Kullanım kılavuzu HP PAVILION SLIMLINE S5320 YÜKSELTME VE SERVIS KILAVUZU

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals HP PAVILION SLIMLINE S5320 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu HP PAVILION SLIMLINE S5320 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals HP PAVILION SLIMLINE S5320 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


HP PAVILION SLIMLINE S5320 YÜKSELTME VE SERVIS KILAVUZU: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (9581 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu HP PAVILION SLIMLINE S5320YÜKSELTME VE SERVIS KILAVUZU

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bu belge telif haklarõyla korunan mülkiyet bilgileri içermektedir. Bu belgenin hiçbir bölümü HP'nin önceden yazõlõ onayõ olmaksõzõn fotokopiyle çoaltõlamaz, yeniden yazõlamaz veya baka bir dile çevrilemez. Hewlett-Packard Company 10955 Tantau Avenue Cupertino, California 95014-0770 USA Copyright © 2006­2008 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'õn ABD tescilli ticari markalarõdõr. [. . . ] Kurulum test deseni görüntülenir. Otomatik Ayarlama kurulum test deseni 7. Kararlõ, ortalanmõ bir görüntü elde etmek için monitörün ön panelindeki Otomatik/Seç dümesine basõn. My Display Yazõlõmõ En iyi görüntüleme tercihlerini belirlemek için My Display yazõlõmõnõ (yalnõzca belirli modellerle birlikte verilir) kullanõn. Oyun oynarken, film izlerken, fotoraf düzenlerken veya yalnõzca belge veya tablolar üzerinde çalõõrken etkin olacak ayarlarõ seçebilirsiniz. My Display yazõlõmõ parlaklõk, renk veya karõtlõk gibi ayarlarõ düzenlemeniz için kolay bir yol salar. CD'yi bilgisayarõnõzõn CD sürücüsüne yerletirin. Install My Display Software (My Display Yazõlõmõnõ Yükle) seçeneini tõklatõn (yalnõzca belirli modellerle birlikte verilir). My Display yazõlõmõnõ açmak için: 1. Görev çubuundan HP My Display simgesini tõklatõn. Ek bilgileri için yazõlõm uygulamasõndaki ekran Yardõmõ'na bakõn. tõklatõn. 4­2 Kullanõcõ Kõlavuzu Monitörü Çalõtõrma Ön Panel Kumanda Dümeleri Kumanda dümeleri panelin önünde veya üstünde bulunur: Simge Power Açõklama Monitörü açar ve bekleme veya uyku moduna sokar. Menu NOT: Modele balõ olarak güç dümesi monitörün üstünde veya önünde bulunur. Ekran menüsünü açar, seçim yapar veya menüden çõkar. Oyun, video, fotoraf ve metin ayarlarõnõ hemen düzenlemek için Quick View (Hõzlõ Görüntüleme) menüsünü açar. ­ + Auto Select Ekran menüsü seçeneklerinde geriye doru gider ve ayar düzeylerini azaltõr. Görüntünün yatay konumunu ayarlar (yalnõzca VGA Girii). Görüntünün dikey konumunu ayarlar (yalnõzca VGA Girii). Monitörde görüntülenen bilgilerin nasõl biçimlendirileceiyle ilgili yöntemi seçer. Seçenekler unlardõr: Fill to Screen (Ekranõ Doldur) -- Görüntü tüm ekrana sõdõrõlõr ve orantõsõz yükseklik veya yükseklik ölçeklendirmesine balõ olarak görüntü bozuk veya uzamõ olabilir. Fill to Aspect Ratio (En Boy Oranõnõ Doldur) -- Görüntü ekrana sõdõrõlõr ve orantõlõ görüntü korunur. 1 - 5 arasõndaki ölçekte daha keskin veya daha yumuak görünmesi için ekranõ ayarlar. Sharpness (Keskinlik) (yalnõzca belirli modellerde) NOT: Bire bir özel ölçeklendirme menüsü seçildiyse ölçeklendirme ve Sharpness (Netlik) özellii devre dõõ bõrakõlõr. Ambient Light Sensor (Ortam Iõõ Algõlayõcõsõ) (yalnõzca belirli modellerde) Ortamõn õõõna balõ olarak ekranõn parlaklõõnõ ayarlar. Algõlayõcõ monitörün sol ön tarafõndadõr. Algõlayõcõ varsayõlan olarak On (Açõk) konumundadõr. Ekran Menüsü'nde Quick View (Hõzlõ Görüntüleme), Brightness (Parlaklõk), Contrast (Kontrast) ve sRBG ilevlerini ayarlarsanõz ortam õõõ algõlayõcõsõ otomatik olarak devre dõõ kalõr. Ekranda arka planda görünen tüm dikey çubuk ve eritleri en aza indirger. Clock (Saat) özelliinin ayarlanmasõ ekrandaki yatay görüntünün de deimesine neden olur (yalnõzca VGA Girii). [. . . ] Fie, prize ve kablonun üründen çõktõõ yere ayrõca önem verilmelidir. B­12 Kullanõcõ Kõlavuzu C Kurumsal Yasal Düzenleme Bildirimleri Federal letiim Komisyonu Bildirimi Bu cihaz test edilmi ve FCC Kurallarõnõn 15. Bölümüne göre, B Sõnõfõ dijital cihazlarõn sõnõrlarõna uyduu tespit edilmitir. Bu sõnõrlar yerleim alanõna kurulduunda zararlõ olabilecek parazitlere karõ kabul edilebilecek düzeyde koruma salamak amacõyla tasarlanmõtõr. Bu cihaz, radyo frekansõ enerjisi üretir, kullanõr ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanõlmazsa radyo iletiimlerinde zararlõ parazitlere neden olabilir. [. . . ]

HP PAVILION SLIMLINE S5320 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. HP PAVILION SLIMLINE S5320 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag