Kullanım kılavuzu BOSCH WFD1290TR

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BOSCH WFD1290TR kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BOSCH WFD1290TR kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BOSCH WFD1290TR kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BOSCH WFD1290TR : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (4329 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BOSCH WFD1290TR annexe 1 (34 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BOSCH WFD1290TR

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Dizin Dikkat edilecek hususlar Sayfa Güvenlik tavsiyeleri ve genel nitelikte uyar lar . 3 Ambalajlar n ç kart lmas ve boalt lmas için tavsiyeler . 4 Çevrenin Korunmas / Enerji tasarrufu için Tavsiyeler . 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 15 Montaj klavuzu Yeni çama r makinas Uygun deterjan kullan m / Çama rlar n s n fland r lmas hakk nda öneriler Y kaman n birinci bölümü Y kama Y kaman n birinci bölümü . [. . . ] Bunun için deterjan kutusunun üzerinde belirtilen üretici tavsiyelerine uyunuz. S v deterjan kullan lmas durumunda, uygun miktarda, örnein deterjan kutular n n içinden ç kan top ya da torbaya uygun miktarda at n z. Haznenin maksimum iaretini «MAX» hiçbir ekilde geçmeyiniz. Yetersiz deterjan miktar , bahsedilen artlarda birçok y kama yapmadan fark edilemez: Giysiler gri renk al rlar ya da temizlenmezler. Fazla miktarda deterjan kullan lmas sonucunda: Gereksiz çevre kirlilii, Köpüün kuvvetli oluumundan dolay çama r n makinan n içinde k s tl hareketi ve dolay s yla y kamada sonucunda yetersizlik oluur. Ürünlerin kutular nda belirtilen deterjan miktar çama r makinas n n tam dolu olduu durumlar için düünülen miktard r. Daha az miktarda ya da daha az kirlilik derecesindeki çama rlar n y kanmas durumunda, kullan lan deterjan miktar azalt lacakt r. Deterjan miktar tr 13 Gözlemler Yumuat c lar Haznenin + bölümüne yumuat c y koyunuz. Hiçbir ekilde «MAX» yazan maksimum iaretini geçmeyiniz (maksimum A) parças n n alt s n r na kadar, aksi takdirde yumuat c lar y kama sürecinin ba nda su ve deterjanla birlikte sürüklenirler ve çama r n yumuat lmas evresinde miktarlar azalm olaca ndan etkisini gösteremezler. Çok youn yumuat c lar, önce biraz su ile suland r lmal d r. Beyazlat c lar, leke ç kar c tuzlar Toz beyazlat c lar ve leke ç kar c tuzlar ek olarak ilave edilebilirler. Devam nda II bölmeye toz beyazlat c ya da leke ç kar c tuzu ekleyiniz. 14 tr Çama r y kamaya haz rlama Çama rlar s n fland r n !Çama r etiketlerde s n fland r n z belirtilen sembollere göre Yünden örülmü ya da içinde yün bulunan çama rlar n "Çekmez" ya da "Makinada y kanabilir" ibaresinin bulunmas gerekmektedir. Aksi halde, yünün çekme tehlikesi söz konusudur. Çama r makinas nda sadece etiketinde aa daki semboller bulunan çama rlar y kanabilirler: Dayan kl kumatan beyaz çama rlar d Renkli çama r (Dayan kl kumatan üretilmi renkliler) cba Narin giysiler ve narin renkli kumalar hgf Çok narin giysiler l gkf Elde y kanabilir ya da makinada 30 /C souk suda y kanabilir yünlüler 6l gkf Aa da bulunan sembollerin bulunduu giysiler makinada y kanamazlar: Elde y kananzmaz B Çama rlar renklerine göre s n fland r n. Beyaz ve renkli çama rlar ayr y kay n, aksi takdirde beyaz çama rlar boyanabilirler. Eer renkli çama rlar yeni ise ayr olarak y kanmalar önerilir. Çama rlar çama r makinas n n maksimum alabilecei miktara göre s n fland r n. Haddinden fazla doldurulan çama r makinas ile yap lan y kamada makinan n veriminde ve y kamadan al nan neticede eksilme görülür. Y kama için makinan n kabul edebilecei maksimum yük: Kirli ya da çok kirli dayan kl beyaz çama r / Dayan kl kumatan renkli çama r ve salam renkliler 5, 0 kg Narin çama rlar 3, 0 kg Çok narin çama rlar, yünlüler 2, 0 kg tr 15 Pratik Öneriler Tüm yabanc ve metalik cisimleri ç kart n, örnein çama rdaki çengelli ine, z mba, klips vb. Giysileri f rçalayarak ceplerde ve k vr mlarda biriken kumlar ç kart n. Perdelerin çengellerini ç kart n ya da onlar bir file ya da torbada toplay n. Naylon çorap, perde gibi çok narin ya da çorap ve mendil gibi çok küçük giysileri bir filede ya da yast k k l f nda y kay n. Pantolonlar, örme giysiler ve trikolar (örnein örme kumalar, tiörtler ya da sweatshirtler vb. ) tersinden y kay n. [. . . ] Musluu aç n z ve hiçbir suretle su s z nt s olmad ndan emin olunuz. Makinan z n düük s cakl klara kar korumas z olduu bir yerde bulunmas durumunda, her y kamadan sonra, pompa ve su besleme borusunda birikmi olabilecek su birikintisini boalt n z. Donmaya kar koruma Boaltma pompas n n suyunu boaltma: Bak n z «Boaltma pompas temizleme» Bölümü. 40 saniye süresince, y kama programlar ndan herhangi birini seçiniz. Kapal su musluuna boruyu tekrar yerletiriniz. 22 tr Onar m kolay küçük ar zalar ! [. . . ]

BOSCH WFD1290TR KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BOSCH WFD1290TR kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag