Kullanım kılavuzu BRAUN FG 1100

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals BRAUN FG 1100 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu BRAUN FG 1100 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals BRAUN FG 1100 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


BRAUN FG 1100 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3934 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   BRAUN FG 1100 MANUAL 2 (2232 ko)
   BRAUN FG 1100 MANUAL 2 (2232 ko)
   BRAUN FG 1100 ANNEXE 460 (1188 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu BRAUN FG 1100

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] ­ Vazo gibi içinde s>v> olan nesneleri cihaz>n üstüne yerlefltirmeyin. ­ Cihaz> kendi ba­fl>n>za tamir etmeye çal>flmay>n. ­ Cihaz>n içine metal cisimlerin girmesine izin vermeyin. ­ Cihaz çal>fl>rken hoparlör terminallerine dokunmay>n. [. . . ] (È 25) 3D gösterim s>ras>nda oynatma menüsünün veya mesaj ekran>n>n vs. konumu ayarlanabilir. 3 Sabit görüntüyü seçmek için [ , tufluna ve [OK] tufluna bas>n. , , ], Bir önceki veya sonraki sabit görüntüyü görüntülemek için [ , ] tufluna bas>n. Ekrandan ç>kmak için [RETURN] tufluna bas>n. Sabit görüntü özelliklerini göstermek için Çal>flma s>ras>nda [STATUS] tufluna bir veya iki kez bas>n. Ekrandan ç>kmak için [STATUS] tufluna bas>n. » Cihaz>n durumuna ve ortam>n içeriklerine ba¤l> olarak, görünen maddeler farkl>d>r. » Bir 3D sabit görüntü izlerken, baz> fonksiyonlar çal>flmayabilir. » Yüksek piksel say>l> bir sabit görüntü oynat>ld>¤>nda, gösterim aral>¤> uzun olabilir. Ayarlama de¤ifltirilse bile, gösterim aral>¤> k>salmayabilir. » Bir müzik CD'si, MP3 kay>tl> bir USB bellek ve iPod/iPhone bu cihaza tak>ld>¤>nda, iPod/iPhone arka fon müzi¤i olarak çalma önceli¤ine sahiptir. »" " olarak görünen sabit görüntüler bu cihazla oynat>lamaz. VQT3M06 32 Radyonun dinlenmesi Kanallar> otomatik olarak haf>zaya alma Yaklafl>k 30 kanal ayarlanabilir. Haf>zadaki kanallar> dinleme/kontrol etme 1 "RADIO" opsiyonunu seçmek için [FM] tufluna bas>n. 2 Kanal> seçmek için rakaml> tufllara bas>n. Çalma/ Oynatma VQT3M06 1 "RADIO" opsiyonunu seçmek için [FM] 2 tufluna bas>n. Otomatik araman>n bafllayaca¤> konumu seçmek için [STATUS] tufluna bas>n. LOWEST: En düflük frekans ile (FM87. 50) otomatik haf>zaya alma ifllemini bafllatmak için. CURRENT: Mevcut frekans ile otomatik haf>zaya alma ifllemini bafllatmak için. * *Frekans> de¤ifltirmek için "Kanallar> manuel haf>zaya alma" k>sm>na bak>n. 1 haneli bir numaray> seçmek için Örne¤in; 1: [1] È [OK]. 2 haneli bir numaray> seçmek için Örne¤in; 12: [1] È [2]. 3 "Setup" opsiyonunu seçmek için [OK] tufluna bas>n. 4 "TV / Device Connection" opsiyonunu seçmek için [ , ] tufluna bas>n. 5 "TV Audio Input" opsiyonunu seçmek için [ , ] tufluna bas>n. 6 "AUX", "ARC" veya "DIGITAL IN" opsiyonunu seçmek için [ , ] tufluna ve ard>ndan da [OK] tufluna bas>n. » STB ba¤lant>s> için DIGITAL AUDIO IN girifli kullan>ld>¤>nda "TV Audio Input" menüsünde "AUX" veya "ARC"*1'i seçin. Ba¤lant> ve ayarlamalar de¤ifltirildi¤inde, yukar>daki ifllemi tekrarlay>n. Ses modlar> Modu kayna¤a veya duruma göre ayarlayabilirsiniz. 1 Modu seçmek için [SOUND] tufluna birkaç kez bas>n. 2 Cihaz>n göstergesinde seçilen mod görünürken <stedi¤iniz ayarlamay> seçmek için [ , tufluna bas>n. ] Bu ifllem ile ilgili daha fazla bilgi için, sayfa 26'daki "Ses modlar>n> de¤ifltirme" k>sm>na bak>n. Ses ba¤lant>s>n>n al>c> ile ayarlanmas> Uzaktan kumanda ile; » TV'de al>c> girifl kanal>n> seçin. 1 "D-IN" opsiyonunu seçmek için [EXT-IN] tufluna bas>n. 2 "CABLE/SATELLITE AUDIO ON" opsiyonunu seçmek için [STATUS] tufluna bas>n. » Al>c>n>n girifl kanal> TV'de de¤ifltirilirse veya ba¤lant>l> ifllemler için programlanan cihaz> de¤ifltirmek isterseniz, yukar>daki 2. ad>mda "CABLE/SATELLITE AUDIO OFF" opsiyonunu seçin ve ard>ndan 1-2. [. . . ] START » Sistem, yaz>l>m güncelleme s>ras>nda yeniden bafllat>l>yor. FINISH » Yaz>l>m güncelleme ifllemi tamamlanm>flt>r. NOT CONDITIONAL » Talep edilen ifllem yap>l>yor. Cihaz göstergesinde F99 » Cihaz düzgün çal>flm>yor. Cihaz> standby (bekleme) konumuna almak için ön paneldeki [2/I] dü¤mesine 3 saniye kadar bas>n. [. . . ]

BRAUN FG 1100 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. BRAUN FG 1100 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag