Kullanım kılavuzu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W TSC

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W TSC kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W TSC kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W TSC kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W TSC : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (40 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W TSC

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] arkõlarõn harici depolama aygõtõnda (USB, SD) çalõnmasõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Ses dosyasõ bilgi metninin görüntülenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Dosya adõ listesinden dosyalarõn seçilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arkõlarõn iPod üzerinde çalõnmasõ . . . . . . . . . . . [. . . ] Ayar modunu görüntülemek için, MULTI-CONTROL dümesine basõn. MULTI-CONTROL dümesini çevirerek kaynak sesini ayarlayõn. Kaynaõn sesi yükselip alçaldõkça, +4 ila ­4 görüntülenir. · MULTI-CONTROL dümesini yukarõ aaõ iterek de aynõ ilemleri gerçekletirebilirsiniz. Seçimi belirlemek için, MULTI-CONTROL dümesine basõn. · Belirlemeden önce menü iptal edilse bile, ilem gerçekleir. Notlar · MW/LW ses düzeyi de kaynak düzey ayarõ ile ayarlanabilir. · Entegre CD çalar ve multi CD çalar, otomatik olarak aynõ kaynak düzey ayarõ sesine ayarlõdõr. · Dõ birim 1 ve dõ birim 2 otomatik olarak aynõ ses seviyesine ayarlanõr. Balangõç ayarlarõ Balangõç ayarlarõnõn yapõlmasõ 1. SRC/OFF dümesini aygõt kapanana dek basõlõ tutun. Ekranda FM STEP görünene dek SRC/OFF dümesini basõlõ tutun. MULTI-CONTROL dümesine basarak ilk ayarlardan birini seçin. Her bir segmentin ayarõnõ deitirmek için basõn. Sol segment REAR SP (arka hoparlör ayarõ) PREOUT (RCA çõkõ ayarõ) Sa segment FULL (tam donanõmlõ hoparlör) SUB W (düük ton hoparlörü) SUB W (düük ton hoparlörü) REAR (tam donanõmlõ hoparlör) · REAR SP :SUB W ilevini seçtiinizde, PREOUT (RCA çõkõ ayarõ) ilevini ayarlayamazsõnõz. Notlar · Bu ayarõ deitirseniz bile, düük ton hoparlör çõkõõnõ açmadõõnõz takdirde hoparlörlerden ses duyulmaz (bkz: bölüm "Düük ton hoparlör çõkõõnõn kullanõlmasõ" sayfa 23). · Bu ayarõ deitirirseniz, ses menüsündeki düük ton hoparlör çõkõõ fabrika ayarlarõna geri döner. · Arka hoparlör kablo çõkõlarõ ve RCA arka çõkõõnõn her ikisi birden bu ayarda aynõ anda deitirilebilir. Yardõmcõ malzeme ayarõnõn açõlõp kapatõlmasõ Bu birime balõ yardõmcõ aygõtlar, münferit olarak etkinletirebilir. Kullanõm sõrasõnda her bir AUX birimini ON konumuna ayarlayõn. Yardõmcõ aygõtlarõn balanmasõ ya da kullanõlmasõ hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için, bkz: "AUX kaynaõnõn kullanõlmasõ" sayfa 27. lk ayar menüsündeki AUX1/AUX2 ilevini seçmek için, MULTI-CONTROL dümesini kullanõn. Bkz: bölüm "Balangõç ayarlarõnõn yapõlmasõ"; sayfa 24. AUX1/AUX2 ilevini açmak için, MULTI-CONTROL dümesini yukarõ itin. · AUX ilevini kapatmak için, MULTI-CONTROL dümesine tekrar basõn. Sürekli kaydõrma ilevinin açõlõp kapatõlmasõ Sürekli Kaydõrma ilevi ON (açik) olarak ayarlandõõnda, kayõtlõ bilgi metni devamlõ olarak ekranda kaydõrõlõr. Bilgilerin sadece bir kez kaydõrõlmasõnõ isterseniz OFF (kapali) olarak ayarlayõn. [. . . ] USB 2. 0 tam hõz Maksimum besleme akõmõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAT16, FAT32 MP3 ifre çözücü format . . . . . . . . . . . . . . MPEG-1 & 2 Audio Layer 3 WMA ifre çözücü formatõ . . . Sürüm 7, 7. 1, 8, 9, 10, 11 (2 kanallõ ses) (Windows Media Player) MAN-TRAVEL PILOT E1 W TSC-TU. fm Page 47 Monday, October 20, 2008 10:48 AM Ek bilgiler AAC ifre çözücü format . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W TSC KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 W TSC kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag