Kullanım kılavuzu BOSCH SE34530

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH SE34530 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH SE34530 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH SE34530 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH SE34530 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3718 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH SE34530

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] tr Kullanma ve Montaj K¤lavuzu Bosch Info­Team: DE Tel. bosch­hausgeraete. de 5600 044 545 (8105) tr içindekiler 3 4 5 6 7 8 9 Deterjan . Yumu$at¤c¤ Tuz Doldurulmas¤ Parlat¤c¤ Doldurulmas¤ . . tr Güvenlik Bilgileri Cihaz Teslim Edildi{inde Cihazda ve ambalaj¤nda her hangi bir hasar olup olmad¤{¤n¤ derhal kontrol ediniz. [. . . ] parlat¤c¤ veya tuz kullan¤m¤n¤ gereksiz k¤lan ürünleri kullan¤rken, lütfen $u önemli bilgilere dikkat ediniz: Parlat¤c¤ madde entegere edilmi$ ürünler sadece belli programlarda optimum etki sa{lar. Bu tür ürünler, otomatik programl¤ cihazlarda çok kez istenen sonucu vermez. Rejenerasyon (tazeleme) tuzu kullan¤m¤n¤ gereksiz k¤lan ürünler sadece belli su sertli{i aral¤klar¤nda kullan¤labilir. E{er bu kombine edilmi$ ürünleri kullanmak istiyorsan¤z, bu ürünlerin kullanma k¤lavuzlar¤n¤ veya ilgili ürünün ambalaj¤ üzerindeki muhtemel bilgi ve uyar¤lar¤ itinayla okuyunuz!Emin olmad¤{¤n¤z durumlarda, ilgili temizlik maddesinin üreticisine ba$vurunuz; özellikle $u durumlarda: Program sonunda, y¤kanm¤$ olan bula$¤klar (tabak çanak) çok ¤slak ise. Y¤kanm¤$ bula$¤klar¤n üzerinde kireç tortusu veya lekesi olu$uyorsa. Bu ürünlerin kullan¤m¤yla do{rudan ili$kili $ikayetlerde, garanti kapsam¤nda herhangi bir i$lem yapamay¤z! 13 tr Program Listesi Bu genel bak¤$ bölümünde, mümkün olan azami program adedi gösterilmi$tir. Sizin cihaz¤n¤zda mevcut olan programlar için, cihaz¤n¤z¤n kumanda panosuna bak¤n¤z. Bula$¤k cinsi örne{in Sa{lam, porselen, pek hassas tencere, de{il ka$¤k, çatal, b¤çak, bardak, v. s. Yemek Çorba, sufle, sos, art¤klar¤n¤n patates, hamur i$leri, cinsi, örne{in pirinç, yumurta, k¤zartma Yemek art¤klar¤n¤n miktar¤ Yemek art¤klar¤n¤n durumu Program¤ tan¤m¤ Çok Çok yap¤$ank Kar¤$¤k Çorba, patates, hamur i$leri, pirinç, yumurta, k¤zartma Kahve, pasta, süt, sucuk, salam, so{uk içecek, salata Çok az Az Az yap¤$an E{er bula$¤klar y¤kanmadan önce birkaç gün bula$¤k makinesinin içinde kalacaksa, ¤sland¤r¤lmal ar¤ gerekir. Yo{un 70° Normal 65° Eko 50° H¤zl¤ 35° Ön y¤kama Program¤n ak¤$¤ Ön y¤kama 50° Temizleme 70° Ara y¤kama Ara y¤kama Ara y¤kama Durulama 70° Kurutma Ön y¤kama Temizleme 65° Ara y¤kama Ara y¤kama Durulama 70° Kurutma Ön y¤kama Temizleme 50° Ara y¤kama Durulama 65° Kurutma Temizleme 35° Ara y¤kama Durulama 55° Ön y¤kama Program de{erleri Program süresi (dakika) Is¤ de{i$tiricisi yok Elektrik tüketimi (kWh) Is¤ de{i$tiricisi yok Su tüketimi (litre) EN 50242 Avrupa standartlar¤na göre laboratuvarda ölçülen de{erler 115 106 140 30 19 1, 70 21 1, 45 18 1, 05 14 0, 70 10 0, 10 4 14 tr Bula$¤klar¤n Y¤kanmas¤ Program Seçimi Y¤kanacak olan bula$¤klar¤n türüne ve miktar¤na veya kirlilik derecesine (yemek art¤klar¤n¤n özelliklerine) göre, program listesinden uygun bir program seçebilirsiniz. Seçti{iniz programa ait olan program ak¤$¤n¤ ve ilgili program bilgilerini, program listesinin alt bölümünde bulabilirsiniz. Bir örnek: Y¤kayaca{¤n¤z kar¤$¤k bula$¤klarda çok miktarda yemek art¤klar¤ varsa ve bu art¤klar bula$¤klara çok yap¤$m¤$sa, program¤n¤ kullanman¤z 'Normal' gerekir. Tasarruf Bilgileri Makine tamamen dolu de{ilse, daha küçük bir y¤kama program¤ da yeterli olabilir. Cihaz¤n Çal¤$t¤r¤lmas¤ Açma / Kapatma dü{mesine 1 bas¤p, cihaz¤ aç¤n¤z. Son olarak seçilmi$ olan program¤n göstergesi yanar. Ba$ka bir program dü{mesine 6 bas¤lmazsa, ayarl¤ olan program çal¤$maya ba$lar. Program otomatik olarak çal¤$maya ba$lar. Program Sonu Program sonu göstergesi 3 ve sona ermi$ olan son programa ait olan program¤n göstergesi yand¤{¤ zaman, program sona ermi$ demektir. Cihaz¤n Kapat¤lmas¤ Program¤n sona ermesinden birkaç dakika sonra: Açma / Kapatma dü{mesine 1 bas¤p, cihaz¤ kapat¤n¤z. Su muslu{unu kapat¤n¤z (Aqua-Stop tertibat¤ olan cihazlarda gerekmez). Bula$¤klar¤ so{uduktan sonra bo$alt¤n¤z. Program Bilgileri Bildirilen program verileri normal ko$ullar için geçerlidir. De{i$ik miktarda bula$¤k Suyun giri$ s¤cakl¤{¤ Su hatt¤ndaki bas¤nç Çevre s¤cakl¤{¤ @ebeke gerilimindeki toleranslar Makineye ba{l¤ toleranslar (örne{in s¤cakl¤k, su miktar¤, . . . ) gibi özelliklerden dolay¤ büyük farkl¤l¤klar ortaya ç¤kabilir. Bildirilen su sarfiyat¤ miktarlar¤, su sertlik derecesi 2 ayarlanm¤$ olmas¤ halinde geçerlidir. Program¤n Durdurulmas¤ Açma / Kapatma dü{mesine 1 bas¤p, cihaz¤ kapat¤n¤z. S¤cak su ba{lant¤s¤ ile çal¤$¤l¤yorsa veya cihaz ¤s¤nm¤$ durumdaysa ve cihaz¤n kap¤s¤ aç¤ld¤ysa, kap¤y¤ önce birkaç dakika sadece yaslay¤p (tam kapatmadan) bekleyiniz ve sonra kapat¤n¤z. Aksi halde cihaz¤n içindeki hacim geni$lemesinden dolay¤ cihaz¤n kap¤s¤ aniden aç¤labilir. [. . . ] Cihaz¤n sa{lam ve sallanmadan durmas¤na dikkat ediniz. Kirli Su Yap¤lmas¤ gereken i$lemler için montaj k¤lavuzuna bak¤n¤z. Su bo$altma hortumunu, ekteki parçalar ile at¤k su tesisat¤ sifonunun su bo$altma ucuna ba{lay¤n¤z. 21 tr Temiz Su Temiz su hortumunu montaj talimatlar¤na göre ve ekteki uygun parçalar¤ kullanarak muslu{a ba{lay¤n¤z. Su bas¤nc¤ daha yüksek olursa: Bas¤nç dü$ürme ventili tak¤n¤z. Giren su miktar¤: Dakikada en az 10 litre su akmal¤d¤r. [. . . ]

BOSCH SE34530 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH SE34530 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag