Kullanım kılavuzu BOSCH PSR 12-2

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH PSR 12-2 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH PSR 12-2 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH PSR 12-2 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH PSR 12-2 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3228 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH PSR 12-2 ANNEXE 871 (3622 ko)
   BOSCH PSR 12-2 ANNEXE 827 (3622 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH PSR 12-2

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] vrtac funkce se sm zvolit pouze pi vypnutm nstroji Vmna vrtk 0!@ - zasute vrtk co nejhloubji do upnac hlavy !zajiovac tlatko vetena stisknte pouze tehdy, je-li nstroj v klidu Seizovn hloubky vrtn # Prce s nadem $ !vdy drte nad za pomocn rukoje (lze ji regulovat podle obrzku) - udrujte vtrac trbiny voln - na nstroj pli netlate; nechte jej, aby pracoval za vs Nstroj a pvodn ru udrujte ist (zejmna vtrac trbiny) !ped istnm nstroje rozpojte pvodn ru Na tento vrobek znaky BOSCH plat zruka podle statutrnch regulac dan zem; pokozen zpsoben bnm opotebovnm, petenm a nesprvnm pouitm nen zrukou kryto V ppad urgence zalete nstroj nerozebran spolu s potvrzenm o nkupu sv prodejn nebo nejblimu servisu znaky BOSCH (adresy a servisn schema nstroje najdete na www. skileurope. com) Elektrick nfiad, doplky a balen nevyhazujte do komunlnho odpadu (jen pro stty EU) - podle evropsk smrnice 2002/96/EG o nakldn s pouitmi elektrickmi a elektronickmi zafizenmi a odpovdajcch ustanoven prvnch pfiedpis jednotlivch zem se pouit elektrick nfiad, mus sbrat oddlen od ostatnho odpadu a podrobit ekologicky etrnmu recyklovn - symbol na to upozoruje TR Darbeli matkap G<R<S 6680/6690/6770/PSR 12-2 Bu alet, tula, beton ve tafl malzemede darbeli delme ile tahta, metal, seramik ve plastik malzemede delme iflleri iin gelifltirilmifltir; elektronik h>z kontrol ve sa/sol dnfll aletler vidalama ve difl ama ifllerine de uygundur Bu kullanma k>lavuzunu okuyun ve saklay>n TEKN<K VER<LER 1 37 ALET<N KISIMLARI 234 A B C D E F G Ama/kapama ve h>z kontrol anahtar> Anahtar kilitleme dmesi Maksimum h>z> ayar dmesi Dnfl yn deifltirme anahtar> Delme fonksiyonu seme anahtar> Yardimci kulp Mil kilitleme yaln>zca GVENL<K GENEL GVENL<K TAL<MATI D<KKAT! [. . . ] Aletin hareketli paralarinin kusursuz ilev grp grmediklerini ve sikimadiklarini, paralarin kirik veya hasarli olup olmadiklarini kontrol edin, aksi takdirde alet ilevini tam olarak yerine getiremez. yi bakim grm kesici ular daha ender sikiirlar ve daha iyi ynlendirilirler. g) Elektrikli el aletlerini, aksesuari, ulari ve benzerlerini bu gvenlik talimatina uygun olarak ve alet tipine zg kurallara uyarak kullanin. Aletinizi kullanirken alima koullarini ve yaptiiniz ii daima dikkate alin. Elektrikli el aletlerini kendileri iin ngrlen ilerin diinda kullanmak tehlikeli durumlarin ortaya ikmasina neden olabilir. 5) SERVS a) Aletinizi sadece uzman bir elemana ve orijinal yedek paralar kullandirarak onartin. GVENL<K TAL<MATI DARBELI MATKAP <<N KULLANIM Darbeli matkabi kullanirken kulak iflitme koruyucusu kullaniniz (grlt iflitme duyunuza zarar verebilir) Makinayi kullanirken ilave tutamayi kullaniniz (kontrol kayberderseniz yaralanma olayi olabilir) <fl parasinin vida, ivi ve benzeri malzeme tarafindan hasar grmemesi iin dikkatli olun; al>flmaya bafllamadan nce bunlar> >kart>n Kabloyu daima aletinizin dnen paralarindan uzak tutun Aletinizi birakip gitmeden nce mutlaka kapatin ve dner paralarin tam olarak durmasini bekleyin Tamamen kusursuz ve gvenli 16 Amp uzatma kablolari kullanin Alet normal aliflmiyorsa veya deiflik grltler geliyorsa, aleti hemen kapatin ve fifli prizden ekin BOSCH sadece orjinal aksesuarlar kullan>ld>>nda aletin dzgn al>flmas>n> garanti eder Bu aletle kullanacainiz aksesuar edilen devir sayisi en azindan aletin bofltaki en yksek devir sayisi kadar olmalidir Bu aleti 16 yaflindan kkler kullanamaz Delme veya vidalama yaparken elektrik kablolarina dememeye dikkat edin Eer cihazi kullanirken kordon hasar grr yada kesilirse, kordona kesinlikle dokunmayiniz ve derhal fifli ekiniz Kordon hasarli iken cihazi kesinlikle kullanmayiniz; uzman bir kifli tarafindan deifltirtiniz G geriliminin, cihazin zellik plakasinda belirtilen voltaj deeriyle ayni olduunu sik sik kontrol edin (230V veya 240V aletler 220V kaynaa balanabilir) Eer matkap beklenmedik flekilde s>k>fl>rsa (ani tehlikeli bir tepkiye sebep olarak) aleti hemen kapat>n S>k>flma yznden meydana gelebilecek glerin fark>nda olun (zellikle metal delerken); aleti daima iki elinizle s>k>ca tutun ve gvenli bir durufl al>n <stediiniz ayar deiflikliklerini ve aksesuar deiflikliklerini yapmadan nce mutlaka flebeke fiflini prizden ekin 39 Ama/kapama flalteri 5 Srekli kullan>m iin anahtar kilitleme 6 Dzgn bafllama iin h>z kontrol 7 Maksimum hiz kontrol Ayar dmesi C ile maksimum hiz en en dflk deerden en yksek deere kadar kademesiz olarak ayarlanabilir (1-5) - aleti alifltirin - flalteri tespit edin - ayar dmesi C ile maksimum hizi sein Kum kalinlii ile hiz kombinasyonunu doru biimde ayarlamak zere tabloyu ^ referans olarak kullanin Dnfl ynn deifltirme 8 - sol/sa pozisyonlari doru olarak kilitlenme yapmadii takdirde, ama/kapama flalteri A aliflmaz !dnfl ynn sadece alet tamamen dururken deifltirin Normal delme/vidalama ile darbeli delme 9 !delme fonksiyonunu sadece alet kapal>yken sein Ular> deifltirme 0!@ - ular> yuvaya mmkn olduu kadar ok itin !mil kilidini yaln>zca ara hareketsizken itin Delik derinliinin ayarlanmasi # Aletin tutulmasi ve kullanilmasi $ !daime yardimci kulpunu kullan>n (gsterildii gibi ayarlanabilir) - havalandirma dliklerini kapatmay>n - alete ok fazla bask> uygulamay>n, b>rak>n alet sizin iin al>fls>n UYGULAMA Uygun ular> kullan>n % !BRUIT/VIBRATION Mesur selon EN 60 745 le niveau de la pression sonore de cet outil est 100 dB(A) et le niveau de la puissance sonore 111 dB(A) (dviation standard: 3 dB), et la vibration 11, 7 m/s2 (mthode main-bras). CE KONFORMITTSERKLRUNG Wir erklren in alleiniger Verantwortung, da dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten bereinstimmt: EN 60 745, EN 55 014, gem den Bestimmungen der Richtlinien 73/23/EG, 89/336/EG, 98/37/EG. GERUSCH/VIBRATION Gemessen gem EN 60 745 betrgt der Schalldruckpegel dieses Gertes 100 dB(A) und der Schalleistungspegel 111 dB(A) (Standard- abweichung: 3 dB), und die Vibration 11, 7 m/s2 (Hand-Arm Methode). CE CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: EN 60 745, EN 55 014, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 73/23/EG, 89/336/EG, 98/37/EG. GELUID/VIBRATIE Gemeten volgens EN 60 745 bedraagt het geluidsdrukniveau van deze machine 100 dB(A) en het geluidsvermogen-niveau 111 dB(A) (standaard deviatie: 3 dB), en de vibratie 11, 7 m/s2 (hand-arm methode). CE KONFORMITETSFRKLARING Vi intygar och ansvarar fr, att denna produkt verensstmmer med fljande norm och dokument: EN 60 745, EN 55 014, enl. LJUD/VIBRATION Ljudtrycksnivn som uppmtts enligt EN 60 745 r p denna maskin 100 dB(A) och ljudeffektnivn 111 dB(A) (standard deviation: 3 dB), och vibration 11, 7 m/s2 (hand-arm metod). CE KONFORMITETSERKLRING Vi erklrer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med flgende normer eller normative dokumenter: EN 60 745, EN 55 014, i henhold til bestemmelserne i direktiverne 73/23/EF, 89/336/EF, 98/37/EF. STJ/VIBRATION Mles efter EN 60 745 er lydtrykniveau af dette vrktj 100 dB(A) og lydeffektniveau 111 dB(A) (standard deviation: 3 dB), og vibrationsniveauet 11, 7 m/s2 (hnd-arm metoden). CE SAMSVARSERKLRING Vi erklrer at det er under vrt ansvar at dette produkt er i samsvar med flgende standarder eller standard- dokumenter: EN 60 745, EN 55 014, i samsvar med reguleringer 73/23/EF, 89/336/EF, 98/37/EF. STY/VIBRASJON Mlt iflge EN 60 745 er lydtrykknivet av dette verktyet 100 dB(A) og lydstyrkenivet 111 dB(A) (standard deviasjon: 3 dB), og vibrasjonsnivet 11, 7 m/s2 (hnd-arm metode). [. . . ] HLUNOSTI/VIBRAC Meno podle EN 60 745 in tlak hlukov vlny tohoto pstroje 100 dB(A) a dvka hlunosti 111 dB(A) (standardn odchylka: 3 dB), a vibrac 11, 7 m/s2 (metoda ruka-pae). CE STANDARDIZASYON BEYANI Yeane sorumlu olarak, bu rnn aflaidaki standartlara veya standart belgelerine uygun olduunu beyan ederiz: EN 60 745, EN 55 014, ynetmelii hkmleri uyarinca 73/23/EC, 89/336/EC, 98/37/EC. / GRLT/T<TREfiIM llen EN 60 745 gre ses basinci bu makinanin seviyesi 100 dB(A) ve al>flma s>ras>ndaki grlt 111 dB(A) (standart sapma: 3 dB), ve titreflim 11, 7 m/s2 (el-kol metodu). F D NL S DK N FIN E P I H CZ TR 05 BOSCH Europe B. V. Kloot 74 PL OWIADCZENIE ZGODNOCI CE Niniejszym owiadczamy ponoszc osobist odpowiedzialno, e produkt wykonany jest zgodnie z nastpujcymi normami i dokumentami normalizujcymi: EN 60 745, EN 55 014, z godnie z wytycznymi 73/23/WE, 89/336/WE, 98/37/WE. [. . . ]

BOSCH PSR 12-2 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH PSR 12-2 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag