Kullanım kılavuzu HP 2509M

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals HP 2509M kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu HP 2509M kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals HP 2509M kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


HP 2509M : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3491 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   HP 2509M (2847 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu HP 2509M

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Kullanõcõ Kõlavuzu 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v HP ürünlerine ve hizmetlerine ilikin tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen garanti beyanlarõnda açõkça belirtilir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti olarak yorumlanmamalõdõr. HP, ibu belgedeki teknik veya yazõm hatalarõndan veya kusurlardan sorumlu tutulamaz. HP, cihazda HP tarafõndan tedarik edilmemi yazõlõmõn kullanõmõ veya güvenilirlii konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. [. . . ] Ekran Menüsü'nden çõkmak için Menu (Menü) dümesine basõn. NOT: Bir menü görüntülendiinde 30 saniye süresince herhangi bir dümeye basõlmazsa (varsayõlan fabrika ayarõ), düzenleme ve ayarlar kaydedilir ve menü kapanõr. Kullanõcõ Kõlavuzu 4­3 Monitörü Çalõtõrma Ekran Menüsü Seçimleri Aaõdaki tabloda Ekran Menüsü seçimleri ve ilevlerinin açõklamalarõ listelenmitir. Bir Ekran Menüsü öesini deitirdikten sonra menü ekranõnda aaõdaki seçenekler varsa unlarõ yapabilirsiniz: Cancel (ptal) -- önceki menü düzeyine dönme. Save and Return (Kaydet ve Geri Dön) -- tüm deiiklikleri kaydedip Ekran Menüsü'ne geri dönmek için. Save and Return (Kaydet ve Geri Dön) seçenei yalnõzca bir menü öesinde deiiklik yaparsanõz etkinleir. Reset (Sõfõrla) -- önceki ayarlara dönme. Ana Menü Seçenekleri Switch Video Input (Video Girdisini Deitir) (yalnõzca belirli modellerde) Brightness (Parlaklõk) Contrast (Karõtlõk) Image Control (Görüntü Denetimi) Auto Adjustment (Otomatik Ayarlama) Horizontal Position (Yatay Konum) Vertical Position (Dikey Konum) Clock (Saat) Alt Menü Seçenekleri Açõklama Monitör iki etkin ve geçerli video kaynaõna balõyken, video giri sinyali kaynaõ arasõnda geçi yapar. Video girii kaynaõnõ deitirmek birkaç saniye alabilir. Ayrõca ortam õõõ algõlayõcõsõ özelliini etkinletirir veya devre dõõ bõrakõr (belirli modellerde). Ekrandaki görüntüyü otomatik olarak ayarlar (Yalnõzca VGA Girii). Görüntünün yatay konumunu ayarlar (yalnõzca VGA Girii). Görüntünün dikey konumunu ayarlar (yalnõzca VGA Girii). Ekranda arka planda görünen tüm dikey çubuk ve eritleri en aza indirger. Clock (Saat) özelliinin ayarlanmasõ ekrandaki yatay görüntünün de deimesine neden olur (yalnõzca VGA Girii). Bu ayar yatay parazitleri gidermenizi ve karakter görüntülerini temizlemenizi veya netletirmenizi salar (yalnõzca VGA Girii). Modele balõ olarak, varsayõlan fabrika ayarõ 6500 K veya Custom Color'dõr (Özel Renk). Hafif kõrmõzõmsõ beyaza deitirir. Simge Clock Phase (Zamanlama Fazõ) Color (Renk) 4­4 Özellikler modele göre deiebilir. Kullanõcõ Kõlavuzu Monitörü Çalõtõrma Simge Ana Menü Seçenekleri Alt Menü Seçenekleri Custom Color (Özel Renk) Açõklama (Devam) Sizin renk ölçeklerinizi seçip ayarlar: R -- Kendi kõrmõzõ renk düzeylerinizi ayarlar. Ekran renklerinizin görüntü teknolojisi endüstrisinden kullanõlan renk standartlarõnõ kullanmasõnõ salar. Ekran Menüsü'nün görüntülendii dili seçer. Monitördeki güç yönetimi özelliklerini seçer. sRGB Language (Dil) Management (Yönetim) Volume (Ses Düzeyi) OSD Control (Ekran Menüsü Denetimi) Ses düzeyini ayarlar. Horizontal OSD Position (Yatay Ekran Menüsü Konumu) -- Ekran Menüsü'nün görüntülendii konumu ekranõn sol veya sa tarafõna kaydõrõr. Vertical OSD Position (Dikey Ekran Menüsü Konumu) -- Ekran Menüsü'nün görüntülendii konumu ekranõn üst veya alt tarafõna kaydõrõr. OSD Transparency (Ekran Menüsü Saydamlõõ) -- Arka plan bilgilerinin Ekran Menüsüyle görüntülenmesini ayarlar. OSD Timeout (Ekran Menüsü Zaman Aõmõ) -- Dümeye en son basõldõktan sonra Ekran Menüsü'nün ne kadar görüntüleneceini saniye cinsinden ayarlar. [. . . ] Bu cihaz, radyo veya televizyon sinyallerinin alõmõnda cihazõ kapatõp açarak neden olup olmadõõ belirlenebilen zararlõ parazitlere neden olmuyorsa, kullanõcõnõn paraziti aaõdaki önlemlerin bir veya birkaçõnõ alarak gidermesi önerilir: Alõcõ antenini yeniden konumlandõrõn veya yeniden yönlendirin. Cihaz ve alõcõ arasõndaki mesafeyi artõrõn. Cihazõ, alõcõnõn balõ olduu devreden farklõ bir devre üzerindeki çõkõa balayõn. Yardõm almak için deneyimli bir radyo veya televizyon teknisyenine bavurun. Deiiklikler FCC, Hewlett-Packard Company tarafõndan açõkça onaylanmamõ her türlü düzeltme ve deiikliin, kullanõcõnõn donatõyõ kullanma iznini geçersiz kõlabileceinin kullanõcõya bildirilmesini art komaktadõr. Kablolar FCC kural ve düzenlemelerine uyumluluun salanabilmesi için bu cihaza yapõlan balantõlarda metalik RFI/EMI konektör balõklõ yalõtõmlõ kablolar kullanõlmalõdõr. FCC Logosunu Taõyan Ürünler için Uygunluk Bildirimi, Yalnõzca Amerika Birleik Devletleri Bu cihaz, FCC kurallarõnõn 15. [. . . ]

HP 2509M KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. HP 2509M kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag