Kullanım kılavuzu HP PAVILION W17E

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals HP PAVILION W17E kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu HP PAVILION W17E kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals HP PAVILION W17E kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


HP PAVILION W17E : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (1434 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu HP PAVILION W17E

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] çindekiler Sayfasõna w17e/W17q LCD Monitör Kullanõm Kõlavuzu · · · · · · · · · Önsöz Güvenlik ve Bakõm Yönergeleri Kurulum Monitörü Kullanma Sürücüleri Yükleme ve Otomatik Ayarlama Özelliini Kullanma Teknik Destek SSS Teknik Özellikler LCD Monitör Kalitesi ve Piksel Politikasõ Resmi Kurum Mevzuat Bildirimleri HP ürünleri ve hizmetleri için bu ürünlere ve hizmetlere ilikin garantiler koullu garanti bildiriminde beyan edilmektedir. HP, ibu belgedeki teknik veya yazõm hatalarõndan veya kusurlardan sorumlu tutulamaz. HP, aygõtta HP tarafõndan tedarik edilmemi yazõlõmõn kullanõmõ veya güvenilirlii konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu belge telif haklarõ ile korunan mülkiyet bilgileri içermektedir. [. . . ] Dier denetim dümelerinin çalõabilmesi için monitörün açõk olmasõ gerekir. Çözünürlüü ayarlayõn (En yi Çözünürlüü Ayarlama) ve ses seviyesini ayarlayõn (Ses Seviyesini Ayarlama). Ekran menüsü (OSD) ayarlarõnõ yapõn (Ekran Menüsü Ayarlarõ). Harici Denetimler A B C D E F Auto-yapõlandõrma / Exit (Çõkõ) Ses seviyesi azaltma / Sola ilerleme Ses seviyesi artõrma / Saa ilerleme Menu (Menü) / Enter (Giri) Power (Güç) LED göstergeleri LED Göstergeleri Durum Tam Güç Modu Güç Tasarrufu Modu LED Rengi Yeil Kehribar Rengi Daha fazla bilgi için bkz. Teknik Destek SSS. çindekiler Sayfasõna Settings (Ayarlar) En yi Çözünürlüü Ayarlama · Ses Seviyesini Ayarlama · Ekran Menüsünü Kilitleme · Ekran Menüsü Ayarlarõ · Ekran Menüsü En yi Çözünürlüü Ayarlama Bu monitör için önerilen çözünürlük 1440 x 900'dir. Monitörü bu çözünürlüe ayarlamak için kurulum yordamõnõ tamamlayõn ve monitörün bilgisayara balõ olduundan emin olun. Monitörü açõn ve aaõdakileri yapõn: 1 Windows Balat Dümesini ve ardõndan Denetim Masasõ'nõ tõklatõn. 2 Görünüm ve Kiiselletirme altõnda Ekran Çözünürlüünü Ayarla'yõ tõklatõn. 3 Çözünürlük sürgüsünü 1440 x 900 deerine kaydõrõn. NOT: 1440 X 900 görüntülenmezse Web'den monitör sürücüsünü indirin. Monitörü Kullanma. Ses Seviyesini Ayarlama Sesi istediiniz seviyeye ayarlamak için monitörün ön panelinde ses seviyesi artõrma veya azaltma dümelerine basõn. Sesi OSD menüsünden ayarlayamazsõnõz. Ekran Menüsünü Kilitleme Ekran menüsünü kilitlemek için, monitör kapalõyken Menu (Menü) dümesini basõlõ tutun ve monitörü açmak için güç dümesine basõn. Ekran menüsünün kilidini açmak için kilitleme yordamõnõ yineleyin. Ekran menüsü kilitliyken, ekran menüsündeki ayarlar deitirilemez. Ekran Menüsü Ayarlarõ 1 Ekran menüsünü etkinletirmek için Menu (Menü) dümesine basõn. 2 levler arasõnda geçi yapmak için + veya ­ dümelerine basõn. stediiniz ilev vurgulandõõnda, etkinletirmek için yeniden Menu (Menü) dümesine basõn. Teknik Özellikler. çindekiler Sayfasõna Sürücüleri Yükleme ve Otomatik Ayarlama Özelliini Kullanma Sürücü ve Yazõlõm Yükleme · Otomatik Ayarlama levini Kullanma Sürücü ve Yazõlõm Yükleme HP Destek Web sitesinden sürücü ve yazõlõm dosyalarõnõn en son sürümlerini yüklemek için: 1 2 3 4 5 u adrese gidin: http://www. hp. com/support Yaadõõnõz ülke veya bölgeyi seçin. Download Drivers and Software (Sürücü ve Yazõlõm Yükleme) seçeneini iaretleyin. Monitörünüzün model numarasõnõ girin. Monitörünüz için hazõrlanmõ yazõlõm yükleme sayfalarõ görüntülenir. Yükleme sayfalarõndaki talimatlarõ kullanarak, sürücü ve yazõlõm dosyalarõnõ yükleyip kurun. Otomatik Ayarlama levini Kullanma Ekran performansõnõ VGA (analog) için en iyi duruma getirmek üzere Auto (Otomatik) dümesine basõn. OSD menüsünden de Otomatik ayarlama özelliine eriebilirsiniz. Otomatik ayarlama aaõdaki görüntü kalitesi koullarõnõ düzeltebilir: · · · · · Bulanõklõk veya netlik bozukluu Gölge ve çizgi oluumu veya gölgeleme efektleri Hafif dikey çubuklar nce, yatay kayan çizgiler Ortalanmamõ görüntü çindekiler Sayfasõna Teknik Destek SSS Teknik Destek SSS (Sõk Sorulan Sorular) Teknik Destek SSS (Sõk Sorulan Sorular) Sorun ve Soru Güç LED'si yanmõyor Olasõ Çözümler · Güç dümesinin açõk olduundan ve güç kablosunun düzgün bir ekilde topraklõ bir prize ve monitöre takõlõ olduundan emin olun. Tak ve Çalõtõr özellii çalõmõyor · Monitörün Tak ve Çalõtõr özelliinin çalõmasõ için, Tak ve Çalõtõr özellii ile uyumlu bir bilgisayar ve video kartõnõz olmasõ gerekir. · Monitörün video kablosunu kontrol edin ve inelerden hiçbirinin kõvrõlmadõõndan emin olun. [. . . ] Sõnõrlar, yüklemedeki zararlõ parazite karõ uygun koruma salamak amacõyla tasarlanmõtõr. Bu donanõm, radyo frekansõ enerjisi üretir, kullanõr ve yayabilir; bu yönergelere uygun ekilde kurulmaz ve kullanõlmazsa, radyo haberlemesine zarar veren parazitlere neden olabilir. Ancak, belli bir kurulumda parazit olumayacaõ garantisi yoktur. Bu donanõm radyo veya televizyon alõcõsõnda zararlõ etkileime yol açõyorsa (donanõmõ açõp kapatarak bunu anlayabilirsiniz) kullanõcõ aaõdakilerden birini veya birkaçõnõ deneyerek etkileimi gidermeyi denemelidir: · · · · Alõcõ anteninin yönünü veya yerini deitirin. [. . . ]

HP PAVILION W17E KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. HP PAVILION W17E kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag