Kullanım kılavuzu BOSCH SGS2029EU

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH SGS2029EU kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH SGS2029EU kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH SGS2029EU kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH SGS2029EU : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (2591 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH SGS2029EU

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] tr Kullanma ve Montaj K¤lavuzu Bosch Info­Team: DE Tel. bosch­hausgeraete. de 5600 046 828 (8112) tr içindekiler 3 4 5 6 7 8 9 Deterjan . . tr Güvenlik Bilgileri Cihaz Teslim Edildi{inde Cihazda ve ambalaj¤nda her hangi bir hasar olup olmad¤{¤n¤ derhal kontrol ediniz. Hasarl¤ bir cihaz¤ katiyen çal¤$t¤rmay¤n¤z ve sat¤c¤n¤za dan¤$¤n¤z. [. . . ] Püskürtme kollar¤n¤n rahatça, tak¤lmadan dönüp dönmedi{ini kontrol ediniz. Program seçim dü{mesi 1 ile diledi{iniz program¤ seçiniz (dü{meyi sadece sa{a çevrilebilirsiniz) Aç / Kapat (ana $alter) 4 dü{mesini "Aç" konumuna getiriniz. Cihaz çal¤$t¤r¤ld¤{¤nda, ana $alter, kumanda tablosu yönünde hafifçe bast¤r¤lm¤$ konumda durur. Program çal¤$maya ba$lar. Program Ak¤$ Göstergesi Program seçme dü{mesi, y¤kama esnas¤nda saat istikametinde döner ve program¤n aktüel konumunu gösterilir. Program¤n sona ermesi Pompa sesi duymuyorsan¤z ve program seçim tu$u ba$lang¤ç pozisyonuna gelmi$se (saat 12 pozisyonu), program sona ermi$ demektir. Cihaz¤n kapat¤lmas¤ Program¤n sona ermesinden birkaç dakika sonra: Aç / Kapat (ana $alter) dü{mesini 4 kapal¤ konuma getiriniz. Y¤kanan e$yalar kuruduktan sonra cihazdan ç¤kart¤n¤z. Program¤n yar¤da kesilmesi Cihaz¤n Aç / Kapat (ana $alter) dü{mesini 4 "Kapat" konumuna getiriniz. Program¤ devam ettirmek için cihaz¤n Aç / Kapat (ana $alter) dü{mesini "Aç" konumuna getiriniz. 14 tr Program¤n kesilmesi Cihaz¤n Aç / Kapat (ana $alter) 4 dü{mesini "Kapat" konumuna getiriniz. Cihaz¤n içerisinde kalan suyun bo$alt¤lmas¤ için program seçim dü{mesini 1 saat yönünde çevirerek su bo$altma sembolüne getiriniz. Daha sonra cihaz¤n Aç / Kapat (ana $alter) dü{mesini 4 yeniden "Aç" konumuna getiriniz. Pompa sesini duyana kadar ve program seçim tu$u ba$lang¤ç pozisyonuna gelene kadar bekleyiniz (saat 12 pozisyonu). @imdi cihaz¤ kapatabilirsiniz. Bak¤m ve Muhafaza Makinenizin bak¤m ve kontrollerinin muntazam aral¤klarla yap¤lmas¤, hata ve ar¤zalar¤n ortaya ç¤kmadan önlenmesini sa{lar. Böylelikle hem zaman kazan¤rs¤n¤z, hem de gereksiz yere can¤n¤z s¤k¤lmaz. Bu sebepten dolay¤ ara s¤ra cihaz¤n¤z¤ itinal¤ bir $ekilde gözden geçiriniz. Makinenin Genel Durumu Püskürtme sahas¤nda ya{ ve kireç art¤klar¤ toplan¤p toplanmad¤{¤n¤ kontrol ediniz. Bu tür birikintiler varsa: Makineyi deterjan ile iyice y¤kay¤n¤z. Program¤n de{i$tirilmesi Cihaz¤n Aç / Kapat (ana $alter) dü{mesini 4 "Kapat" konumuna getiriniz. Program seçim dü{mesini 1 arzu edilen yeni programa getiriniz (dü{meyi sadece saat yönünde çeviriniz!). Cihaz¤n Aç / Kapat (ana $alter) dü{mesini 4 tekrar "Aç" konumuna getiriniz. Bula$¤k tozu haznesinin kapal¤ olup olmad¤{¤n¤ kontrol ediniz. Uyar¤ Cihaz çal¤$¤rken, fi$i prizden çekilir yada elektiri{in kesilmesi ile cihaz kapan¤rsa, yap¤lm¤$ olan bütün ayarlamalar haf¤zada kal¤r. Elektirik ba{lant¤s¤ tekrar sa{land¤{¤ anda cihaz, otomatik olarak çal¤$mas¤na devam eder. Su Yumu$atma Tuzu Tuz doldurma göstergesini 27 kontrol ediniz. Gerekirse tuz ilave ediniz. Parlat¤c¤ Parlat¤c¤ bölmesindeki 30 parlat¤c¤ miktar¤n¤ kontrol ediniz. Gerekirse parlat¤c¤ ilave ediniz. Süzgeçler Süzgeçler, 28 su içerisinde bulunan kaba pisliklerin pompaya gitmesini engeller. Kaba pislikler süzgeçlerde t¤kanmalara yol açabilir. Her y¤kama i$leminden sonra süzgeçlerde kaba pislik toplan¤p toplanmad¤{¤n¤ kontrol ediniz. [. . . ] Su s¤cakl¤{¤: Öncelikle so{uk su ba{lant¤s¤ kullan¤n¤z. C Elektrik Ba{lant¤s¤ Cihaz sadece 230 V gerilime ve alternatif ak¤ma sahip olan ve gerekti{i $ekilde monte edilmi$, toprak hatt¤na sahip bir prize ba{lanmal¤d¤r. Gerekli olan sigorta de{eri için tip levhas¤na 33 bak¤n¤z. Priz, bula$¤k makinesinin yak¤n¤nda ve rahat eri$ilebilir olmal¤d¤r. Ba{lant¤da yap¤lacak de{i$iklikler sadece ehliyetli ve uzman ki$ilerce yap¤labilir. [. . . ]

BOSCH SGS2029EU KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH SGS2029EU kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag