Kullanım kılavuzu BOSCH HBC24D553B

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH HBC24D553B kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH HBC24D553B kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH HBC24D553B kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH HBC24D553B : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (894 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH HBC24D553B INSTALLATION INSTRUCTIONS (630 ko)
   BOSCH HBC24D553B (904 ko)
   BOSCH HBC24D553B INSTALLATION INSTRUCTIONS (630 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH HBC24D553B

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Yemei piåirmenin de en az yemek kadar zevkli hale gelmesi için lütfen bu kullanžm kžlavuzunu okuyunuz. Ardžndan buhar cihazžnžzžn bütün teknik üstünlüklerinden yararlanabilirsiniz. Ve ayarlarž nasžl yapacažnžzž size adžm adžm göstereceiz. Tablolarda birçok yemek çeåidi ile ilgili ayar deerlerini ve yükseklikle ilgili deerleri bulacaksžnžz. [. . . ] 0 tuåunu, göstergede ™‹„ görünene kadar basžlž tutunuz. 0 tuåuna, dilediiniz temel ayar görününceye kadar basžnžz. Temel ayarž deiåtirmek için A veya @ tuåuna basžnžz. Temel ayarlardan çžkmak için 0 tuåunu basžlž tutunuz. Aåaždaki temel ayarlarž deiåtirebilirsiniz: 24 Temel ayar ™‹„ Fonksiyon Ekran parlaklžž Mümkün olan ayarlar ™‹‚ = koyu ™‹ƒ = orta ™‹„ = açžk ™‚‚ = kžsa (10 saniye) ™‚ƒ = orta (2 dakika) ™‚„ = uzun (5 dakika) ™ƒ‹ = kapalž ™ƒ‚ = açžk ™‚ƒ Sinyal sesi süresi: Çalžåma tamamlandžžnda sinyal sesinin uzunluu Cihaz kapalžyken saatin gösterilmesi ™ƒ‚ ™„‚ Kapak kapandžktan sonra devam ™„‹ = kapalž et. Cihazžn kapaž açžldžktan ™„‚ = açžk sonra yeniden baålatma gereksizdir Deiåikliklerin otomatik kaydedilmesine kadar olan süre Kireç giderme göstergesi için su sertlik derecesinin ayarlanmasž ™…‚ = kžsa (2 saniye) ™…ƒ = orta (5 saniye) ™…„ = uzun (10 saniye) ™†‹ = yumuåatžlmžå ™†‚ = 1-yumuåak ™†ƒ = 2-orta ™†„ = 3-sert ™†… = 4-çok sert ™‡‹ = kapalž ™‡‚ = açžk ™ˆ‹ = Fabrika ayarlaržnž geri yükleme ™ˆ‚ = Fabrika ayarlaržnž geri yükle ™…ƒ ™†ƒ ™‡‹ ™ˆ‹ Buharda piåirme žsžtma sinyali Cihazžn fabrika ayarlaržna geri alžnmasž - Temel ayarlardaki tüm deiåiklikler siliniyor, - Otomatik kalibrasyon tekrar yürütülüyor 25 Bakžm ve Temizlik Bu bölümde edineceiniz bilgiler: H Cihazžnžzžn bakžmž ve temizlii H Deterjanlar H Kireç giderme çalžåma modu d Kžsa devre tehlikesi!Cihazžn temizlii için yüksek basžnçlž temizleyici veya buhar püskürtücü kullanmayžnžz. Keskin veya H aåžndžržcž temizlik maddeleri, H fžržn temizleyicileri, H aåžndžržcž, klor içeren veya kimyasal zarar veren temizleyiciler, H yüksek oranda alkol içeren temizlik maddeleri kullanmayžnžz. Bu tür bir maddenin ön yüzeye temas etmesi durumunda temas eden bölgeyi derhal bol suyla siliniz. Piåirme alanžndaki kirlenmeyi cihaz souduktan hemen sonra temizleyiniz. Acž soslaržn (ketçap, hardal) veya tuzlanan yemeklerin kalžntžlaržnž hemen souduktan sonra piåime alanžndan temizleyiniz. Temizleme süngeri Birlikte verilen temizleme süngeri oldukça emicidir. Temizleme süngerini sadece piåirme alanžnžn temizlenmesi ve kalan suyun buharlaåma kabžndan çžkaržlmasž için kullanžnžz. Temizleme süngerini, ilk kullanžmdan önce iyice yžkayžnžz. Temizleme süngerini, çamaåžr makinesinde (Beyazlarla) birlikte yžkayabilirsiniz. Mikrofiber bez Petek yapžlž mikrofiber bez özellikle cam, cam seramii, paslanmaz çelik veya alüminyum gibi hassas yüzeylerin temizlenmesi için uygundur (ürün no. Bir iålemde sulu ve yalž kiri çžkaržr. 26 Deterjanlar Cihazžn džåž alüminyum yüzeyli Bulaåžk çözeltisi Ć yumuåak bir bezle kurulayžnžz Hafif cam temizleyici Ć yumuåak bir cam bezi veya tüy bžrakmayan bir mikrofiber bezle yatay olarak ve yüzeylere basžnç uygulamadan siliniz Bulaåžk çözeltisi Ć yumuåak bir bezle kurulayžnžz. Kireç, ya, niåasta ve protein lekelerini hemen temizleyiniz Özel paslanmaz çelik temizleyicilerini müåteri hizmetlerimizden veya yetkili servisten temin edebilirsiniz Žç piåirme alanž Sžcak bulaåžk çözeltisi veya sirkeli su Temizleme süngerini veya yumuåak bir bulaåžk fžrçasž kullanžnžz. Piåirme alanž paslanabilir Buharlaåma kabž Piåirme alanžnžn džåžndaki conta Su haznesi Tank haznesi Kapaktaki conta Ayaklar Kapak camlarž Aksesuarlar Sžcak bulaåžk çözeltisi veya sirkeli su Sžcak bulaåžk çözeltisi Bulaåžk deterjanž, bulaåžk makinesinde yžkamayžnžz!Her kullanžmdan sonra kurulanmalždžr Her kullanžmdan sonra iyice kurulanmalždžr Sžcak bulaåžk deterjanžyla veya bulaåžk makinesinde Cam temizleyicileri Sžcak bulaåžk çözeltisinde yumuåatžnžz. Fžrça veya bulaåžk süngeriyle temizlenmeli veya bulaåžk makinesinde yžkanmalždžr Žz bžrakan yiyecekler (örn. āpirinç) nedeniyle ortaya çžkan renk deiåimlerini sirkeli suyla temizleyiniz paslanmaz çelik yüzeyli 27 Kireç giderme Cihazžnžzžn tam performansla çalžåabilmesi için belirli aralžklarla kireç giderme iålemini yapmalžsžnžz. Kireç giderme iålemi yaklaåžk 30 dakika sürer. Sadece yumuåatžlmžå su kullanmanžz durumunda kireç gidermeye gerek kalmaz. Not: Kireç giderme iåleminin iptal edilmesi durumunda cihaz iåletimi bloke edilir. [. . . ] Buzdolabž poåetindeki yiyeceklerin buzu tabakta veya delikli piåirme kabžnda çözülmelidir. Bunun altžna daima deliksiz piåirme kabž yerleåtirilmelidir. Böylelikle gžda maddeleri çözülme suyunun içinde kalmaz ve piåirme alanž temiz kalžr. Eer gerekiyorsa yiyecei arada sžrada bölünüz veya halihazžrda çözülmüå parçalarž cihazdan çžkartžnžz. [. . . ]

BOSCH HBC24D553B KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH HBC24D553B kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag