Kullanım kılavuzu EPSON LQ-690 SETUP GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals EPSON LQ-690 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu EPSON LQ-690 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals EPSON LQ-690 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


EPSON LQ-690 SETUP GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (984 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   EPSON LQ-690 BROCHURE (539 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu EPSON LQ-690SETUP GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 1-6 Bir ENERGY STAR® Ürün ne demektir?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Ticari markalar ve tescilli Ticari markalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6 1. 4 1. 5 2 Önlemler 2. 1 Emniyet Bilgisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 Uyarý ve Önlem Sembolleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 Sembollerin Anlamý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 UYARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2 DÝKKAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 Günlük Kullaným Önlemleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4 CE Hedefi (Uygunluk Beyaný) Avrupa Birliðine dahil Ülkelerdeki Kullanýcýlar için (AB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5 B Sýnýfý Kanunlarýna Tabi olan Ülkelerdeki Kullanýcýlar için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5 B Sýnýfý Kanunlarýna Tabi olmayan Ülkelerdeki Kullanýcýlar için . . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Akustik Ses (Yalnýzca Avrupa´daki Kullanýcýlar için). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5 LED Radyasyon Emniyeti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Ozon Gazý Oluþumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Kurulum Gereksinimleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7 Güç Kaynaðý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7 Kurulum Yeri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7 Yer Gereksinimleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8 2. 2 LQ-690/CF3102 IVZ-1 2. 3 Ýþletim tedbirleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Eðer etiket yüklü ise kaðýt tipi seçim kadranýný Kalýn 1e getirin. LQ-690/CF3102 4-9 4 1. Çekmece için kaðýt boyutunun ayarlanmasý Kaðýdýn Yüklenmesi 1. Çekmeceye yüklenen kaðýdýn boyutu otomatik olarak algýlandýðý için genellikle kaðýt boyutunu ayarlamak gerekmez. Bununla birlikte eðer standart olmayan boyutta bir kaðýt yüklenir veya bir nedenden ötürü kaðýt boyutu otomatik olarak algýlanmazsa o zaman kaðýt boyutunu ayarlamak gerekebilir. Kaðýt boyutunu ayarlamak için 1 [Kaðýt] tuþuna dokunun. Kaðýt boyutu ayarlarýný gösteren bir ekran görünür. 2 1. 3 [Ebat Degistir] tuþuna dokunun. Giriþ ekraný görünür. 4-10 LQ-690/CF3102 Kaðýdýn Yüklenmesi 4 4 Yüklenen kaðýt boyutunu seçin. 5 [Giris] tuþuna dokunun. 1. Çekmece için kaðýt boyutu ayarlanýr. Kaðýt boyutunu inç olarak ayarlamak için 1 [Kaðýt] tuþuna dokunun. Kaðýt boyutu ayarlarýný gösteren bir ekran görünür 2 1. Çekmeceyi seçin ve ardýndan [Ebat Degistir] tuþuna dokunun. 3 [Ýnç] tuþuna dokunun. Ýnç olarak kaðýt boyutlarýný gösteren giriþ ekraný görünür. 4 Yüklenen kaðýt boyutu için gereken ayarý seçin. 5 [Giris] tuþuna dokunun. 1. Çekmece için kaðýt boyutu ayarlanýr. LQ-690/CF3102 4-11 4 Standart olmayan bir kaðýt boyutunu ayarlamak için Kaðýdýn Yüklenmesi Standart olmayan boyutta bir kaðýt yüklenirse, kaðýt boyutuna girmek gerekecektir. 1 [Kaðýt] tuþuna dokunun. Kaðýt boyutu ayarlarýný gösteren bir ekran görünür. 2 1. Çekmeceyi seçin ve ardýndan [Ebat Degistir] tuþuna dokunun. Çekmecedeki kaðýtlarýn tamamý kullanýldýktan sonra yeniden kaðýt yerleþtirilmesini tavsiye ederiz. 6 Kaðýt çekmecesini kapatýn. 4-16 LQ-690/CF3102 Kaðýdýn Yüklenmesi Geniþ Kapasiteli Kabine Kaðýt Yükleme 4 1 Kaðýt çekmecesini dýþarý çekin. 2 Kaðýdý çekmecenin sað tarafýna, ön tarafý (ambalaj açýldýðýnda kaðýdýn yukarýya bakan kýsmý) yukarýya dönük þekilde yerleþtirin. ?Kaðýt doðru yerleþtirilmiþ mi Kaðýt, doðru þekilde yerleþtirilmediði takdirde hatalý kaðýt beslemesi söz konusu olabilir. Kaðýt yerleþtirilirken kaðýdýn kývrýlmadýðýndan emin olun. Kaðýt yerleþtirirken kaðýt yýðýnýnýn Äiþaretinden daha yukarýda olmamasýna dikkat edin. Geniþ kapasiteli kabinden özel kaðýt beslenemez. Özel tip kaðýtlarýn üzerine kopya çýktýsý almak istiyorsanýz, kaðýt beslemesini manuel bypass tepsisi veya 1. Ýlave kaðýt yerleþtirirken, çekmecede kalan kaðýtlarý çýkarýn ve yeni kaðýt yýðýnýnýn üzerine koyun ve çekmeceye yerleþtirmeden önce kaðýt yýðýnýný düzgünce hizalayýn. Çekmecedeki kaðýtlarýn tamamý kullanýldýktan sonra yeniden kaðýt yerleþtirilmesini tavsiye ederiz. 3 Kaðýdý çekmecenin sol tarafýna, kaðýdýn ön tarafý (ambalaj açýldýðýnda kaðýdýn yukarýya bakan kýsmý) yukarýya dönük þekilde yerleþtirin. ?Kaðýt doðru yerleþtirilmiþ mi Kaðýt, doðru þekilde yerleþtirilmediði takdirde hatalý kaðýt beslemesi söz konusu olabilir. Kaðýt yerleþtirilirken kaðýdýn kývrýlmadýðýndan emin olun. [. . . ] 3-29 Kopyalama ile ilgili yasal sýnýrlamalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12 Kurulum yeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7 9-16 LQ-690/CF3102 Ek 9 L LED-temizleme aleti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-20 M Manuel Bypass Tepsisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16 O Opsiyon Tepsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-8 Orij. > Kopya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3 Orijinal Kapak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13 Ortam tipi seçim kadraný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17 Ozel Kaðýt Turu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-19 Ozon filtresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-20 Ö Ön kapý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16 P Pratik Fotokopi Örnekleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5 R Renk ayarlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11 Siyh ayar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11 Tam Renkli ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11 S Sýkýþan kaðýdýn çýkarýlmasý Çift Taraflý Döküman Besleyici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9 Sað kapý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5 Sonlandýrýcý FN-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-14 Üst sað-yan kapak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7 Sýkýþan kaðýtlarý temizleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-1 Sýkýþan kaðýtlarýn çýkarýlmasý Büyük kapasiteli kabin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4 Dubleks kopya alma ünitesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3 Kaðýt çekmecesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3 LQ-690/CF3102 9-17 9 Sýkýþan kaðýtlarýn çýkartýlmasý Ek Manuel Bypass Tepsisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

EPSON LQ-690 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. EPSON LQ-690 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag