsyhhhxhihh Uxhiyyhvrxyrysrvxyxhyh tvivuhrxrrqruruhtvivhohh qxhhphxyhivrxvyqrq|rvr rvrqvFhiyyhpoxyhhx irrvhryrqrtrovrv Fhiyhyhyrrvrvhqh yhxhiyrvhhhpt|qrvr qrrrxxhqrrhhruyvxrvy Thxhiypi|yqrxvqryvxr trovvhxrihyhh7q xhiyhyhhhrvoxruyvxryviv xhqrrrriry FhiyyhuvoivvvxhyhFhyh xhqrrvohyhtrrxrrqr ohyhhivyv 6yhpvuhtoiryrrxhiy hyxrrrxrxhiyphihxh ivihyhhhhxqvrivpvuhhto hyhhFhiyhxxhhvrv hyhphxriqhhhhyhohphx Tvthrvvyrqrvvvxrxrvyvxyr vthprvqrhyhh qrrqrvthxyyh TvhuxhiyhxyqGsrixhiyto hyvsvxh|yrvtvivxrxhxyyrv hxyhqhhyhhxhxyh hyrvirhirhxyhhrhxy xhiyrvqroxhhyrrhhrr hqhhtvxvhhoxh 7vvvrvqrxvS86vwhx xyyhyhhphxhxrx|phhxy yhihyxyhoxhh 7ivxhhrxvqh trvvyqvvqrhvirhxhiyqhivvhy oxhChvpvivtohyvsvxh|vr hxhxhqhhhqhhrvv|yr xyrvhyvrihyhhx"6 !W986hpphhrvhhhrv tohhiryrrrvhyvrihyh 7vryruhvpvivtohyvsvxh| $\DU gUQHNOHUL Tr7vvv9@RQ(yhxihyhh DQ7VTxhiy dxy89ohyh hhy 7pvuhxhxhhuhrvqr688 hxrhxyhhivhhph hxyhh xyyhyhhvirhphyvsvxh|to rvhyvrihyhhqqhrvy 7rrrxvyqrhvirhphrvv torvhyvrihyhh7ivihyh hhxorxvyrvrrhhhyhoh `hyivihyh|yrrxvovDQ7VT xrx|rvxxrx|tvv hhshvoxhhsqhvhu yqhqvxxhrqv6rxrxv xrx|yrvqivrxvyqrhx 7vrvihyhhvovvryvx xhiyyh|rv8969%rDQ7VT xhiyyh|rv89DQ%trrxyvqv9huh shyhhvovvrrhxihvrih BQThrvvipvuhqhhhx 7yhivivvrshyhhxxhhpvuh qtohyhhivyv PvryóB@YQ(967DDBvyv967 hypipvuhhihyvrvryiv 9@RQ(@rry9vwvhyQrh@xyhr yhxihyhhh7vóB@YQ( 967DDpvuhihyhhxrvyvxyr vryvxxhiyyhrDQ7VTxhiyyh xyyhró9@RQ(vyripvuhhhqh ihyhh 9@YQ(S S86Bvv6yvsvxh| gChy| 6xhChy| Tisr 688hxrh x 688hxrh xx 7pvuhrihxhpvuhyhxhiyyh vyryrvhyhivyrshxyrxyrrhuv yhivyvyr7pvuhihxhivpvuhh ihyhxrurvxvpvuhqhrvyr xyxyhyhhihvyryrv hyhxhiyyhihyh " 7h5. d( MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 4 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM %LULPOHULQ %DODQPDV Tr7vvv9@RQ(vyrihyhh Pvxxhiy DQ7VTxhiy dxy89ohyh hhy # *UOW )LOWUHVLQLQ 7DNOPDV 9@RQ( hhy 9@YQ(S Thyhhtysvyrvvhhqht|yqtvivxhiytyhqhurivvr DQ7VToxS86xhiyyhrhvirhxhiyhx Bysvyrv xox By|yrrxvovhyhhtysvyrvvqivovqrxyyh 7h5. d( S86Bvv6yvsvxh| Bysvyrvxox gUrrr gPh9rryvChy| gXsr Tisr gox Trv6hyhhhhox 6xhox 7h DQ7VToxvhu Bysvyrvix Bysvyrvix Hhvirhxhiy Bysvyrv xox Bysvyrv xox Fvyvyv ih MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 5 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM %LULPOHULQ %DODQPDV 6HV %LULPL '(43 ROPDNV]Q EDODPD Bysvyrv dxy89ohyh hhy DQ7VTxhiy $p Bysvyrv 6rwhx $p DQ7VTtvvvhv $p 7h $p Bysvyrv $p Trv6hyhhhh ox Th Fhxhhuh xqhih yhhxurhhhx rvyrrvhyr Tvthp Upirh 6qyhhhhuhrvhyvr F Tvthqvrpv Fhxhhuh !W98hoxxhhyxvyr xyrqvyrryrxvxrvhyvr Tvthqvrpv Tvhuhxy 6hot|qrvrrhy Thvhu 8rryrsxyyhhprryrs TrFrrxhiyyyhihyh FyyhhTrFrrxhiyh uruhtvivihyhhhihihx Pvxoxvhu Pvxtvvhv $p Hhvirh Bohyvsvxh|vrxy rvhyvrhqhhrv|yrxy rvhyvrhx"6 !W98 DQ7VToxvhu 6xhox Bo hyvsvxh| hhy gox Bo hyvsvxh| hhy FhiyyhS86vsvyrvyrihyhh hhy Bo hyvsvxh| hhy Bysvyrv Tvrhxhxhqh Bysvyrv Tisr Ty Tisr Th 6xhChy| Ty 6xhChy| Th 7h5. d( gChy| Ty gChy| Th $ MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 6 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM %LULPOHULQ %DODQPDV 6HV %LULPL '(43 LOH EDODPD % 7h5. d( DQ7VTtvvvhv $p 7h Pvxoxvhu DQ7VToxvhu Bysvyrv $p FhiyyhS86v svyrvyrihyhh hhy DQ7VTxhiy Bo hyvsvxh| hhy Bo hyvsvxh| hhy Bo hyvsvxh| hhy 9@RQ( hhy Pvxxhiy Pvxtvvhv Bo hyvsvxh| hhy Hhvirh Bohyvsvxh| vrxyrvhyvr hx"6 !W98 Ty `xrxqrryv Ty Phqrryv Th `xrxqrryv Th Phqrryv Ty 9xqrryv Th 9xqrryv Ty Tisr Th Tisr MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 7 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM 0RQWDM I) 8vuhxrvxyhhqh|pr Hhwhohhqyrrt|r%qrshyh xhiyyhtrovpvyhhxihyhhhxurrv yhpvuhrvvrshrrrrivyv qihyhqqhrpvuhrvrv qohyqhrvy Fyqivrxvyqrtrorxyrvrxvov hqrprpvuhyhivyvxrtryrhohyhxyyh vrvyrrhohyhxyyhyhhhyhh yhohivyv 8vuhxyhhohqryvxhoyhhqh ihxhqrvvxyvxyrhyhtrrxvvh vrrhxihvrqh 8vuhprrtryyhhphxr|tryvv hpvyqtvivhvqhyhqhyp hhyhhhyhohhphxivxh rrqv `hvyrxryhrhhhht|i qrpvuhphxyhryrrrrrv |rvpoxyhtviv &LKD]Q \HULQGHQ oNDUOPDV drorr drorrvoxhhxvovqh orxv drorrvrvrtrvhxhxr orvxyvhhshhhq trvrrxhx /DVWLN EXUoOD \DSODQ PRQWDM Up Upxyhryvrxxhh xyhryvhyrrvvxhyyh t|rtxyhxoxyhrovrix 6yrxyhxoxyhxyyhhhxx yqphhyhivrxvyqrhx Thyhyhhxvovxyhxoxyh(qrrpr ix Ghvxio Wvqh 8vuhyhivyvxrhyhhorxr hhuhyhrxvyqrt|yqtviv ryrvrphhxhqhpvuh vovrx6huhyhpvuh xrhyhhihyqqh hhxpvuhqhorxv FyQhryv & 7h5. d( MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 8 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM 8]DNWDQ . XPDQGD &LKD]QQ 0RQWDM 8]DNWDQ . XPDQGD &LKD]QQ 7DNOPDV gVh) Vhxhxhqhivvvvrvrtrorrqrxhwhihrih `hhhw ' <DOQ]FD 0RQWDM 7DEDQ . XOODQDUDN 0RQWDM gVh) Thoqhrtryyh|yrrxvovhxhxhqhpvuhurhh dvshhsyihxyyhhqh|priihqhxyhphrqriyhivyrprxxvyrv rvyrv Hhwhih dvshhsyih Fyyhyh yphhshhxñphhshhxh 7h5. d( 9vxrhw `yp Fyyhy 0RQWDM 7DEDQ YH 'LUVHN . XOODQDUDN 0RQWDM gVh) Thoqhrtryyh|yrrxvovhxhxhqhpvuhurhh Hhwhihhxhxhqhpvuhhxyqhhxhqhoyqhphxrxvyqr dvshhsyihxyyhhqh|priihqhxyhphrqriyhivyrprxxvyrv I) Vhxhxhqhpvuhqvxrrrqvyvrhxhxhqhpvuhxhh hohh rrqv rvyrv yphhshhxñphhshhxh Hhwvovuruhtvivqryvxhohqh|prvqhyhivyvohyhvryrvqr hxuhsruhyhryrxvxrvhitvivuvoivvrrxvvyhhphqhrvy MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 9 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM 8]DNWDQ . XPDQGD &LKD]QQ 0RQWDM `|r6 7|rxxyhwhihhxyhhvvrrprxtrvyvxryq qyhvovrvyrxrqv 9vrxyrvhwhihhrrqv Wvqh"x 9vrx Hhwxhvqrv `|r7 7|rxxyhwhihhxyhhvvrrprxtrvyvxryhq qyhvovrvyrxrqv !Hhwhihhhphhx g )dvshhsyihyhhw dvshhsyih I) Hhwhihxyxhhyhqhhxyhohhhphxivovqrrrqv `ypxy g!)Wvqhyhyhhw !ñ!$ohqh qryvxyrho Wvqh#x ! `ypxy ( 7h5. d( MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 10 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM 7XODUQ $oNODQPDV $QD %LULP Tvhyhyp @xhB|rvvxhhyt|rtrv S@T@Usyhhqrv %!#qryrv T@T 8]DNWDQ . XPDQGD . DSDQQ $oOPDV YH . DSDWOPDV VhxhxhqhpvuhxhhhoyhivvvvovqrxvTCDAUS@UVSIr AVI8UDPI %qryrvvxyyhyhhyh 7h5. d( 9DTQG6`rxh t|rvvqrv TPVS8@xhhxqrv 76I9ih qrv @E@8UPQ@Ioxhhhoh qrv 8]DNWDQ . XPDQGD &LKD] 7vrqrxyyhyhivyrvyryrrrt|rtrvxyyhyhhxhxhqh pvuhqht|rqrvvxyvxt|rvFhhhoyhivvvvovqrxvTCDAU S@UVSIrAVI8UDPI %qryrvvxyyhyhhyh9huhshyhh vovihshhrhsh rihx 6VYqrv 89qrv 6UUqrv 7qryrr qrvvuyh hhyhivyvvv hxyhx( hqhgprxv rrvrvr q|rxvovivxr qhuhih H@IVqrv UVI@Sqrv 7vrqrxhhxhoxhqhxhhyyqqhxvrt|rtryrvxyyhyhivyv vyryrrrt|rtryrvxyyhyhhxhxhqhqht|rqrvv VhxhFhqh8vuh TCDAUqrv AVI8UDPIvyr qryrv % Fhhxxhhy Fhhxhox T@T U6qrv %!#qryrv Hrt|rtrv Fhhyq 6oxq 76I9qrv S@UVSIqrv Fhhyq 6oxq MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 11 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM 7XODUQ $oNODQPDV Fhhxxhhyxr 8]DNWDQ . XPDQGD YH %DNP 8]DNWDQ . XPDQGD &LKD]QQ . XOODQOPDV Vhxhxhqhxhhxhhyhrt|rtrvvxhhyqhtrvv grx)8vuhirvqrxv89@xh Fhhyqqhrt|rtrv 7yrivyvxrivhxhxhqhpvuhrvyrxrqv 7hvyryrvhhivvyrhhivyvvviyhivyvxrvyryrvohxh xhqhpvuhyhtrorxyrvvyrivyv Vhxhxhqhpvuhvhyhyphqhhxxyyh Vhxhxhqhpvuhxyyhyhqqhhyhhhwxhvqrvrhyhph hx gVh) Vhxhxhqhxrxphxyxyhqhrhqqhtrhyqhihxh Vhxhxhqhpvuhqqhtrhyqhqtohyhhivyv Arrhthrqhyhyhxhivyrprvqrhxhxhqhpvuhrr qrv I) Fhhyqqhrt|rtrv)Broryvqr6dDFqqhyhvyryrt|rvyv Fhhxhoxxr Vhxhxhqhxhhhoyhrt|rtrvvhoxqhtrvv grx)8vuhirvqrxv896h@xh 3LOOHU 6oxqqhrt|rtrv Vhxhxhqhpvuhhxhqhxvxhhoxhrvyvrñxyh q|qryhphxrxvyqrryrvv I) B|rtrqrxvr|ryrvvxyhyrqryrv %xyhhxhyxtryv 6oxqqhrt|rtrv)AVI8UDPIqryrv %xyyhyqqhiyhyh ohyyhivyrvyryrt|rvyv yrvhqhxhhxxhhyqqh yrhqhxhhxhhyhiv|prxvvyrvihxyhhrr t|rtrvvxhhyqhtrvq|rvrrqry gVh) `hyph666hqhD@8S"vv $Wvyyrxyyh Vhxhxhqhpvuhivhhqhqhuhivrxyyhyhhphxhvyyrvoxh Wrvyrvyyrvrvqrhwrrvqrrrv `rvrxyyhyvyyrvivyvxrxyyhh Qvyhxhqqhhxhxhqhpvuhvyrrxhhrrvyrvrrvvyyr Gsrxyyhyvyyrvhhxryxrvqri|ytrvqryxrxvqryr|rryvxyrvr hqhxhorrxyyhxhyyhh hx 7h5. d( MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 12 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM %X &LKD] . XOODQPDGDQ gQFH <DSODFDNODU %X hUQ +DNNQGDNL %LOJLOHU 7@H8`|rtryrvr'(""%TCDAUqrvrih " AVI8UDPIvyrqryrv #r ihhhxvyrvrov 7hqh7hyhto6h @xhhtvvyv 6DDWLQ $\DUODQPDV Thh6h@xhhBrov 7hyhto6h@xhqhAVI8UDPIqrvrih 7hyhto6h@xh Thhv6hyhh `hhhshihx B|rtrv6hyhh Thsh $rihx HrFvyvqvv 6hyhh Thsh &rihx BrryPhChyhh Thsh %hihx 7ryrThh6h@xhhtrorvvrhhvhhyhhivyrvvhyh Thhv6hyhh !#qryrvrihrvyrpvhhyhhphxi|yrhhqhxvxhuhrxr rvv MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 15 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM . XOODQP 2UWDPQQ +D]UODQPDV ! [. . . ] Thhvhhyhhxvov%qryrvrih 7qryrrihyhxvyryrvrxyvuhyrtryrvvhyh ivyvxrhhshvrqrihyh ThhB|rvvvFhhyh I) Thvrhxhyht|rvyr6phxhhhhyhqxhhqryrvihxyhyh Thht|rvvvrxvyrvrx xhhhxvovThh6h@xhqh AVI8UDPIvyrqrv r ih t|rvyv FhhxyhPAAxhhyqhtrvvyqvvqrt|rtrqrhht| I) B|rtrqrurxhhvyrriryvqvvqrrxhqhhhvxhoyqurhh 7hyhto6h@xhh9| ThhvahhTvhyvyr6hyhh 9hxvxht|rtrvvsyhhxvov Thh6hyhh@xhqh AVI8UDPIvyrqrv!r ih S@UVSItrvq|qrvr ih B|rtr7hyhto6h@xhh trvq|r 9hxvxht|rtrvqrrvrsyh 9rrihyxrhhs hvrqrohyhhihyhqqh hhvhhvhyvhqryrsi xhhxyxyyhhhxhhyhhx xq *|VWHUJHQLQ $\DUODQPDV B|rtr6h@xhhBrov 7hyhto6h@xhqhAVI8UDPIqrv!rih I) vyr!(qhxvxhhhhhhxhhxhyrqhxvxht|rtrvóyhhxt|y"vyr $(hhqhvrhyhhhxivhxvhhhxhhtror 7ryrB|rtr6h@xhhtrorvvrt|rtrvhhyhhivyrvvhyh 7h5. d( $ MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 16 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM . XOODQP 2UWDPQQ +D]UODQPDV Qhyhxy6hyhh % 7hyhto6h@xhh9| B|rtr6h@xhqh!# qryrvrihhhxhyhxy hhyhhivyvvv B|rtrvxhxyhqhuhhuhxhvovhyhxyhhyhhivyvvv S@UVSItrvq|qrvr ih 7h5. d( B|rtrqróñó"t|yrv DxFy6hyhh B|rtr7hyhto6h@xhh trvq|r *HQHO 2UWDPQ +D]UODQPDV BrryPh6h@xhhBrov DxFyrxvyrvrx xhhhxvovB|rtr6h @xhqhAVI8UDPIvyr qrv rih 7t|rtrvvtrproxhyhxyhrtryyrrxvovhhpshyh hoxxrt|rtrvxy 7vyrvrxvyrvrivyvxhhhivyvvv 7hyhto6h@xhqhAVI8UDPIqrv"rih 7ryrBrryPh6h@xhhtrorvvrtrryhhhyh hhivyrvvhyh 9hFhqTrovyrv 9hxhqqrvvrxvov B|rtr6h@xhqh AVI8UDPIvyrqrv!r ih 7pvuhqh"shxyqhxhqvvhq 6VYHq9rvvr BrvHqTrovyrv BrvHqrxvyrvrx xhhhxvovB|rtr6h @xhqhAVI8UDPIvyr qrv"rih "hvrvovqruvoivvyrhhhrxht|rtryrvtrvrtvrrihyh rur hvrqrivtrvtvrvq7hyhtohhqhBrvHqrxv qqhq 6VYhqppvuh|ryyvvv rxvyrvrxxhhhxvovBrry Ph6h@xhqhAVI8UDPI vyrqrv rih 7yrhqp6VYpvuhyhxyyhyhxq 7yrivyvxruhvpvivpvuhxyyhxr6VYqrxvyrvv VhU6hyhh VhUrxvyrvrx xhhhxvovBrryPh6h @xhqhAVI8UDPIvyr qrv!rih VhvyrvvrxvyrvrivyvxhhhivyvvvThsh "rxvóVhU i|yrihx MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 17 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM . XOODQP 2UWDPQQ +D]UODQPDV 9yhhTrvv@xvyrvvyrvFhhyh 9yhhrv|ryyvvv rxvyrvrxxhhhxvovBrry Ph6h@xhqhAVI8UDPI vyrqrv"rih 9ryrrihyqqhoxhivrvrxvyrvvyrivyvhqhxhhyhivyv7hyhto hh6dDFqqhq AH6hyhh6q9rvvvyrv 967gpryvvv6hyhh rrvhhhyhhhq rorxvovBrryPh6h @xhqhAVI8UDPIvyr qrv%hih IhyyhhxAHqqhPhvx6hhyhvhhhyhxr$xCrhhy yhvhhhyhhhq6AhqhU6qqrrrxyqqh xC yhhxqrvv 6Aqqhvhhhyhhhq$xCrhhyhhxqhuhvvorrivyv 6oxxqhxr 8vuhhtvyviv967hyp|B@YQ&967ihyyqqhiqh hhyhhivyvvvi|yrprtvyv967hypyhhyhhsvxivytvyrvxrr|ryyvvi S9TUhsvx6U6vyrvrt|r|pryvxxhh 967hhyrhqhrovyrCvr7vyrrv`yUhsvxAyhyhrVyh AyhyhqrrxyvhhhyiS9TUhsvx6U6|ryyvv hhsqhxrvyr 7S9TrBvyv967hyphsvxivytvyrvvhyhhhqhvyxhyh uhirsyhvyrhhhhrvyv I) Hhryhhyhhrhqhvhhhyhhhq$xCrhhyxhy 6xihyhtrovpvyhhxxrvyvrvhhhyhhhq xCrq|r 7hyhto6h@xhh9| S@UVSItrvq|qrvr ih Fhhyqqhxr B|rtr7hyhto6h@xhh trvq|r 967gpryvv|ryyvvv rxvyrvrxxhhhxvovBrry Ph6h@xhqhAVI8UDPI vyrqrv#rih ihyxrrorivyvvv 0HQ . LOLGLQLQ $\DUODQPDV HrFvyvqvChxxqh7vytvyr I) 967gpryvx6hqhyphhhyhivBvyv9676yp|B@YQ&967 PhvxQD6hhgryyvvv9rvvvyrv HrFvyvqvvrxvyrvvrvTr6hyhqrvvrxvovhoxqqhxvhxh xhqhpvuhvyryrvvxhiyrqvyrrvxy `hyyxyhrvyrvrvqrhhyhhxvrrqvvvqrihhyiv|ryyvxv HrFvyvqvvhohxxhhhxxq HrFvyvqvv6oyhFhhyh PhvxQD6hh|ryyvvv rxvyrvrxxhhhxvovBrry Ph6h@xhqhAVI8UDPI vyrqrv$rih ChshqhxvvhyhqhQD6hhvyrvhqhhvxQD6hhvyrvv rxvyrvrivyvxhhhivyvvvThsh!qrxvóQD6hhyrvi|yrihx HrFvyvqvvrxvyrvrx qrrqroxhhxvov7hyhto 6h@xhqhAVI8UDPIvyr qrv#rih 7h5. d( & MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 18 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM 7HPHO dDOWUPD OHPL 0]LN 'LQOHPHN oLQ <DSODFDNODU !Trvxryvhqhhyohy ' 6hqhxvivytvyrvxqvyrrqr|prtrrxrvyxvyryrvhoxyhhxhq rrxhhrov|rvhyp I) 7rivqvxvryrvvyrvThsh!%hihx B|rtrqróq7ñóq7t|yrv 7h5. d( &LKD]Q . DSDWOPDV FhhPAAxhhyxhtrvv CrihqhFhhxqrvv 6h7vv VhxhFhqh8vuh TPVS8@qrvrurihyqqhvrrxhhxhhqhxvhyhrovyv) 8vuhirvqrxv89ohyhSdxy89dhyhS9W9ohyhSUWSShq6yp S967hhyrh6ypSChvpv8vuh SChvpv8vuh!S6VYhqp pvuh TPVS8@qrvrurihyqqhvrrxhhxhhqhxvhyhrovyv) 89qrv) 8vuhirvqrxv89ohyhSdxy89dhyhS9W9ohyhS F6Q6GD 6VYqrv) Chvpv8vuh SChvpv8vuh!S6VYhqppvuhSF6Q6GD UVI@Sqrv) UWSShq6ypS967hhyrh6ypSF6Q6GD I) 9ivvivxhhxyhhxyyhhqhrryvyryrviyrxyrqvyrvv hvrihy 6h7vv VhxhFhqh8vuh FhhxqrvvrvyrvvxhhhxvovTPVS8@xhhxqrvr hvr iphih 9rrihrxhhPAAxhhyxhtrvv 89qrv) 8vuh7rvqrxv89ohyhSdxy89dhyhS9W9ohyhS F6Q6GD 6VYqrv) Chvpv8vuh SChvpv8vuh!S6VYhqppvuhSF6Q6GD UVI@Sqrv) UWSShq6ypS967hhyrh6ypSF6Q6GD hyhhivQvrrtryrprxrvhhhoxhphxivtvivhyhhtryv9 7vv vqr97vv!vqrrorvt|rtrqró@rhyqivvt|yrrvr xhiivvyrvxvhr97vvxyrqvyrivyvxvhr97vvihyyqqh iyh97vv r97vv!yhhxiryvyrryrvvihvxyhhxxrqvv hh 6hqhxvqyhqhrxhhqrvr) Fhhxyhurivvrxhyxtryrivipvuhhihyqrvyr hvovqrqvxxxr dxy89dhyhvovqriv89hw|xxr dxy9W9dhyhvovqrivhw|xxr 6VYqtvvPAAxhhyxhhhyxrThsh %hihx 7hvirhxhiyhhphvxhr|yrxyrvhyvrihyh ipvuhxhh6dDFxhtrvvyqvvqrhhphvxhrvqhqh 6rvrvrtrvxhxvovxhhF6Q6GDxhtrvv MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 19 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM 5DG\RQXQ dDOWUOPDV 5DG\RQXQ 7HPHO dDOWUPD OHPL $OF $\DU (NUDQQGDNL OHPOHU 6yp6h@xhh@vv 76AvyrvrxvyrvvyrivyvxhhyhivyvIhyvhhhyhhvyryrv vov6AxhhyPAAxhtrvvyryvqvThsh!rihx HhryrPhvx6hh !#qrvrihhrvvqrvvrrxvhhhyhh Vhxhxhqhpvuhxhhho !AVI8UDPIvyrqryrv %hihhhxvyrvrov 6yp6h@xh @vvhyhChsh Thsh!rihx `rry6hhyrvv Fyyhhhx hyh6hh Thsh!rihx QU`yrv Thsh!!rihx 6Ayrv Thsh!rihx 7hqh6yp6h@xhhtvvyv |rvvrorivyvvv Hhryh6hyhh hqhq Phvx6hhyh6h $hvrhqhqhuhh $hvrhqhqhuhshyh I) 9rr$hvrqrqhuhivrihhhqrhrqrrv Trrivvhrovyqvvqrrrt|rtrvóȴhh ChshIhhB|rtrv 7hB|rtrv hvhyhhyhhivyvvv9rrihhivrivr Phvx6hhhxh6hyhhihyh ArxhB|rtrv 7|ytrryyr Thsh!#rihx ShqHrv Thsh!$rihx 6yp6h@xhqhox 6yp@xhhtrvq|rxvovhxhxhqhpvuhxhhxhh 7h AH SAH!SAH"SHXGX Chshqh6hh 7h5. d( B|rtrvqrvvvyrv vhyhohhivyvvv 9DTQG6`t|rtrqrvrurihyqqht|rtrhhqhxvhyhqrvv) QthTrv6q QthTrv6q QU`@vxrv Arxh %qryrvvxyyhhhxuhshhhy ( MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 20 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM 5DG\RQXQ dDOWUOPDV OHYOHULQ dDOWUOPDV @vhyhChsh !Chshqh6h@xhhBrov 6yp6h@xhqhTCDAUqrvrih @vvvhyhuhshrxv qhtrvrxvov6yp6h @xhqhAVI8UDPIvyr qrv rvxvhvrihy 7TH@vhyhChshvyrvvhyhhvxyhhxuhshh xhqrqr 7ryrChshqh6h@xhhtrovhyhrvhyhuhshh hyhivyrvrvvrv 7h5. d( @toyvhyvyhvhyh % AVI8UDPIvyrqryrvr vhytoyrvrt|rhyhhhx xhqrqvyv 6yp6h@xhhq|rxvovTCDAUqrvrrvqrih Chshqh6hh yrvvhyrrxvovuhshhhyhvyrvhhyhhqhAVI8UDPIvyr qrv rrvqrih `rry6hhyrvvFyyhhhxhyh6hh `rryuhhvrvqrvvrxvov 6yp6h@xhqhAVI8UDPI vyrqrv!rih `rryq6dDFxqhxróGP8Tt|rtrhhhqrprtoyhy hyhhhvhyhrorivyvvv `hvhyhuhsh `hhhvhyhuhshh hyhxvovChsh6h@xhqh vyr%hhqhxvAVI8UDPIvyr qryrvrvxvhvriph ih `hvhyh qr%hxhqhyhAVI8UDPIvyrqryrvrivxr ihhhxxyhphohhivyrvvovuhshhhyhivyvvv `rryuhhvrhhqhhoxyhqtvivqrvv) AH) GP8 SGP8!SGP8"SGP8#SGP8PAA HXGX) GP8 SGP8!SGP8PAA qhuhhshyhhyhhyh I) GP8#hhhqrprrtoyvhyhhyhyhxrqhuhqxhhyhtvvxor Chshhhyvhtrvohyh Chsh6h@xhqh vyr% hhqhxvAVI8UDPIvyr qryrvrihhhxi qryrqruhshhhy vhyhtrvoh I) @ox 'AHvh%hrvAH AH!rAH"qrr%hrHXGXvh uhshhhyhivyv MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 21 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM 5'6 OHYOHULQLQ . XOODQOPDV 5'6 1HGLU" 3, $UDPD OHYL S9TShqWrvTvrvAHthyhyhivyvxrrvvyrvvrhhhiv vrqv9yhhhirvyrhhqhxv|rxyrqryqtvivivhx|ryyvxyr hyh)thuvrhqtht|rtrvhsvxhirxyrr|ryyvv hqqvyrvpvyrvvvrqvxyrvivvhhhyhhivyryrvrhqpyhxvov qyhvxvhhhyhhrthhhyhh I) UvhyhS9Tuvrvyhhivyv 6A6yrhvsArxh6hhrU6Uhsvx6irxyrr|ryyvvtvivS9Tvyryrv hqrprhqS9Tvhyhhhhyyqqhrxvyyh ShqhthhyhhihxhivsrxhhhóQDTrrxt|rtryvr QD6hhrhqhhqrvxrvyvTrxrvyrvhhhihhyhqh ihhyhhihyyhxQD6hhvyrvhhyhqxhhhrr QD6hhihhyhhqiv|prxvsrxhhtrvq|r QD6hh Shqtyhhyrhvsivsrxhiyhhhhqhhvhyvqthy trorxyrrvvovshyhhshQD6hhhvxyhhxihyh T|tryvvypyxyhhqhyqtvivuhshqhxvvhyh ohyhhiuhshqhxvvhyhohyhhqhqhQD6hh hhxrrhhyhhivyv PhvxQD6hhvovihyhtohhPAAxhhyնq I) PhvxQD6hhhyqrrrxhphqrrqroxhhphuhxxqhxv qrhyhvovóFyyhPhChyhhմhsh &rihxv $OWHUQDWLI )UHNDQV OHYL PhvxQD6hhuhshqhxvvhvov 6A6yrhvsArxhhhhvyrvrovyvvhyhhhqhxvqvrsrxhyh hhhxhxyyhy7vyrrovyvvhhyqhyhhhqqhhqh shxysrxhhxvivvhhqhuhvvhyhxxyqqhhyp hqhxvqhuhtoyvhyhhqvrivsrxhhrvqrhhyh I) Phvx6hhhxvhhhyhhhqh7THPhvxChshvyryrvvó6At|rtrv Chshqhxvivvhohqqhhquhshqhxvvhvh6A PIrxvqqhxrxyyhh6AhyphyphS9Tvhyhhhhyh yvrvqrrvivsrxhyhtpryyrrivyv7vyrhqrprAH rAH!ihyhqhxv |hhyvhyhxyyhqqhxq6yhvhS9Trvv|prqr xhqrqvyrvhqhshxyvruhshhht|rtrqrt|yrr 6Asrxhhhhvyrvrhqhrihxhivthhhsqhtrovpvyhhx xrvyrivyv ShqS9T|ryyvvyhhivvhhhhyhqqhó6At|rtrvh|rr ihyh 6AvyrvurAHihqvovihyhhxhoyxhhyhivyv 6Ayrvv9rrrxyh9rrqroxhyh 7vAHihqqhxr6Avyrvv rxvyrvrxxhhhxvovShq 6h@xhqhAVI8UDPIvyr qrv"rih 6AvyrvvihyhtohhPIhoxxqhq ! 7h5. d( MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 22 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM 5'6 OHYOHULQLQ . XOODQOPDV 37< OHYL ChirQth`hqhFrr6h !! 7vQU`hhhQU`yvrvqriryvvyrthhhsqhhyth yrvyhq)IrDsuhirrivytvQyh8yhvpxyhvxyrPur qvr6hhqhhyphpvyqhhhhqvhyhhqh hvxyhhxhhyhQU`hyh I) QU`6hhhhyh|prqrhhyhhihhyhrvqrhhhtrrxx 6qqhQU`6hh6hqhtrovxrh"6qqhhqrprQU`6hhvyrvv trorxyrvv QU`xqyuhirthyhhvxyhhxhyhrxvyrvrivyv xhhhivyvvv6yhuhirthivvvqriv|prxvthhyhh qrhrqvyv `hqhxrrvPIhoxhqhPAAxhhyxhhhyh 7h5. d( QU`v6hh QU`6hh6ht|rtrvv qrvvrxvov6yp6h @xhqhAVI8UDPIvyr qrv#rih !#qryrvyrQU`qrxvyr !hvrihy I) I@XTuhiryrt|rtrvqróIt|yrqvvqrihqhxrrvrxvyrvv B|rtrvyhhsqhó#t|yrqvvqriuhirthhyqt|rv QU`6yh yqt|rv ! vovqrivvvrov " QU`hhhihyhhxvov% qrvrih QU`6yhqhyhsryrtvivhpvyqqyhvovxyyhyh|ryivQU` xqqShqhyphqhyhxqhyqqhó6G6SHvshqrvt|r tryvrrU6rvrhhyhhhpvyqqhyhh ivvqvvqrvriv|prxvxhhhtrvq|r ShqvrqvvvQU`vhyhhivvhhhhhihyh QU`hhhvhyrrxvovqrvrih 6yhhy@qvyrv I) 7hvhyhthyht|qrvyrQU`qriryvvyrqrshxyyhivyv Trovyrthhyhhivvhiyhhhhxyhx!hvriph IPUAPVI9iyhhqvshqrvt|yrvrhq|prxvvhhtrvq|r 9vhyrrxriv|prxvxhhhtrvq|rxvovhpvyq qhyxrU6qrvrih MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 23 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM 5'6 OHYOHULQLQ . XOODQOPDV QU`Gvrv Brv IrDs 9h Qyh 8yhvp Pur Ir 6sshv Ds T Xrhur Avhpr QH SpxH @hH PuH Eh 8 IhH Pyqvr AyxH G8yh 8yhvp @qphr 9hh 8yr Tpvrpr Whvrq 8uvyqr Tpvhy Sryvtv QurD Uvt Grvr 9pr 9rhyh 7UDILN $QRQVX %HNOHPH LOHYL Chiryr Bpryyhyh Brryivytvrhvryr Tthyh ChhhyhHrrywvxivytvyr 7huhiryrvvphri Qyrvx dhqhqrvx Fyhqvyrrvx Tsyhqyhhhqvrvxyrv 8hvvvorvxyvthyh Ayxvxvorvxyvthyh Vyhyvxvorvxyvthyh @xvvxyrõ6yohvorvxyvthyh Ayxvvvorvxyvthyh Chsvsxyhvxvx 8vqqvxyhvxvx @vvvorvxyvthyh Uhqyhrqvvyrv Vyhyri|ytrryxyur|yrvytvyv thyh 9hivyvrrxywvvyrvytvyvthyh Chsvsryrprthyh dpxthyh Uyhyyhyhyhvytvyvthyh 9vvyhyhyhvytvyvthyhruvryr Uryrsrqvyrrxxhyhthyh Brvthyhhsvxyhyhvytvyvqyhvov xyyhyh Civyrrrxrhryshhyvryryrvytvyvthyh 7rytrrythyh U6Uhsvx67rxyrrvyrvuhtvxhhqvyrqvvvrihxhxhsvx hyhhvxyhhxhyhhyhU6vyrvhivUQvhhsvxivytvyrv hyhhivvhhqhihxhivhtoyrqvvyvUQvhUQ vhyhyhvytvyvivytvyrvhhivvhvovqrrrxyhivyv U6yrvv9rrrxyh9rrqroxhyh 7vUQhqhihxhivhtoyrqvvyvUQvhhhhyh !U6vyrvvqrrrx 7vUQvhhhqhihxhivhtoyrqvvyvUQvhhhhyhph US6AAD8hh #US6AAD8t|rtrvhhhxhqhsvxhyhirxyrqvvviryvv I) ShqrivUQrqrihxhivhtoyrqvvyvUQvhhhhyqrvyxrU6 vyrvvrxvyrvqvrvóUS6AAD8hqrpróUuhsvt|yrv UhsvxhyhhyhqqhU6vyrvvqrrqroxhhxvoviv|prxvvyrv rxhyh I) Uhsvxhhyqxhhvr|prxvxhhhtrvq|r ShqryhhxAHihqhhhyhqhU6vyrvhquhvpvqrxvqvr xhhxyhqhqhqrrrxyhivyvhphxrHXGXihqhhhyhhi xqrvyqv qqhhqrprUQhqhqvrivhtoyrqvvyvUQvhyhhhyh toyrqvvyvUQvhyhuhshhhyhivyv ShqryhhxAHihqhhhyhqhU6vyrvvhoqhhquhvpvqrxv #US6AAD8hqhóUhoxqqhxrPhvx6hhhxh6hyhh #US6AAD8hqhóUhoxqqhxr7THvyrhqrprUQhqhqvrivh qvrxhhxyhqvyrxrhhqhqvrvhhhyhhvyryrvvqrhhivyvvv !" 7h5. d( MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 24 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM 5'6 OHYOHULQLQ . XOODQOPDV Uhsvx6yhhy@qvyrv !# UQ6yhyrv Uhsvxhhyxrhvhyrrxr|prxvxhhhtrvq|rxvov U6qrvrih #US6AAD8hsivvhyqróUvshqrvrq|qxrhxyhx" hvrhrvivUQhqhqvrivhtoyrqvvyvUQvhrorvv uhyhh$hvryvxivivrvqy ShqqvyvhqrvvxivUQvhhhqhihxhivh toyrqvvyvUQvhhhhyh 7h5. d( 6vhyrqvyvhphxhqU6qrvrrxhihyphhxhqhU6qqh xhy U6Trvv6hyhh Shquhvpvqrxvxhhxyhqvyrxró#US6AAD8óUvshqrvrq|qxr hqh"hvrhhqhvxyhhxiyyhhyhqhrtoyvhyv rrUQvhhhhhihyh 6hhihyhhqh|prtrorr U6vyrv6dDF U66Avyryrv6dDF hvr "hvr 7vhsvxhhyhhihyhqqhhqhuhrqhivyrvvovr hvxyhhx|prqrhhyhrrvrvrhhyh Trrvrvvivhsvxhhyxrhhyhhhxiryvyrv %|OJHVHO OHY Shqhvxyhhxrvqrhhyhhxvov6Axyyhyqqh7|ytrryvyr hrovvvi|ytrrythyhhyhhvhyhyhyh I) 7|ytrrythyhhri|ytrryhyhiyyhyxrrt|rshxyyhhxqryrv Shqqhuh|pruhshhhyhhxhhyhhvhqhshxyivi|ytrryvhh hhyhhuhshhht|qrxhiyhivyv |rvhhrrhyrrhqhhhyhht|rshxyyxyht|rrivyvyr `rvhhyhhruhshhhyriqhhxvhsvxhyhqhirhh xyyhy 7|ytrryyrv9rrrTxyh 7|ytrryvyrvrxvyrvrx xhhhxvov6yp6h@xhqh AVI8UDPIvyrqrv$r ih 7|ytrryvyrurAHihqvovihyhhxPIhoxxhtrvvyrivyv MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 25 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM 5'6 OHYOHULQLQ . XOODQOPDV 5DG\R 0HWQL ShqHrvvChshhFhqrqvyrv 7ShqS9Tvhyhhyhqvhivytvyrvohyhxhyhhxr hhohqtvivShqHrvrvyrvvt|yrrivyv I) ShqHrvhyqqhóSUt|rtrvhh ShqhvxyhhxrhyhoShqHrvhuhshhhyrr|pr AVI8UDPIvyr %qryrvrrshyhhyhrShqHrvhqhhyhrvyrv xhqrqrivyvvv hyhhqrvvrrvrvyrqrvvv ShqHrvvB|yrrvi|yqrxv r!hqyhtyh hqqhuhshhxhqrrxvrqvvvShqHrvvrov !AVI8UDPIvyrqryrv "r ihhhxhrov 6hqhiryvvyrxyyhtrorxyrvvqró#US6AAD8t|rtrvqrvrrxóUy r"hvrtrovxrhUQ6yh hvriph|rrxvr`yUhsvx AyhrVyhAyhqrrxyrrivCvr7vyrrvrorvvuhyh `yUhsvxAyhrVyhAyhhhhtvrhhrxvqqhyqqh CvrUhxvivyrvrxvqqhyqqh 7pvuh967hyhqh`yUhsvxAyhrVyhAyhqrrxyrriv Cvr7vyrrvvryhhxhyhhhqqh 7pvuhS9TivyrrvvivUQvhhqhihxhhtoyrqvvyvUQ vhhhyhhqqqh 7v967hqvyrxrUQ6yhqqxhh`yUhsvxAyhr VyhAyhhyhivyrrqrhrrxvvhvhqrvvrrx iyhqrrxyrrivCvrrtroryvvv I) I@XTóX@6UC@Shqhó6IIPVI8@vshqryrvt|yrqvvqrirpCvr Criv6t|rtrvvihuhsvt|yrqvvqrvrihqrrvvrovvvv xhyxtryr6rpCvr7vyrrvhhsqhqrrxyrqvvvt|rv 6IIPVI8@rxvqqhxróXhvtTrvpró@r6prróTrpvhy @róAvhpróTróDshv|ryyvxyrvqrrxvqqhq AVI8UDPIqrv ) I@XTChirPIPAA AVI8UDPIqrv!) X@6UC@SChh9PIPAA AVI8UDPIqrv") 6IIPVI8@6PIPAA 7vyrrvhhsqh69rrvvhyhqt|rv t|rv|rvóI@XTvshqrvqrxvóI B|rtrvyhhsqhót|yrqvvqrirovyq69rrvr 7hxhuruhtvivxhhqvyrxró#US6AAD8t|rtrvvqrvrrxóU yqh"hvrhi|ytrqr`yUhsvxAyhrVyhAyhqrrxyrr ivCvr7vyrrviyhxvovhhhvyrvhvxyhhxihyh 9676yp6h@xhhq|rxvovS@UVSIqrvrih "& 7h5. d( MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 38 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM '$% $OFVQQ dDOWUOPDV 6hhBvr6yh9rvvvyrv "' 9vhvx@vxrvyrv 6hhtvrxvovirxyrrivqrshyhhhhrhqhivhqvyvh iyhhhqhhyhtrovhhivyvvv 7vhxv6htrov 9vhvx@vxrqvyrrxryqCvr7vyrrvyrvytvyvxhhxrivytvyrvv hyhB|yrrivytvyrvt|rtrqrxhqhivyvvv I) 9vhvx@vxrhyqqhóU@YUrvt|rtrvhh 6yprhyho9vhvx@vxrivytvvvhvxyhhxuhshhhyrr|pr @shyhhyhr9vhvx@vxrvyrvvqrhyhrvyrvAVI8UDPIvyrqryrv %hxhqrqrivyvvv hyhrvtryqvvqrrvrvyrqrvvv 7h5. d( Crihqh6qrvv TPVS8@xhhxqrvrurihqhivhxv6htrorvv9huh shyh6xhyhqqhr|prxvrtrvq|rvv Cvr7vyrrvvyrv 9vhvx@vxrB|rtrv 9vhvx@vxrt|rtrvv qrvvrxvov9676yp6h @xhqhAVI8UDPIvyr qrv"rih !6ypuhshqh!# qryrvyrro9vhvx @vxrhohyh I) Phqhuruhtviv9vhvx@vxrhyhóIPU@YUrvxvshqrvt|yrv Cvr7vyrrvvqrvvrxvov 9676yp6h@xhqh AVI8UDPIvyrqrv!r ih PhqhhyhCvrvivxvpvyCvr7vyrrvhhó@YUS6xyhCvr 7vyrrvvqrvvrxxq 9rrihhhxt|yrrq|9vhvx@vxrhhqhtrovhhivyvvv " 9vhvx@vxrvqrvyrxhq hh I) Shqqhxhqrqvyvuruhtviv9vhvx@vxrrvviyhiqrohyh I) 9vhvx@vxrvt|yrxrhhihrvryvivrxvyqrhxrrqrivvyr qrvrihhhvyxhhtrvq|rvv 9vhvx@vxrqvhyrvxrhiqrxhrorrvrrvtryrivytvyr 9vhvx@vxrv9DTQG6`t|rtrqrvrihhhxqhvpryrrivyvvv7qqh hqht|yrrrvyrvihyxyhurhhtpryyrv9rhyhvovhsh"#qrxv B|rtrv9rvvvyrvhqyi|yrihx t|yrrivyv MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 39 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM '$% $OFVQQ dDOWUOPDV 9vhvx@vxrvChshqhThxyhh 9vhvx@vxrB|yrrvi|yqrxv r!hqyhtyh hqqhuhshhxhqrrxvrqvvv9vhvx@vxrvrov !9vhvx@vxrvAVI8UDPIvyr qryrv vyr%hhqhxv qryrrxhqrrxvovvytvyv qrrvxvhvriphih |rvAVI8UDPIqrv#rvxv hvrih Chshh6y9vhvx@vxrvdhyh 9vhvx@vxrt|rtrvrtrovh !AVI8UDPIvyr vyr%hhqhxv qryrqruhshhhyyh 9vhvx@vxryrvohhxvov vytvyvvyrqrvrih |rvAVI8UDPIvyrqrv #rih 9676yp6h@xhhq|rxvovS@UVSItrvq|qrvrih HrpQU`vyrv QU`v6hh QU`6hh6ht|rtrvv qrvvrxvov9676yp6h @xhqhAVI8UDPIvyr qrv#rih ! !#qryrvyrQU`qrxvyr HrpQhxrrxvQU`yvryrvt|yrrivyvrqvvvQU`vyvrqr rorivyvvv 967QU`vyryrvS9TQU`vyryrvqrivhshxyq967QU`vyryrvvS9T QU`vyryrvyrxhh vovqrivvvrov " QU`hhhihyhhxvov% qrvrih 967vrrQU`rvvvhy I) B|yrrQU`|rv9hq967xhhxyhhxxyyhyqqhBrv|r rovyrrThsh!"rihx QU`6hh6hqvhyrqvyrv QU`6hh6hqivxhhrvhyrrxvovAVI8UDPI vyrqrv#rih "( 7h5. d( MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 40 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM '$% $OFVQQ dDOWUOPDV CvrUhxvivvyrv 79 $OFVQQ dDOWUOPDV 79 $OFVQQ 7HPHO dDOWUPD OHPL # CvrUhxvivvrxvyrvrx xhhhxvov9676yp6h @xhqhAVI8UDPIvyr qrv$rih TrovyvCvrvhyxhyvrvx|yrvrhCvrvqrrxyrrihxhQhxr hvxyhhxhhhhihyhFyyhhihyyhhx6yhr`yUhsvxAyh qrrxyrrivQhxrhy 7ivUW6yphhyxyrqrivyv HhryrPhvx6hh !#qrvrihhrvvqrvvrrxvhhhyhh 7h5. d( |rvvrorivyvvv CvrUhxvivvyrvAH 6CvrvqrrxyrrivQhxriyhhhhqhhyxyyhx|rCvr Uhxvivvyrv|qrivAHhhtrovhh6phx|qrivAHhhh vhqhhyhhrpqrvyrhqh967vhhhsqhivytvyrv hhtrovhhxxqrvyqvAHhhyhhqh967 hyCvrr|qrivCvriyhrihhyqhuhvvr967hyrvqr ihyh7qqhrovvyxCvryrivyvxrrovyrCvr7vyrrvrtyhhx hy I) CvrUhxvivvyrvvrxvyrvviqqhCvrUhxvivvyrvAHhvxyhhx qrrrxy CvrUhxvivvyrvAHiv967vyrvqv9vyrqvvvvyxxhhxS9TAHvr967htrov yh 7vAHhhtrorvivyrqrhyph967ohyhhqht|rhh Hhryh6hyhh hqhq Phvx6hhyh6h $hvrhqhqhuhh $hvrhqhqhuhshyh I) 9rr$hvrqrqhuhivrihhhqrhrqrrv hvhyhhyhhivyvvv9rrihhivrivr Phvx6hhyh6hihyh FhhyB|rtrv ChshIhhB|rtrv 7hB|rtrv I@Ut|rtrvh|qqr TrovyvCvr|qrivAHhvovhvhivytvyrvrhuv yhqqhCvrvovhyxyyhx|yrvrCvrUhxvivvyrvvAH t|rhhhqt|rrxrróI@Ut|rtrvh|rrihyh 7h UW SUW! Chshqhh7yh %qryrvvxyyhhhxuhshhhy vhyhohhivyvvv MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 41 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM 79 $OFVQQ dDOWUOPDV 79 $OFV $\DU (NUDQQGDNL OHPOHU UW6yp6h@xhh@vv OHYOHULQ dDOWUOPDV @vhyh6qxChsh Vhxhxhqhpvuhxhhho !AVI8UDPIvyrqrv rihhhxvyrvrov UW6yp6h@xh @vhyh6qxChsh `hhhshihx 7hqhUW6yp6h@xhhtvvyv @vhyh6qxChsh 7TTHrxvqhtrvrxvov UW6yp6h@xhqh AVI8UDPIvyrqrv rvxv hvrihy yrvvhyrrxvovuhshhhyhvyrvhhyhhqhAVI8UDPIvyr qrv rrvqrih I) 7vihhrshyh%hrvhuhshhxhqrqvyrivyv %qhshyhhqhvhhhyhxyhqi|ytryrqrqhuh |prqruhshhhyvhyhuhshqhxhyhivyv 7TTH@vhyh6qxChshvyrvtoyhhhvhyhrhy xhhyqhihyhhhxhyhhvxyhhxuhshhhy Chshqh6h@xhhBrov UW6yp6h@xhqhTCDAUqrvrih UW6yp6h@xhqhox 7ryrChshqh6h@xhhtrovhyhrvhyhuhshh hyhivyrvrvvrv UW6yp@xhhtrvq|rxvovhxhxhqhpvuhxhh xhh UW6yp6h@xhhq|rxvovTCDAUqrvrrvqrih # 7h5. d( MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 42 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM 79 $OFVQQ dDOWUOPDV Chshqhh7yh 6HV $\DUODU 6HV $\DUODU (NUDQQD *HoL #! `hvh|hhuhsh `hhhvhyhuhshh hyhxvovChsh6h@xhqh vyr%hhqhxvAVI8UDPIvyr qryrvrvxvhvriph ih Chshhhyvhtrvohyh Chsh6h@xhqh vyr% hhqhxvAVI8UDPIvyr qryrvrihhhxi qryrqruhshhhy vhyhtrvoh `hvhyh qr%hxhqhyhAVI8UDPIvyrqryrvrivxr ihhhxxyhphohhivyrvvovuhshhhyhivyvvv H@IVqrvrihrTr6hyh@xh6qvrov 7h5. d( 7hyxrxhqhht|rtrTr6hyh@xhvyryrrxhhtror Vhxhxhqhhoyhrxhhyhhsh hihxrt|rtrvv r6h@xhhoxrxhhyqyhhhqhtrovhhhrqry Tr6hyhvhyrrxvov76I9ihqrvrih I) 6h7vvrvqrxviqryrTr6hyhhyhqhxyyhyhh I) @shyh !vhUW qrrUW!qr%uhshhhyhivyv Ahqr7hyh6h Tr6hyh@xhqhxrhxhxhqhxhhxhhhsh h ihx !ghxhuhy|ihyh% qryrvyrhhyh I) guhy|rhyxyivvrqrrrshqrhxhhhhyvrruhpvhsyh 7vyrxyxyhqhvqrhyqvyrrxyyhhyhhivshqrihyhhh rorvvhyh7vyrhxhxhqhxhhxhhyuhyqrxrhyhivyv " Tyhuhy|ihyh!# qryrvyrhhyh MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 43 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM 6HV $\DUODU 7hUv6h Tr6hyh@xhqhxrhxhxhqhxhhhohsh h ihx !AVI8UDPIqrv rih 7hvyhhhyhxrrsrhyhphxivsrxhhhyhhxxq ovqrrovhyhivyrprxsrxhyhrqrhhyhhhhyxyhyhq) 7h) C Uv) xC 9rhhyhhhhy)ñ'q7ñ'q7!q7 hqyhyh Fhhx9r6h B|rtr7hUv6h@xhh tror AHrvvqvrxhhrvyrxhyh |rv8vuhirvqrxv89ohyh !Tr6hyh@xhhtrovvovH@IVqrvrih " Vhxhxhqhpvuhxhhho # TG6qhtrovvovAVI8UDPI vyrqrvrih TG6Fhhx9r6hvyrvxhhxyhhhqhtrovhhxrrqrvqrxv hvohhyh|yr6hyhqrvrqrxhyhAHrqrvrhhyhhxhy B|rtrTG66hrxhhtror " 7h76TThqhvUS@7 rorxvovrvqrAVI8UDPI qrv rih # $ 9rv%qryrvyrhh qhhhy 9rrihhhxihvhhqh trovhhivyvvv %qryrvrihrqrv B|rtrqryht|yrv) #ñó# xhhxyhht|rqrhhyhhivyv qrvhhhhhyh hhyh I) AHrvxyrvyqqhAHqyhqhTG6vyrvxyyhyhh AHhhrhhqrvqrshxyyhHXGXrqrvhquhvpvqrxvirr 8vuhirvqrxv89ohyhdxy89ohyhr9W9ohyhhvxyhhxhr 6VY97vv r97vv!hvxyhhxhrrvrvrhhyhyh I) 7hUvrvrvvoxxryvyrviyhhrqryhivyv Brryrxhyvrvvhhyhhxvov7hUvhhh #" 7h5. d( MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 44 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM 'LHU OHYOHU $8; \DUGPF FLKD] . D\QDQQ . XOODQOPDV &HS 7HOHIRQX . XOODQUNHQ 6HVLQ . HVLOPHVL OHYL ## 89S7!hqh89S7 hhytvivivDQ7VTS86hhihyhpxhiy xyyhhhxiS86oxyhhqpivpvuhhihyhhivyvvv 9huhshyhqrhvovDQ7VTS866hxrx|FyyhFyhhihx 6VYFhhTrovyrv 7pvuhhihyivprryrsqhhhhhyqqhhqhhhyqqhi vrvrvhvxyhhxxrvyv TrxrvyvóHVU@rvt|yrvruvoivrhhhyhhUryrs ihyhhrqvvqrvyryrhyrq|r 7h5. d( 6VYrovThsh 'rihx *|VWHUJH g]HOOLLQLQ . DSDWOPDV CrihqhFhhxqrvv 6VY7hyBvvyrv Vhxhxhqhpvuhxhhho ! [. . . ] Tr6hyh@xhhtrovvovH@IVqrvrih " Vhxhxhqhpvuhxhhho # TG6qhtrovvovAVI8UDPI vyrqrvrih TG6Fhhx9r6hvyrvxhhxyhhhqhtrovhhxrrqrvqrxv hvohhyh|yr6hyhqrvrqrxhyhAHrqrvrhhyhhxhy B|rtrTG66hrxhhtror " 7h76TThqhvUS@7 rorxvovrvqrAVI8UDPI qrv rih # $ 9rv%qryrvyrhh qhhhy 9rrihhhxihvhhqh trovhhivyvvv %qryrvrihrqrv B|rtrqryht|yrv) #ñó# xhhxyhht|rqrhhyhhivyv qrvhhhhhyh hhyh I) AHrvxyrvyqqhAHqyhqhTG6vyrvxyyhyhh AHhhrhhqrvqrshxyyhHXGXrqrvhquhvpvqrxvirr 8vuhirvqrxv89ohyhdxy89ohyhr9W9ohyhhvxyhhxhr 6VY97vv r97vv!hvxyhhxhrrvrvrhhyhyh I) 7hUvrvrvvoxxryvyrviyhhrqryhivyv Brryrxhyvrvvhhyhhxvov7hUvhhh #" 7h5. d( MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 44 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM 'LHU OHYOHU $8; \DUGPF FLKD] . D\QDQQ . XOODQOPDV &HS 7HOHIRQX . XOODQUNHQ 6HVLQ . HVLOPHVL OHYL ## 89S7!hqh89S7 hhytvivivDQ7VTS86hhihyhpxhiy xyyhhhxiS86oxyhhqpivpvuhhihyhhivyvvv 9huhshyhqrhvovDQ7VTS866hxrx|FyyhFyhhihx 6VYFhhTrovyrv 7pvuhhihyivprryrsqhhhhhyqqhhqhhhyqqhi vrvrvhvxyhhxxrvyv TrxrvyvóHVU@rvt|yrvruvoivrhhhyhhUryrs ihyhhrqvvqrvyryrhyrq|r 7h5. d( 6VYrovThsh 'rihx *|VWHUJH g]HOOLLQLQ . DSDWOPDV CrihqhFhhxqrvv 6VY7hyBvvyrv Vhxhxhqhpvuhxhhho !6VYhhrxhqhTCDAU qrvrvxvhvrryrih " 6VY7hyBvv 6VYFhht|rtrihyqrvvvyrivyv 7hqh6VYhhrxhhtvvyv B|rtr|ryyvvvqrrqihxhivyvvvB|rtr|ryyvvxhhyqqhxr uruhtvivqrrihhh$hvrryrhhphxqhuhhrvqr xhhhphx B|rtr|ryyvvvrxvyrvrxxhhhxvov76I9ihqrvrvxv hvrryrih Thsh" qrxvó9vx7hyBvvyrvi|yrihxr"qr%hxhqhyh |ryrvhrxvyqrtyh I) B|rtr|ryyvvxhhxr9DTQG6`PAAt|rtrxhhyt|rtrvhhhsh h ihx MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 45 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM &' dDODU YH %DNP gQ X\DU `hyph8hp9vp9vtvhy6qvvhrvv &LKD]Q %Q\HVLQGHNL &' dDODUQ +DWD 0HVDM hh89yrvohy7v89vqvx ihyiyqhhshhx|rqriv vhrhhqvx89U@YUivqvx qrrxv89U@YUihqvxyrvh x|rvqrvhrx 7hyphivyvrqrhhyhx 89yryrxyyhyhxrrhhyh Ahxyrxvyyv89yrvipvuhyhxyyhyh hvrrqvyr dhyhqh|pr89yrvxyrqvrohyhovvyvhqhohyqvxyrv Hvx89vxhqhyhxhqrqvyvyhyhqqhxv89S89SX 89S89SXvxqvxyrvvx89vxhqhyhxhqrqvyvyhyhivyr 89ohyhxryhyht|rtrqrivuhhrhwiryvv6hqhxvhiyh ihxhhxryqhyhr|rvyro|tyhChhqrh rqrrihvvrhqhrhxQDPI# &"6 @SSPS ## C@6U Pyhrqr Fvyvqvx dvvyvqvx Fhhyh89 @yrxvxryhqhrxhvx Uhxyhhxhyhh h 89ohyhh grvyro| 9vxvrvyrv 9vxvqrvvv 9vxvxyrqv FhhorxhhPIr PAAhqhihxhivxhhh trovhqqh89ohyhhtrv q| 9vxvqrvvv 8vuhphxyqrrxhqh ohyhihx h qvxyrvvhyivovqrohyhxyhhivyv vrqrqvx|ryyvxyrvqrrvqrxvovvxyrqrrxvyrqrqyhiyr hyivovqrohyhhhivyv7pvuhvovqrxvyrrxvyrrhqhh qhohyhrtryyrrivyv 7v89S89SXqvxrvrxhqrqvyrihyxyhrqvrrvivytvyrvipvuhyh t|yrrrrivyv 789S89SXqvxyrvhxhyhhvyrvrtqhxhyhh ivytvyrvvvorrhxyhhvxyhhxhyh 7pvuhhiv89SXqvxvxhhiqvxvohyhhyiv89rh89 Sqvxvohyhqhqhuhrqrihyh 89S89SXqvxyrvxyyhhqh|prqvxv|hyhx Fvyvhqhryvqvxyrvhyhqhxrhyhh qhxiviryrvyv 9vxyrvhxrxhyhhq|r ryrvrqxhxhxho 9vxyrvxyyhhqhhxyhqh 9vxyrvqqhtrqhrxrx phxyxyhqhhx 9vxyrrrvxrhhrxvhhy hqqryrtyhh Txuhhyhqhpxyyhyxr89ohyhvovqrrhyhhx89 ohyhyrxvyrrivyv7|yrivqqh89ohyhhxyhxivhhxhqh xhhrryvqvxyrvhxiviryrvyv `yyhqhxvixyxyhqhxhhxyhhxyh89xhxrvvrhhivyv #$ 7h5. d( MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 46 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM g]HOOLNOHU Brry BoFhh ##W98 'ñ $ Wxyyhyhivyv Uhxyhhvrv Irthvs Hhxhxxrvv #6 7yh hwi &'Bx$`x %9 | ''Bx$'`x!9 6yx &xt Hhxvroxrvrv #W Qrrrqh Uxyyrv 7h Arxh C Fhho 'q7 Uv Arxh xC Fhho 'q7 Thhytvv Pvxtvv grxyrrsrxh ## ñ(%xC Thhyox Pvxox 89ohyh Tvr Fhxqvxhqvvrv Fyyhyhivyvqvxyr Fhxqvx Tvhysh grxyrrsrxh)## xC Fhvhivyrvvh) %0qhy Arxh|ryyvxyrv$ñ!C q7 Tvhytyh &q7 xC D@86rx 9vhvxhhyx('q7 xC Fhhyh !rr AHhq Arxhhhy '&$ñ 'HC Fyyhyhivyvuhhyx (q7s 'W&$XTI)"q7 $q7rvyrvruhhy $q7s $W&$X Tvhytyh &q7D@86rx 9vv "%$q7sqr xCrr Arxhrxvv "ñ $C"q7 Trrh #q7%$q7sqr xC HXhq Arxhhhy $" ñ %!xC(xC Fyyhyhivyvuhhyx 'WTI)!q7 Trovyrivyvyvx $q7(xC GXhq Arxhhhy $"ñ!' xC Fyyhyhivyvuhhyx "WTI)!q7 Trovyrivyvyvx $q7(xC #% 7h5. d( I) 8vuhtryvvvyrvhhpyh |ryyvxyrqrrpvuhhhqh |prqruhirrvyrxvvqrvvxyvx hyhivyv MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 47 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM MAN-TRAVEL PILOT E1 D ROT-TU. fm Page 48 Tuesday, June 25, 2002 8:48 AM BLAUPUNKT CORPORATION 4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN BLAUPUNKT ELECTRONICS (USA) INC. [. . . ]

BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 D ROT KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 D ROT kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag