Kullanım kılavuzu BOSCH KTG14N11NE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH KTG14N11NE kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH KTG14N11NE kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH KTG14N11NE kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH KTG14N11NE : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3683 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH KTG14N11NE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bu talimatlarda cihazn kurulmas, yerleåtirilmesi, kullanlmas ve bakm ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadr. Belge ve dokümanlar sonradan kullanma ihtimalinden veya cihaz satacak olursanz, yeni sahibi için saklaynz. 4 tr Teknik güvenlik S Bu cihaz az miktarda çevreye zarar vermeyen fakat yanc özellii olan R600a soutma maddesini ihtiva etmektedir. Taånma esnasnda ve kurulurken cihazn soutucu madde sirkülasyon sisteminin zarar görmemesine dikkat ediniz. Bu devrenin zarar görmesi halinde, dåar fåkracak soutucu madde göz yaralanmasna sebep olabilir veya tutuåup yanabilir. [. . . ] Bu ürün, elektrikli cihazlar için geçerli olan güvenlik yönetmeliklerine uygundur (EN 60335/2/24). Cihazn baåka bir soutucunun veya dondurucunun yanna kurulmas halinde, cihazlarda terleme oluåmasnnn önlenmesi için, aralarnda 2 cm aralk brakmak gerekir. Cihazn düzgün yerleåtirilmesi Resim q Cihaz salam ve düzgün bir åekilde kurulmaldr. Zeminin düzgün olmamas halinde, cihazn ön tarafndaki vida diåli iki ayar aya ile bu yamukluklar dengeleyiniz. 6 tr Cihaz tanma Oda scaklna ve havalandrmaya dikkat klim snf tip levhasnn üzerinde bulunur. Bu, cihazn hangi mekân scaklklar dahilinde iåletilebileceini bildirir. Lütfen önce resimlerin bulunduu son sayfay açnz. Resim 1 Klima snf SN N ST T izin verilen mekân scakl +10 °C den 32 °C +16 °C den 32 °C +18 °C den 38 °C +18 °C den 43 °C Donanm örnei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hava giriå ve çkå zgaras Dondurucu bölmesi Erimiå su kab Scaklk ayar dümesi/ ç aydnlatma Soutma bölmesindeki raflar Sebzelik Taban plakas (havalandrma delikli)* Yumurtalk Tüp ve küçük kutular koyma raf Oda scakl, izin verilen scaklk snrnn altna düåerse, dondurucu bölmesi çok scak olabilir. En kötü durumda, dondurulmuå besinlerin buzu çözülebilir. Havalandrma Cihazn arka yüzündeki hava snr. Bu sebepten dolay: Havalandrma deliklerinin önünün kesinlikle kapanmamasna dikkat ediniz! 10 Büyük åiåe raf 11 Åiåe tutucusu * * her modelde deil 7 tr Cihazn elektrik balants Cihazn kurulmasndan sonra, cihaz çalåtrmadan önce asg. Transport esnasnda, kompresörün içindeki ya soutma sistemi içine dalabilir. Cihaz ilk kez çalåtrmadan önce, cihazn iç ksm temizlenmelidir (bkz. Cihaz ancak yerine yerleåtirildikten sonra çalåtrnz. Cihaz sadece yönetmeliklere uygun bir åekilde taklmå olan ve 220-240 V/ 50 Hz alternatif akma sahip bir prize balaynz. Avrupa ülkelerinin dånda kalan ülkelerde kullanlacak olan cihazlarda, tip levhasnn üzerindeki bilgiler ile cihazn kurulduu yerdeki elektrik åebekesinin deerleri kontrol edilmelidir. Åebeke balants tesisat deiåiminin gerektii durumlarda sadece bir uzmana baåvurulmaldr. Cihazn çalåtrlmas Is ayar dümesini, Resim 2/B, "0" konumuna çeviriniz. ç mekan aydnlatmas cihaz kapa açkken yanar. Scaklk derecesi ayar Yakl. Is ayar dümesini, Resim 2/B, ilgili bir ayar saysna çeviriniz. Yüksek bir ayar says, soutucu ve dondurucu bölmesinde daha souk bir derece elde edilmesini salar. Biz aåadaki s ayarn öneriyoruz: S Çok souk bir derece sadece geçici bir süre için ayarlanmaldr: Çevre scakl yüksek olduunda, cihazn kaps çok sk açlp kapatldnda, soutucu bölmesine çok miktarda besin yerleåtirildiinde. Soutma kapasitesi Cihaza çok miktarda besin yerleåtirilmesi, soutucu bölmesinin s derecesinin geçici olarak daha scak olmasna neden olabilir. Bu nedenle, s ayar dümesi 7 saat boyunca daha yüksek bir ayar saysna ayarlanmaldr (örn. kademe 4). 8 tr Kullanm ile ilgili bilgiler Åu durumda, soutucu bölmesi geçici olarak daha souk olur: S Dondurucu bölmesinde çok miktarda taze besin dondurulduu zaman. Åu durumda, soutucu bölmesi geçici olarak daha scak olur: S Cihazn kaps sk sk açld zaman. Åiåeleri yerleåtirirken dikkat edilecek noktalar Besinleri ambalajl veya iyice kapatlmå olarak dolaba yerleåtiriniz. Böylelikle besinlerin tad, rengi ve tazelii muhafaza edilmiå olur. [. . . ] Hava giriå ve çkå deliklerinin önü kapanmå. Elektrik kesintisi; sigorta kapal; elektrik fiåi prize iyi taklmamå. Åalterin hareket edip etmedii kontrol edilmelidir. Is ayar dümesini daha scak bir dereceye ayarlaynz. Cihaz kaps gereksiz açlmamaldr. Engeller giderilmelidir. Scaklk ayar dümesini "0" konumundan baåka bir konuma ayarlaynz. [. . . ]

BOSCH KTG14N11NE KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH KTG14N11NE kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag