Kullanım kılavuzu EPSON LX-1170II SETUP GUIDE

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals EPSON LX-1170II kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu EPSON LX-1170II kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals EPSON LX-1170II kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


EPSON LX-1170II SETUP GUIDE: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1341 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   EPSON LX-1170II (1883 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu EPSON LX-1170IISETUP GUIDE

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 2-1 Di151 Fotokopi Makinesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 Ek Bellek (Ýsteðe Baðlý). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 Yazýcý Denetleyicisi Pi1501 (Ýsteðe Baðlý). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 Di151 için Faks Birimi (Ýsteðe Baðlý). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 TWAIN Arabirim Sürücüsü (Ýsteðe Baðlý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 Otomatik Belge Besleyici AF-8 (Ýsteðe Baðlý). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4 Kaðýt Çekmecesi PF-116 (Ýsteðe Baðlý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Fotokopi Makinesinin Güvenli Kullanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Lazer Güvenliði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10 Dahili Lazer Radyasyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10 Güvenlik Etiketi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Böylece, Belge Besleyici kaðýdý daha kolay alýr. Tekli Besleme Tepsisine asla birden çok fotokopi kaðýdý yerleþtirmeyin. 5 Kaðýdý Tekli Besleme Tepsisine Belge Besleyicinin kenarlarýyla ayný hizaya gelecek þekilde yerleþtirin. Yazdýrýlacak yüzün yukarý bakmasý gerekir. 6 [KA IT SEÇME MODU] tuþunu kullanarak elle Tekli Besleme Modunu seçin. Görüntü panelinde standart A4 kaðýt boyutu gösterilir. 3-14 Di151 Ýlk Adýmlar . . 3 7 [10] and[1] tuþlarýný kullanarak, Tekli Besleme Tepsisine yerleþtirilen kaðýt için kaðýt boyutunu ve kalýnlýðýný seçin. Veya Özel ayarlanýr kaðýt boyutu kullanýyorsanýz, P ayarýný seçmek için [10] ve [1] tuþlarýný kullanýn. A4 A5 b5 b6 P Kaðýt Orijinaller I A4 Asetat IA4 IA5 Ib5 Ib6 IP Kalýn kaðýt 8 9 Gereken diðer ayarlarý deðiþtirin. [START] tuþuna basarak kopyalama çevrimini baþlatýn. ?Kopyalama çevrimini iptal etmek mi istiyorsunuz? [STOP] tuþuna basýn. Di151 3-15 3 Özel Ayarlanýr Kaðýt Boyutunu Tanýmlama Ýlk Adýmlar . . Özel ayarlanýr kaðýt boyutlarýný belirtmek için Kullanýcýnýn Seçimi Ayarlarýný kullanýn. 1 Koyuluk kontrol tuþuna [<] yaklaþýk 3 saniye basýn (daha açýk). Kullanýcýnýn Seçimi yapýlanýþýný yapýlandýrmýþ oldunuz. 2 Kullanýcýnýn Seçimi kodu "U8 ­ Tekli Besleme Tepsisi için Kaðýt Boyutu"nu seçmek için [10] ve [1] tuþlarýný kullanýn. 3 [START] tuþuna basýn. Kaðýt geniþliðine iliþkin deðer görüntülenir. Kýsmi Sayacýn Durumuna Bakma 3 1 [STOP] tuþuna basýp yaklaþýk 6 saniye basýlý tutun. Sýrasýyla dört mesaj görüntülenir. C/ Örneðin: Kýsmi Numaratör: 1. 234 fotokopi Standart görüntüye dönmek için [STOP] tuþuna basýn. Di151 3-21 3 Ýlk Adýmlar . . 3-22 Di151 Kopyanýzýn Nasýl Olmasýný Ýstersiniz? 4 4 4. 1 Kopyanýzýn Nasýl Olmasýný Ýstersiniz? Koyuluk Modunun Ayarlanmasý Üç koyuluk modu arasýndan seçim yapabilirsiniz: G G G Otomatik Koyuluk Modu Elle Koyuluk Fotoðraf Koyuluk. Otomatik Koyulaþtýrmaya Geçiþ Koyulaþtýrmayý elle sürekli olarak ayarlamaya gerek kalmaksýzýn açýk ve koyu orijinalleri kopyalayýn. Fotokopi makinesi orijinaller üzerine dayalý kopyalarýn en uygun yoðunluðu için otomatik seçim yapar. Tüm koyuluk düzeyleri yanýncaya kadar koyuluk seçim tuþuna [A] arka arkaya basýn. Otomatik Koyuluk Modu þimdi devreye girmiþtir. Kopyalarýnýz hala çok mu koyu?Otomatik Koyuluk modunda koyuluk düzeyi için kullanýlan varsayýlan deðerler Kullanýcýnýn Ayarlarýyla Seçimi ayarlanabilir, bkz. sayfa 5-5. Di151 4-1 4 Kopya Parlaklýðýný Elle Ayarlama Kopyanýzýn Nasýl Olmasýný Ýstersiniz? Kopyalarýn koyulaþtýrýlmasýný gereksinimlerinize göre daha açýk bir düzeye ayarlayýn. Dokuz koyuluk düzeyi arasýndan seçim yapabilirsiniz. Koyuluk kontrol tuþunu [>] kullanarak daha koyu bir koyuluk düzeyi seçebilirsiniz. Veya Koyuluk kontrol tuþunu [<] kullanarak daha açýk bir koyuluk düzeyi seçebilirsiniz. Koyuluk Düzeyi Daha açýk kopya Düzey 4 Düzey 3 Düzey 2 Düzey 1 Normal Daha koyu kopya Düzey 1 Düzey 2 Düzey 3 Düzey 4 Koyuluk Düzeyi Göstergesi Otomatik Koyuluk Modunu yeniden etkinleþtirin!Otomatik Koyuluk Modunu yeniden etkinleþtirmek için, tüm koyuluk düzeyi göstergeleri yanýncaya kadar [A] tuþuna basýn. 4-2 Di151 Kopyanýzýn Nasýl Olmasýný Ýstersiniz?Fotoðraflarýn Kopyalanmasý Fotokopilerin tipik özelliði olan noktacýklý görüntüyü önlemek için Fotoðraf modunda koyuluk kullanýn. 4 1 Fotoðraf simgesinin yanýndaki gösterge yanýncaya kadar koyuluk seçimi tuþuna [A] arka arkaya basýn (resme bakýn). [. . . ] 2-17 Sarf Malzemeleri, Geri Alma ve Yeniden Kullaným . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 Sayý, Kopya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Sertifikalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-11 Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

EPSON LX-1170II KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. EPSON LX-1170II kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag