Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R BEN

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R BEN kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R BEN kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R BEN kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R BEN : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (40 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R BEN

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Gerçek ekranlar, performans ve ilevin gelitirilmesi bakõmõndan bildirimde bulunulmaksõzõn deitirilebilir. 6 Kõlavuza genel bakõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 * Terminoloji tanõmlamasõ hakkõnda . . . . . . . . . . . . 6 Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] · Düzey 8 ­ Diskin tamamõ yürütülebilir (balangõç ayarõ). · Düzey 7 ila Düzey 2 ­ Çocuklara yönelik diskler ve yetikinlere yönelik sahneleri olmayan diskler yürütülebilir · Düzey 1 ­ Sadece çocuklara yönelik diskler yürütülebilir 76 DVD-Video, DVD-VR, DivX kurulumu Halihazõrda ayarlanmõ olan ebeveyn düzeyini deitirmek isterseniz, kayõtlõ kod numarasõnõ girin ve ebeveyn düzeyini seçin. Unutmamanõz için, kod numaranõzõ bir yere yazmanõzõ öneriyoruz. Ebeveyn kilidi düzeyi diskin üzerine kayõtlõdõr. Diskin ambalajõna, birlikte gelen kaõtlara ya da diskin üzerine bakarak ebeveyn kilidini teyit edebilirsiniz. Kayõtlõ bir ebeveyn kilidi düzeyi olmayan disklerde, ebeveyn kilidini kullanamazsõnõz. Bazõ disklerin ebeveyn kilidi sadece belirli sahneleri atlar ve ardõndan normal yürütme ilemine devam eder. Ayrõntõlar için, diskin talimatlarõnõ okuyun. Kayõtlõ kod numarasõnõ unutursanõz, sayõ giri ekranõndaki [Temizle] tuuna 10 kez dokunun. Kayõtlõ kod numarasõ iptal edilerek, yeni bir kod numarasõnõ kaydetmeniz salanõr. Bu ilev, tam olarak çalõtõrõlmõyorsa, ilevi kapatõn ve yürütme ilemini balatõn. Kaynak deiir ve harici depolama aygõtõnda yürütülebilir bir dosya mevcutsa yürütme ilemi balar. Ayrõntõlõ bilgi için, bkz: bölüm "USB depolama aygõtõnõn takõlmasõ", sayfa 12. Ayrõntõlõ bilgi için, bkz: bölüm "SD bellek kartõnõn yerletirilmesi ve çõkarõlmasõ", sayfa 11. Harici depolama aygõtõ halihazõrda ayarlanmõ ise, "AV Kaynaõ" menüsündeki [USB] ya da [SD] öesine dokunun. lemlerle ilgili ayrõntõlar için, bkz: bölüm "Ekran deiimine genel bakõ" sayfa: 15. Yürütme ilemi, klasör numarasõna göre gerçekletirilir. Klasörlerde yürütülebilir dosya yoksa, bu klasörler atlanõr. (001 (kök klasör) klasöründe yürütülebilir dosya mevcut deilse, yürütme ilemi 002 klasöründen balar. ) Balõ bulunan harici depolama aygõtõna balõ olarak bu birimden optimum performans alõnamayabilir. Yõõnsal Bellek Sõnõfõ ile uyumlu olan USB depolama aygõtõnda dosyalarõ yürütebilirsiniz. USB Sõnõfõ hakkõnda ayrõntõlõ bilgi almak için, USB depolama aygõtõ ile birlikte verilen kõlavuzu okuyun. Klasör numarasõ göstergesi Kayõt izi numarasõ göstergesi Yürütme zamanõ göstergesi Geçerli kayõt izinin geçen yürütme süresini gösterir. [. . . ] Sürüm 7, 7. 1, 8, 9, 10 (2 knl ses) (Windows Media Player) AAC ifre çözücü format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MPEG-4 AAC (sadece iTunes tarafõndan kodlanan) Wave sinyal formatõ . . . . . . . . . . . . Lineer-PCM, MS ADPCM (Sõkõtõrõlmamõ) USB USB standart özellik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USB 2. 0 Yüksek Hõz Maksimum besleme akõmõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R BEN KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 R BEN kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag