Kullanım kılavuzu HP SCANJET 5470C

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals HP SCANJET 5470C kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu HP SCANJET 5470C kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals HP SCANJET 5470C kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


HP SCANJET 5470C : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (4483 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   HP SCANJET 5470C SCANJET 4400C/5400C SERIES SCANNER WINDOWS - SETUP AND SUPPORT GUIDE (1655 ko)
   HP SCANJET 5470C (3559 ko)
   HP scanjet 5470c annexe 1 (3705 ko)
   HP SCANJET 5470C SCANJET 4400C/5400C SERIES SCANNER MAC - SETUP AND SUPPORT GUIDE (627 ko)
   HP SCANJET 5470C SCANJET 4400C/5400C SERIES SCANNER WINDOWS - SETUP AND SUPPORT GUIDE (708 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu HP SCANJET 5470C

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] hp scanjet 4400c serisi ve 5400c serisi tarayicilari kullanici el kitabi Telif hakki bilgisi © Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm haklarõ saklõdõr. Telif haklarõ kanunlarõnda izin verilenler dõõnda, önceden alõnmõ yazõlõ izin olmadan, çoaltmak, uyarlamak ya da çevirmek yasaktõr. Garanti Bu belgede verilen bilgiler, önceden haber verilmeden deitirilebilir. Hewlett-Packard, bu bilgilerle ilgili ne ekilde olursa olsun herhangi bir garanti vermemektedir. HEWLETT-PACKARD, ÖZELLKLE SATILABLRLK VE BELL BR AMACA UYGUNLUKLUK KONUSUNDA HERHANG BR ZIMN GARANT VERMEMEKTEDR. [. . . ] Seçili deilse, normal kalitede ölçeklendirme uygulanarak taramanõn daha hõzlõ olmasõ salanõr. En iyi Kalitede Keskinletirme Seçiliyse, son taramaya en yüksek kalitede keskinletirme uygulanõr. Seçili deilse, normal kalitede keskinletirme uygulanarak taramanõn daha hõzlõ olmasõ salanõr. Azami Piksel Derinlii Seçiliyse, en yüksek kalitede görüntü elde etmek için, tarayõcõdan en fazla büyük bit derinlii alõnõr. Seçili deilse, daha az görüntü verisi ilenerek taramanõn daha hõzlõ olmasõ salanõr. stenmeyen Noktalarõn Azaltõlmasõ Seçildiinde, görüntüde, tarayõcõdan kaynaklanan istenmeyen noktalarõ azaltõr. Seçili deilse, istenmeyen noktalarõn azaltõlmasõ ilemi uygulanmayarak taramanõn daha hõzlõ olmasõ salanõr. Baka Bir Sayfa Tara letiimini etkinletir Seçiliyse, son tarama sõrasõnda, taradõõnõz öede baka sayfalar olup olmadõõnõ soran bir iletiim kutusu açõlõr. Seçili deilse, tarayõcõ, her iin tek sayfa olduunu varsayacaktõr. Yalnõzca . pdf, . txt, . rtf ve . html biçimlerinde kullanõlabilir. HP Precisionscan Pro Kullanarak Taramak Lamba kapanma süresini uzat 67 Bu ayar seçildiinde, tarayõcõ lambasõ ve DA õõk kaynaõ, (takõlõysa) varsayõlan kapanma süresinden daha uzun bir süre açõk kalacaktõr. Bu özelliin yararlarõ öyle sõralanabilir: q q Taramalar arasõnda genellikle gerekli olan lamba õsõnma süresini ortadan kaldõrarak tarama süresini azaltõr DA õõk kaynaõnõ varsayõlan daha uzun açõk tutarak, bunun, 35 mm'lik dialar için bir õõklõ tabla gibi kullanõlmasõnõ salar Bu ayar iaretli olmadõõnda, tarayõcõ lambasõ ve DA õõk kaynaõ, (takõlõysa) tarayõcõ belirli bir süre kullanõlmadõõnda otomatik olarak kapanõrlar. 68 HP Precisionscan Pro Kullanarak Taramak Çözünürlük sekmesi seçenekleri çindekiler Tablosuna Geri Dön Seçim Alani sekmesi seçenekleri Seçim Alanõ sekmesi, aaõdaki tercihleri kontrol eder. Fareyle tõkladõktan sonra seçim alanõnõ otomatik olarak yarat Seçiliyse, imleçle tõkladõõnõz alanõn etrafõnda bir seçim alanõ yaratõlacaktõr. Seçimden sonra Çõktõ Türünü otomatik olarak belirle Seçiliyse, seçim sõnõrlarõ içindeki alanõn çõktõ türünü, yazõlõm otomatik olarak belirler. Seçimden sonra pozu otomatik olarak ayarla Seçiliyse, her yeni bir seçim alanõ yarattõõnõzda, tarama yazõlõmõ, Pozu Ayarla ya da Siyah-Beyaz Ayarla iletiim kutusunun deerlerini, otomatik olarak optimal deerlere deitirir. Pozu Ayarla ya da SiyahBeyaz Eik Ayarla iletiim kutusu açõkken baka bir seçim alanõnõ ayarladõõnõzda, görüntünün deerleri deimez. Seçili deilse, tarama yazõlõmõ, bu iki araçtaki kontrolleri otomatik olarak eski durumuna getirmez. Seçimden sonra rengi otomatik olarak ayarla Seçiliyse, her yeni bir seçim alanõ yarattõõnõzda, tarama yazõlõmõ, Renk Ayarla iletiim kutusunun deerlerini, otomatik olarak optimal deerlere deitirir. Renk Ayarla iletiim kutusu açõkken baka bir seçim alanõ yarattõõnõzda, deerler hiçbir zaman deimez. Seçili deilse, tarama yazõlõmõ, kontrolleri otomatik olarak eski durumuna getirmez. Çözünürlük sekmesi, Araçlar menüsünde Çözünürlüü Deitir seçtiinizde kullanõlabilecek varsayõlan çözünürlük deerlerini kontrol eder. Varsayõlan deerler önceden belirlenmitir ama siz özel çözünürlük deerleri ekleyebilir ya da varolan deerleri silebilirsiniz. Burada görünmeyen iki çözünürlük deeri 200 dpi ve 300 dpi, Çözünürlüü Deitir iletiim kutusunda görünür. Fotoraflar ve siyah-beyaz görüntüler için önerilen deerler olduklarõndan bunlar silinemez. [. . . ] Bakõn DA Adobe Acrobat Reader 61 Ayrõca bakõn . pdf dosyalar aõrlõk kaõt özellikleri, OBB ortamõ 14 kaõt özellikleri, tarayõcõ camõ 13 akan metin seçenei 68 tanõmõ 116 Akõllõ Dostlar ipuçlarõ 38 aksesuarlar kullanmak 73 sorun gidermek 98 Al komutu 86 alanlar, seçmek imleci kullanmak 40 otomatik 68 alarmlar, parlak yerler ve karanlõk yerler 51 aliasing, tanõmõ 116 alkol, ile temizlemek 103, 104 altõ çizili metin, dönütürme 71 ampuller, bozuk 98 anti-aliasing, tanõmõ 116, 126 Ara, Yardõm konularõ 110 araç çubuu araç eklemek 112 kõsayollarõ 111 Araç Çubuu komutu 108 araçlar araç çubuuna eklemek 112 beyaz damlalõk 49 ilevlerini görüntülemek 38 siyah damlalõk 50 Araçlar menüsü, için kõsayollar 109 arkasõ yapõkanlõ kaõt, taramak 13 arttõrmak ayrõntõlar 50 doygunluk 55 görüntü netlii 46 ASCII metin, olarak kaydetmek 61 aõndõrõcõ temizleyiciler, kaçõnmak 103, 104 ayarlamak çõktõ düzeyleri 52 doygunluk 55 karanlõk yerler 50 karõtlõk 44 ortatonlar 48 parlak yerler 49 parlaklõk 48 renk kanallarõ 57 siyah-beyaz eik 56 tarama yazõlõmõ için tercihler 66 tarayõcõ dümeleri için tercihler 32 ton 54 ton çözünürlüü 69 ayarlar ayarlamalar eski durumuna getirmek 46 Buraya Tara dümesi 35 çözünürlük sekmesi 68 en iyi 21 E-posta dümesi 33 kaydetmek 66 kõsayolu 108 Kontroller sekmesi 69 Metin sekmesi 68 özel, kaydetmek 66 Seçim Alanõ sekmesi 68 tarama yazõlõmõ için 66 tarayõcõ dümeleri 32 Tarayõcõ sekmesi 67 yüklemek 66 ayarlarõ yüklemek 66 aygõt sürücüsü, tanõmõ 117 ayna, kirlenmi 92 ayrõntõlar açõk tonlu alanlarda arttõrmak 49 açõk tonlu alanlarda azaltmak 49 çok açõk (veya koyu), için kontrol etmek 51 gelitirmek 50 karanlõk alanlarda arttõrmak 50 karanlõk alanlarda azaltmak 50 siyah-beyaz eik 56 ayrõntõlarõ gelitirmek 46, 50 azaltmak ayrõntõlar in açõk tonlu alanlar 49 doygunluk 55 karanlõk alanlarda ayrõntõlarõ azaltmak 50 saydam öeler için ayrõntõlar 80 Azami Piksel Derinlii seçenei 67 azami piksel derinlii tanõmõ 117 B Baka Bir Sayfa Tara letiimini etkinletir 67 Baka sayfa taramak için sor 34 baka sayfa, için sor 34 Balat dümesi, tanõmõ 117 belgeler, tanõmõ 117 belgeler, yazdõrma 11 belirlemek 22 bellek, yetersiz 92 besleme sorunlarõ, OBB 99 beyaz alanlar, ayarlamak 49 beyaz çõktõ düzeyleri, deitirme 52 beyaz damlalõk 49 beyaz görüntüler, sorun gidermek 90 beyaz eritler, sorun gidermek 92 biçimlendirme, metin 95 seçenekler 68 biçimler, dosya 61 bilgi çubuu 112, 117 Bilgi Çubuu komutu 108 bir bölümü çõkmayan sayfalar, sorun gidermek 92 görüntüler, sorun gidermek 90, 91 görüntüleri yeniden boyutlandõrmak 43 kaõt, OBB 14 saydam ortam 14 boyutlar görüntüleri yeniden boyutlandõrma 43 kaõt boyutlarõ 13, 14 Bu Kanalõ Kullanarak Tara 57 Bu Nedir 38, 110, 111 bulanõk görüntüler keskinletirme 46 sorun giderme 90 sorun gidermek 91, 93 Buraya Tara dümesi 22 kullanmak 24, 25 seçenekler 35 Buraya Tara komutu kõsayollar 108, 111 kullanmak 59, 62 büyük dosya boyutu, için seçenekler Ayrõca bakõn dosya boyutlarõ büyük dosya boyutu, seçenei 34 C cam temizleyici, kullanmak 103, 104 cam, tarayõcõ için belgeleri hazõrlamak 13 öeleri yüklemek 15 tanõmõ 128 temizleme 103 CD'ler, taramak 64 CD'ye Tara kõsayollarõ 108, 111 kullanmak 64 CMYK, tanõmõ 118 Ç çentikler, tanõmõ 116 çentikli görüntüler sorun gidermek 93 tanõmõ 118 çerçeveli metin seçenei 68 tanõmõ 118 çevrimiçi Yardõm. Bakõn Yardõm, çevrim içi birden fazla sayfa seçenekleri 34 taramak 67 birden fazla sayfa besleme, sorun gidermek 99 bit derinlii, tanõmõ 117 bitmap dosyalar (. bmp) tanõmõ 117 bitmap dosyalarõ (. bmp) kullanmak 61 . bmp dosyalar (bitmap) kullanmak 61 tanõmõ 117 bo sayfalar, sorun gidermek 90, 92 boyut Ayrõca bakõn dosya boyutlarõ 134 Çõkõ 108 çõktõ boyutlarõ deitirme 43 tanõmõ 118 çõktõ düzeyleri, deitirme 52 çõktõ türleri görüntülerin yazdõrõlmasõnda kullanõlamayanlar 62 için optimal çözünürlükler 44 menü kõsayollar 109 otomatik seçim 68 seçmek 41 çift tõklamak, tanõmõ 118 çizgiler, sorun gidermek 90, 92 çizik ablonlar 94 çizikler, sorun gidermek 89 çizimler, için çõktõ türleri 42 çok açõk (veya koyu) pikseller için kontrol etmek 51 tanõmõ 118 çok parçalõ formlar, taramak 13 Çözünürlüü Deitir komutu kõsayollar 109 kullanmak 44 çözünürlük deer aralõõ 68 deitirme 44 ekran, tanõmõ 120 hesaplanmõ 121 optik, tanõmõ 124 otomatik 19 seçenekler 34 sorun gidermek 91 tanõmõ 118 yazdõrma vs. ekran 19 yazõcõlar 130 çözünürlük sekmesi seçenekleri 68 D DA (dialar) komutu eski durumuna getirmek 46 kõsayollar 108 kullanmak 76 DA (istee balõ saydam adaptörü) DA komutu 46 dialar, taramak 75 õõk kaynaõ 67, 76, 130 içeren modeller 3 kullanarak taramak 75 negatifler, taramak 77 ortam boyutlarõ 14 sorun gidermek 93, 98 temizleme 104 DA (Negatifler) komutu kullanmak 78 DA (negatifler) komutu eski durumuna getirmek 46 kõsayollar 108 daõlõm, piksel 54 Daha Fazla Seçenek dümesi kullanmak 32 Daha fazla seçenek dümesi belirlemek 23 damlalõk araçlarõ beyaz 49 ilevleri 114 RGB deerlerini görüntülemek 53 siyah 50 deer, ton çözünürlüü 69 Deitirme, ayarlar 32 deitirme. Bakõn ayarlamak denge, renk ayarlamak 54 tanõmõ 126 derinlii, renk çõktõ türleri 41 derinlik, renk tanõmõ 126 Desen Kaldõr komutu kõsayollar 109 kullanmak 58 desenler, desen kaldõrmak 58 desenli kaõt, taramak 13 destek, için kaynaklar 105 desteklenen programlar e-posta 28 TWAIN 69 WIA 70 dia õõk korumasõ kullanmak 76 tanõmõ 119 dia tutucu kullanmak 76 tanõmõ 119 dialar DA (dialar) 46 görüntülemek 76 renkleri ayarlamak 79 sorun gidermek 93 taramak 75 . dib dosyalarõ (aygõttan baõmsõz bitmap) 115 dikey yönelim, tanõmõ 119 diller, OCR 68 dithering, tanõmõ 119 doruluk, OCR 71 Dosya Aç komutu 86 dosya biçimleri, türleri 61 dosya boyutlarõ çözünürlük deiiklikleri 44 durum çubuu 113 küçültme 19 seçenekler 34 tanõmõ 119 dosyalar e-postaya eklemek 28 kaydetmek 60 dosyalara sürüklemek ve bõrakmak 64 dosyalara kaydetmek araç çubuu kõsayollar 111 HP Precisionscan Pro yazõlõmõnõ kullanarak 60 çindekiler Tablosuna Geri Dön tanõmõ 126 ton, ayarlamak 54 Düzenle menüsü, için kõsayollar 108 Düzenleme Deiikliklerini Geri Al komutu kõsayollar 108, 111 kullanmak 46 düzenlenebilir metin diller 68 doruluu 71 için çõktõ türleri 42 için seçenekler 68 sorun gidermek 94 tanõmõ 120 Düzenlenebilir Metin (OCR) seçenei, kõsayolu 109 dosyalarõ e-postaya eklemek 28 dosyaya kaydetmek biçimler 61 doygunluk ayarlamak 55 klavye kõsayollarõ 109 otomatik ayarlamak 68 tanõmõ 119 dpi (nç baõna nokta sayõsõ), tanõmõ 119 Ayrõca bakõn çözünürlük durum çubuu 113, 119 Durum Çubuu komutu 108 Duvar Kaõdõ Yap 63 duvar kaõdõ, görüntüleri yapmak 63 Düme Seçenekleri iletiim kutusu 32 dümeler. [. . . ]

HP SCANJET 5470C KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. HP SCANJET 5470C kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag