Kullanım kılavuzu HP OFFICEJET PRO 8000 INSTALLATION

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals HP OFFICEJET PRO 8000 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu HP OFFICEJET PRO 8000 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals HP OFFICEJET PRO 8000 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


HP OFFICEJET PRO 8000 INSTALLATION: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (7532 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   HP OFFICEJET PRO 8000 QUICK GUIDE (708 ko)
   HP OFFICEJET PRO 8000 TECHNICAL SPECIFICATIONS (5819 ko)
   HP OFFICEJET PRO 8000 (4718 ko)
   HP OFFICEJET PRO 8000 BROCHURE (253 ko)
   HP OFFICEJET PRO 8000 QUICK GUIDE (669 ko)
   HP OFFICEJET PRO 8000 INSTALLATION (4821 ko)
   HP OFFICEJET PRO 8000 TECHNICAL SPECIFICATIONS (470 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu HP OFFICEJET PRO 8000INSTALLATION

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] 2-3 Makinenin Taõnmasõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Makine Malzemelerine Gösterilmesi Gereken Özen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Fotokopilerin Saklanmasõ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Kopyalamada Yasal Kõsõtlamalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Kopya "Sonlandõr" ilevini seçmek için kullanõlõr. Dikey ve yatak yönler için farklõ ölçekleme orantõlarõ belirlemek için kullanõlõr. Belgenin koyu- ve açõk- renkli alanlarõ deitirilerek kopyalanmasõ için basõn. "2ye1" ve "4ye1" kopya ilevleri arasõnda seçim yapmak için kullanõlõr. · Saklanan kopya programlarõ seçilebilir ve çarõlabilir. "Kitap Modu" ilevini seçmek için kullanõlõr. "Dupleks Orij. " ilevi ve "Kr. Orj. " ilevleri arasõnda seçim için ullanõlõr. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [Sil] tuu [Dosya Payõ] tuu [Sonlandõr] tuu [X/Y Zoom] tuu [Neg. Pos. ] tuu Kopya tuu [Kopya Programõ] tuu [Kitap Modu] tuu [Orijinal] tuu Di1611/Di2011 2-17 2 21 22 23 Önlemler 24 25 26 27 31 30 29 28 No: 21 Parça smi Tarama tuu Fonksiyon Tarama moduna girmek için basõn. Gösterge makinanõn Tarama modunda olduunu göstermek için yeil yanar. (Sadece A Arabirim Kartõ NC-6 ve Internet Faks & A Tarama Kiti SU-6 yüklendiinde mümkündür. ) Bu makinade ilevsel deildir. Gösterge makinanõn Kopya modunda olduunu göstermek için yeil yanar. Enerji Tasarrufu Modu Enerji tasarruf modu ile, kapanmak yerine makine otomatik olarak bekleme moduna girer (Enerji Tasarrufu Modu). Makina Enerji Tasarruf modunda iken, [Balat] tuu üstündeki gösterge yeildir ancak ekran sönüktür. Not Eer Enerji Tasarruf modu sõrasõnda Otomatik Kapatma ilevi aktifletirilmise, makine kapatõlõr. Enerji tasarrufu moduna girme koullarõ G G [Enerji Tasarruf] tuuna basõldõõnda. (Üreticinin varsayõlan ayarõ: 15 dakika) pucu Makinanõn Enerji Tasarruf Moduna girmesi için geçecek sürenin uzunluu 1 ila 240 dakika arasõnda ayarlanabilir. (Bakõnõz bölüm "Yardõmcõ levler Modu ­ Kopya levleri [CD]" sayfa 7-1. ) Di1611/Di2011 2-21 2 Otomatik Kapanma Önlemler Otomatik Kapanma ilevi ile, makina enerjiden tasarruf etmek için son ilemden sonra belirlenen bir süre boyunca bir ilem yapõlmadõõnda otomatik olarak kapanõr. (Üreticinin varsayõlan ayarõ: 30 dakika) Kuyruktaki Kopya leri Kopya ileri belgeler yüklenip [Balat] tuuna "LÜTFEN BEKLEYN!" ekranda gösterilirken basõlarak kuyrua atõlabilir. [Balat] tuu üstündeki gösterge yeil yanarken, yüklenen belgelerin taranmasõna balanõr ve kopyalar üretilir. 2-22 Di1611/Di2011 Temel lemler 3 3 3. 1 Temel lemler Kopyalama Aaõdaki prosedür belgenin nasõl yükleneceini ve basit kopyasõnõn nasõl yapõlacaõnõ açõklar. Basit kopya yapmak için 1 Kopyalanacak belgeyi yükleyin. H Bakõnõz "Dokümanõ Yükleme" sayfa 3-8. 2 stenilen kopya ayarlarõnõ seçin. H H H H Kaõt (s. 6-1) 3 10-tulu tu takõmõnõ kullanarak, istenilen kopya sayõsõnõ girin. H H Kopya sayõsõ 1 ila 99 arasõnda bir sayõya ayarlanmõ olabilir. Girilen deeri silmek için, [Hayõr] tuuna basõnõz. Di1611/Di2011 3-1 3 4 [Balat] tuuna basõn. Ayarlanan sayõda kopya yapõlõr. H Temel lemler Ayarlanan sayõda kopya yapõlmadan önce kopylamayõ durdurmak için, [Durdur] tuuna basõn. 3-2 Di1611/Di2011 Temel lemler 3 3. 2 Kaõt Yüklüyor Kaõt yüklerken aaõdaki önlemlere uyun. G Kaõt kõvrõlmõsa, yüklemeden önce düzeltin. G Kaõdõ, yõõnõn üstü iaretinden yukarda olacak ekilde veya belirlenen yaprak sayõsõnõ aacak ekilde yüklemeyin. G Kaõt kõlavuzlarõnõn, kaõdõn kenarlarõna doru yukarõ itildiinden emin olun. pucu Çekmecedeki kaõtlarõn tamamõ kullanõldõktan sonra yeniden kaõt yerletirilmesini tavsiye ederiz. Di1611/Di2011 3-3 3 1nci Kaõt Tablasõna Kaõt Yükleme Temel lemler 1 1nci Tablayõi çekin. ? § Tablayõ çekerken gerekli uyarõlara dikkat edildiinden emin olun?Kaõt Alõcõ Rulonun yüzeyine ellerinizle dokunmamaya dikkat edin. Kaõt Alõcõ Rulo 2 Kaõt Kaldõrma Plakasõna yerine oturana kadar bastõrõn. Kaõt Kaldõrma Plakasõ 3 Kaõdõn ön yüzü (paket açõldõõnda yukarõya doru olan yüzü) yukarõya gelecek ekilde Tablaya yükleyiniz. [. . . ] 8-4 Ana Birim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5 Çok sayfalõ Bypass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9 Kaõt besleme ünitesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8 Otomatik Doküman Besleyici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

HP OFFICEJET PRO 8000 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. HP OFFICEJET PRO 8000 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag