Kullanım kılavuzu BOSCH WAA12160TR

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH WAA12160TR kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH WAA12160TR kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH WAA12160TR kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH WAA12160TR : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1098 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH WAA12160TR

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Çamaår makinesi tr Kullanma ve kurma klavuzu Içindekiler sayfa Genel güvenlik bilgileri ve uyarlar Makinenin ambalajndan çkarlmas ve ambalajn atlmas Çevreyi koruma / Enerji tasarrufu hususlar Makinenin kurulmas Nakliye emniyet parçalarnn sökülmesi Makinenin sabitlenmesi Su giriåi balants Pis su tahliyesi Elektrik balants Çamaår makinenizi tanyn Program seçme dümesi Fonksiyon seçimi ve çalåtrma tuålar 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Deterjanlar ve katk maddeleri lk ykama iålemi Çamaårlarn ykamaya hazrlanmas Çamaårlarn makineye doldurulmas Çamaårlarn ykanmas Ykama programnn sona ermesi / Çamaårlarn makineden çkarlmas Temizleme / Bakm / Donmaya karå koruma Küçük arzalarn giderilmesi Teknik bilgiler Yetkili Servis Sarfiyat deerleri sayfa 8 9 9 10 10 11 12 14 15 15 15 1 2 3 4 5 6 7 2 tr 8 9 Genel güvenlik bilgileri ve uyarlar Bu makine, geçerli güvenlik standartlarn karålamaktadr. Çamaårlar ykanrken dikkat edilecek hususlar: !Makinede, yalnzca ana su åebekesinden gelen souk su kullanlmaldr. Makine, yalnzca ev tipi çamaår makinelerine uygun çamaårlar ykamak için kullanlmaldr. esnasnda Makineyi çalåtrmadan önce dikkat edilecek hususlar: ! [. . . ] Makinenin zarar görmesi söz konusu olabileceinden dolay makinenin civarnda katk maddeleri, temizleme spreyleri ya da leke çözücüler kullanmaynz. ! Deterjanlar ve katk maddelerini, çocuklarn eriåemeyecei güvenli bir yerde muhafaza ediniz. ! Deterjan miktar yi ykama sonuçlar, ancak doru miktarlarda deterjan kullanld takdirde garanti edilebilir. Aksi takdirde, sütyenlerin balenleri ykama esnasnda yerlerinden çkarak çamaår makinesinin hasar görmesine neden olabilirler. Lekelerin temizlenmesi Lekeler oluåtuunda, lekeli ksmlarn üzerine sabun ve su karåm tatbik etmek suretiyle lekeler en ksa sürede yumuåatlmal ya da temizlenmelidir. natç ve kurumuå lekeler, baz durumlarda ancak birkaç sefer ykandktan sonra çkarlar. Çamaårlarn makineye doldurulmas (åekil 5) Kapa açnz m Tutama çekiniz. Kapa kapatnz ! Çamaårlar çamaår içerisine yerleåtiriniz ! makinesinin Kapak ile lastik conta arasna çamaår skåmamasna dikkat ediniz. Makineye yerleåtirilmeden önce leke çkarclar vb. gibi solvent içeren deterjanlarla iåleme tabi tutulan çamaårlar, ykanmadan önce kurutul- maldr. Çamaårlar makineye yerleåtirmeden önce tamburun içerisinde yabanc cisimler ya da evcil hayvanlar bulunmadndan emin olunuz. m Makinenin kapan kapatrken kapa ana çerçeveye doru bastrnz ve kapan kapanrken çkard sesi duyuncaya dek kapa itiniz. Makineye deterjan koyulmas m Deterjan doldururken maksimum doldurma seviyesi iåaretinin aålmamasna dikkat ediniz. - Bölme II: Temel ykama iålemi için deterjan, su sertlii giderme maddesi, leke çkarma maddesi. - Bölme 2: Son durulama iålemi için katk maddeleri (örnein, yumuåatclar). m Musluu açnz. ! m Önceden açlmå çamaårlar, büyük ve küçük parçalar karåtrmak suretiyle tambura doldurunuz. Çamaårlarn ykanmas Bir ykama programnn baålatlmas m Program seçme dümesini istediiniz programa ayarlaynz. "Hazr - Ykama " gösterge lambas yanp sönmeye baålar. m Bir ya da daha fazla fonksiyon seçme tuåuna basnz (istee bal). Ykama program baålar. Seçilmiå olan bir programn deiåtirilmesi m Program seçme dümesini istediiniz programa ayarlaynz. "Hazr - Ykama" gösterge lambas yanp sönmeye baålar. Seçilen program çalåmaya baålar. 10 tr Bir ykama programnn yarda kesilmesi m Program seçme dümesini, "Boåaltma" ya da "Skma" konumuna getiriniz. "Hazr - Ykama" gösterge sönmeye baålar. lambas yanp m "BaålatM" tuåuna basnz. "Skma Durma" gösterge lambas kesintisiz åekilde yanar. Programn sona ermesi / Çamaårlarn Çkarlmas "Skma - Durma" gösterge lambas yanp sönmeye baålar. dümesini Iptal Çamaårlarn makineden çkarlmas m Su musluunu kapatnz. Çamaår makinesinin kapa, ykama iålemi esnasnda açlamaz. Kapa açmak için "Skma - Durma" gösterge lambas yanp sönünceye kadar bekleyiniz ya da program seçme dümesini Iptal konumuna getiriniz ve en az 2 dakika bekleyiniz. Tamburun içerisinde ve lastik contann üzerinde yabanc cisimler ve metal nesneler (örnein, bozuk para, ataç. . . ) varsa bunlar alnz. Paslanma tehlikesi! "Suda bekletme" program seçilmiå ise: m Makinedeki suyu boåaltmak üzere ilave bir program seçiniz ("Boåaltma" ya da "Skma" programlar). m Seçmiå olduunuz ilave program sona erdikten sonra program seçme dümesini Iptal konumuna getiriniz. m Çamaårlar makineden çkarnz. ! Çamaår makinesinin iç ksmnda hava dolaåmnn salanabilmesi ve makinenin kuruyabilmesi için çamaår doldurma kapan açk konumda braknz. tr 11 Temizleme / Bakm / Donmaya karå koruma (åekil 6, 7, 8, 9) ! [. . . ] Deterjan çekmecesinden Çok fazla deterjan kullanlmåtr. Makinenin elektrik köpük çkyor beslemesini 5 10 dakika süreyle kesiniz. Köpük oluåumunu engellemek için deterjan çekmecesine yarm litre su ile karåtrlmå bir tatl kaå yumuåatc koyunuz. Bir sonraki ykama iåleminde kullanacanz deterjan miktarn azaltnz. [. . . ]

BOSCH WAA12160TR KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH WAA12160TR kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag