Kullanım kılavuzu HP PAVILION MEDIA CENTER A1609 SETUP

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals HP PAVILION MEDIA CENTER A1609 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu HP PAVILION MEDIA CENTER A1609 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals HP PAVILION MEDIA CENTER A1609 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


HP PAVILION MEDIA CENTER A1609 SETUP: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (706 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   HP PAVILION MEDIA CENTER A1609 UPGRADING AND SERVICING GUIDE (2933 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu HP PAVILION MEDIA CENTER A1609SETUP

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bu belgenin hiçbir bölümü HP'nin önceden yazõlõ onayõ olmaksõzõn fotokopi ile çoaltõlamaz, yeniden yazõlamaz veya baka bir dile çevrilemez. Box 4010 Cupertino, CA 95015-4010 ABD Telif hakkõ © 2006 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'õn ABD tescilli ticari markalarõdõr. Adobe ve Acrobat, Adobe Systems Incorporated'õn ticari markalarõdõr. [. . . ] Dier montaj talimatlarõ için Duvara Montaj Kolunu Takma konusunu okuyun. Duvara Montaj Kolunu Takma 1 Monitör ekranõnõ düz, yumuak, korunaklõ bir yüzeye yerletirin. 2 Duvara montaj kolunu monitörün arkasõna yerletirin. Kolun üzerindeki delikleri, monitörün arkasõndaki montaj delikleriyle aynõ hizaya getirin. 3 Montaj deliklerine dört vida yerletirin ve vidalarõ sõkõn. Kolu duvara monte etme hakkõnda talimatlar için duvara montaj kolu (ayrõ satõn alõnõr) ile birlikte verilen kullanõm kõlavuzuna bakõn. çindekiler Sayfasõ Monitörü Kullanma Çalõtõrma Talimatlarõ · Harici Denetimler · LED Göstergeleri · Ayarlar · En yi Çözünürlüü Ayarlama · Ses Seviyesini Ayarlama · Kulaklõk Kullanma · Ekran Menüsünü Kilitleme · Ekran Menüsü Ayarlarõ · Ekran Menüsü Çalõtõrma Talimatlarõ Kumanda dümeleri aaõda gösterildii gibi panelin ön tarafõnda bulunur. Ekran ayarlarõnõ kendi tercihlerinize göre yapmak için MENU (Menü) dümesini kullanõn: · · · · Yukarõda yer alan Kurulum bölümünde belirtildii gibi monitörü kurun, kablolarõ takõn ve eimi ayarlayõn. Monitörü açmak ve kapatmak için güç dümesine (C) basõn. Monitör açõldõõnda güç göstergesi yanar. Dier denetim dümelerinin çalõabilmesi için monitörün açõk olmasõ gerekir. sterseniz çözünürlüü ayarlayabilir (En yi Çözünürlüü Ayarlama), sesi ayarlayabilir (Ses Seviyesini Ayarlama) ve kulaklõk takabilirsiniz (Kulaklõk Kullanma). · Ekran ayarlarõnõ (Ekran Menüsü) yapõn (Ekran Menüsü Ayarlarõ). Harici Denetimler A B C D E F AUTO-Yapõlandõrma / Exit (Çõkõ) Ses seviyesi azaltma / Sola ilerleme Güç Ses seviyesi artõrma / Saa ilerleme MENU (MENÜ) / Giri Kulaklõk jakõ LED Göstergeleri Durum Tam Güç Modu Etkin-kapalõ Modu LED Rengi Yeil Turuncu Daha fazla bilgi için Teknik Destek SSS bölümüne bakõn. çindekiler Sayfasõ Ayarlar En yi Çözünürlüü Ayarlama · Ses Seviyesini Ayarlama · Kulaklõk Kullanma · Ekran Menüsünü Kilitleme · Ekran Menüsü Ayarlarõ · Ekran Menüsü En yi Çözünürlüü Ayarlama Bu monitör için önerilen çözünürlük 1440 x 900'dir. · VGA girii için, otomatik ayarlama ilevi bu sorunu giderebilir. Görüntü hareket ediyor, titriyor veya resimde dalgalõ desenler var · Parazite neden olabilecek elektrikli aygõtlarõ, monitörden olabildiince uzaklatõrõn. · Kullandõõnõz çözünürlükte, monitörünüzün kaldõrabildii maksimum yenileme hõzõnõ kullanõn. Monitör "Etkin Kapalõ-Modu"nda takõlmõ · Bilgisayarõn güç dümesi açõk konumda olmalõdõr. · Bilgisayarõn video kartõ salam bir ekilde yuvasõna oturmu olmalõdõr. · Monitörün video kablosunun bilgisayara düzgün takõldõõndan emin olun. · Monitörün video kablosunu denetleyin ve inelerden hiçbirinin kõvrõlmadõõndan emin olun. · Klavyenizdeki Caps Lock tuuna basarak Caps Lock LED'inin yanõp yanmadõõna bakarak, bilgisayarõn çalõtõõndan emin olun. Caps Lock tuuna bastõktan sonra LED yanmalõ veya sönmelidir. Sorun ve Soru Ana renklerden biri eksik (kõrmõzõ, yeil veya mavi) Olasõ Çözümler · Monitörün video kablosunu denetleyin ve inelerden hiçbirinin kõvrõlmadõõndan emin olun. · Monitörün video kablosunun bilgisayara düzgün takõldõõndan emin olun. Ekran görüntüsü ortalanmamõ veya doru boyutta deil Resimde renk kusurlarõ var (beyaz renk beyaz gibi görünmüyor) Monitör en uygun çözünürlüe ayarlanamõyor · Yatay ve dikey ekran konumunu ayarlayõn. · VGA girii için otomatik ayarlama ilevi bu sorunu giderebilir. · RGB rengini ayarlayõn ve renk sõcaklõõnõ seçin. [. . . ] Yardõm almak için, deneyimli bir radyo veya televizyon teknisyenine bavurun. Deiiklikler FCC, cihaz üzerinde Hewlett-Packard Company tarafõndan açõkça onaylanmayan deiiklikler veya düzenlemeler yapõlmasõnõn, kullanõcõnõn bu cihazõ iletme yetkisini geçersiz kõlabileceinin kullanõcõya bildirilmesini talep etmektedir. Kablolar FCC kural ve düzenlemelerine uyumluluun salanabilmesi için, bu cihaza yapõlan balantõlarda metalik RFI/EMI konektör balõklõ yalõtõmlõ kablolar kullanõlmalõdõr. FCC Logosunu Taõyan Ürünler için Uygunluk Bildirimi, Yalnõzca Amerika Birleik Devletleri'nde Bu cihaz, FCC kurallarõnõn 15. Cihazõn çalõtõrõlmasõ aaõdaki iki koula balõdõr: (1) bu cihaz parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz, gelen her türlü paraziti, istenmeyen bir çalõmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alõr. Ürününüzle ilgili sorularõnõz için, aaõdaki adresle temasa geçin: Hewlett-Packard Company P. Box 692000, Mail Stop 530113 Houston, Texas 77269-2000 Veya aaõdaki numarayõ arayõn: 1-(800)-474-6836 Bu FCC bildirimiyle ilgili sorularõnõz için, aaõdaki adresle temasa geçin: Hewlett-Packard Company P. [. . . ]

HP PAVILION MEDIA CENTER A1609 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. HP PAVILION MEDIA CENTER A1609 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag