Kullanım kılavuzu HP SCANJET 7490C SCANNER

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals HP SCANJET 7490C SCANNER kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu HP SCANJET 7490C SCANNER kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals HP SCANJET 7490C SCANNER kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


HP SCANJET 7490C SCANNER : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (7414 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   HP SCANJET 7490C SCANNER SCANJET 7400C SERIES SCANNER WINDOWS - SETUP AND SUPPORT GUIDE (1495 ko)
   HP SCANJET 7490C SCANNER (2347 ko)
   HP scanjet 7490c scanner annexe 1 (2450 ko)
   HP SCANJET 7490C SCANNER SCANJET 7400C SERIES SCANNER MAC - SETUP AND SUPPORT GUIDE (392 ko)
   HP SCANJET 7490C SCANNER SCANJET 7400C SERIES SCANNER WINDOWS - SETUP AND SUPPORT GUIDE (461 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu HP SCANJET 7490C SCANNER

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] hp Scanjet 7400c serisi tarayýcý kullanýcý el kitabý 2 Telif hakki bilgisi © Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2000 Tüm haklarõ saklõdõr. Telif haklarõ kanunlarõnda izin verilenler dõõnda, önceden alõnmõ yazõlõ izin olmadan, çoaltmak, uyarlamak ya da çevirmek yasaktõr. çindekiler Tablosuna Geri Dön Garanti Bu belgede verilen bilgiler, önceden haber verilmeden deitirilebilir. Hewlett-Packard, bu bilgilerle ilgili ne ekilde olursa olsun herhangi bir garanti vermemektedir. HEWLETT-PACKARD, ÖZELLKLE SATILABLRLK VE BELL BR AMACA UYGUNLUKLUK KONUSUNDA HERHANG BR ZIMN GARANT VERMEMEKTEDR. [. . . ] Metin Çõktõsõ (biçim) q Çerçeveli metin. Sayfadaki metinleri çerçeveler içine yerletirir ve orijinaline mümkün olan en yakõn sayfa biçimini yaratmaya çalõõr. Metnin içine yerletirildii program, bu tür ilemleri desteklemektedir. Sütun ve dier biçimlendirmeleri dikkate almaz ve metindeki görüntüleri, orijinalinde olduklarõ yerlere en yakõn biçimde yerletirir. q Geçerli OCR Dili OCR programõnõn, öede bulunan kelimeleri kontrol etmek için kullandõõ dili seçmenizi salar. çindekiler Tablosuna Geri Dön Kontroller sekmesi seçenekleri Tercihler iletiim kutusunun Kontroller sekmesi, taramada kullanõlacak kontrol aralõõ deerini kontrol eder. Kontrol aralõõ, Pozu Ayarla ve Siyah-Beyaz Eik Ayarla komutlarõnda düzeltilmek üzere kullanõlacak, her renk için ton çözünürlüü miktarõnõ belirler. Kontrol aralõõ için çok sayõda bit kullanmak, pozlama ya da eik düzeltme eksiklerinin giderilmesinde daha iyi kontrol salar. Aaõdaki seçeneklerden birini seçin: q HP PrecisionScan Pro Kullanarak Taramak 61 8-bit deeri (0-255) -- kontrolleri, her renk için 8 bit ton çözünürlüü kullanacak biçimde ayarlar. 10-bit deeri (0-1023) -- kontrolleri, her renk için 10 bit ton çözünürlüü kullanacak biçimde ayarlar. 12-bit deeri (0-4095) -- kontrolleri, her renk için 12 bit ton çözünürlüü kullanacak biçimde ayarlar. 16-bit deeri (0-65535) -- kontrolleri, her renk için 16 bit ton çözünürlüü kullanacak biçimde ayarlar. q q q 62 HP PrecisionScan Pro Kullanarak Taramak çindekiler Tablosuna Geri Dön Baka programlardan taramak 1 2 Baka bir programda Al (Acquire) (ya da benzer) bir komutu seçerek, bir tarama balatõn. HP PrecisionScan Pro yazõlõmõ açõlõr ve önizleme görüntüsü gösterilirse, bir seçim alanõ yaratõn. Her zaman yaptõõnõz gibi taramayõ kõrpabilir (gerekiyorsa), çõktõ türünü seçebilir ve istee balõ ayarlamalar yapabilirsiniz. Taranan görüntüde deiiklikler yapmayõ sona erdirdiinizde, son taramayõ gerçekletirmek ve görüntüyü taramayõ balattõõnõz programa yerletirmek için aaõdakilerden birini yapõn: q q Baka programlardan taramak (TWAIN) Kullandõõnõz program TWAIN uyumluysa, bir görüntüyü dorudan o programda açõk olan bir dosyaya alabilirsiniz. "Al" ("Acquire"), "Tara" ("Scan") ya da "Yeni Nesne Al" ("Import New Object") gibi komutlara sahip programlar genellikle uyumludur. Programõn uyumlu olup olmadõõndan emin deilseniz ya da hangi komutun kullanõlacaõnõ bilmiyorsanõz, o programõn belgelerine bakõn. TWAIN uyumlu bir programdan tarama yaptõõnõzda, program izin veriyorsa HP PrecisionScan Pro yazõlõmõ açõlabilir. HP PrecisionScan Pro yazõlõmõ açõlõrsa, her zaman olduu gibi görüntü üzerinde deiiklikler yapabilirsiniz. Açõlmazsa, görüntü hemen TWAIN uyumlu programa geri döner. 3 p uc u Programõnõz TWAIN uyumlu deilse, görüntüyü programa almak için kopyala-yapõtõr ya da sürükle-bõrak ilemlerini deneyebilirsiniz. Ya da görüntüyü bir dosya olarak kaydedin ve dosyayõ programa yerletirin. Tara menüsünde, Geri dön'ü tõklayõn. simgesine tõklayõn. Görüntü, açõk olan programda görünür. Görüntü açõlmazsa, TWAIN uyumlu program, seçtiiniz çözünürlük ya da çõktõ türünü kabul etmiyor olabilir. Yazõlõmõn görüntü için belirledii varsayõlan ayarlarõ kullanarak görüntüyü yeniden tarayõn. çindekiler Tablosuna Geri Dön 63 4 Aksesuarlarin kullanilmasi Tarayõcõ, HP ScanJet Otomatik Belge Besleyici'nin (OBB) ve dialar, negatifler ve dier saydam malzemeler için HP ScanJet Saydam Adaptörü'nün (DA) kullanõlmasõnõ desteklemektedir. [. . . ] Bakõn tarayõcõ dümeleri düzeltmek, renk doygunluk, ayarlamak 48 karanlõk yerler, ayarlamak 44 ortatonlar, ayarlamak 42 E Edit Text dümesi belirlemek 16 için ayarlar 29 kullanmak 22 eri görüntüler, sorun gidermek 82 eri sayfalar, sorun gidermek 93 Ekli Görüntü Dosya Biçimi. Bakõn TIFF dosyalarõ ekran çözünürlüü görüntü kalitesi 13 için çõktõ türleri 36 tanõmõ 115 el kitabõ, yazdõrma 5 el yazõsõ, dönütürme 23 E-mail Document dümesi ayarlar 25 belirlemek 16 kullanmak 17 E-mail dümesi belirlemek 16 için ayarlar 25 kullanmak 17 E-mail Photo dümesi ayarlar 26 belirlemek 16 kullanmak 17 en iyi ayarlar 15 en iyi kalite ayarlar 59 en iyi palette, tanõmõ 111 çindekiler Tablosuna Geri Dön eski durumuna getirmek çõktõ türleri 36 çözünürlük 38 tüm ayarlamalarõ 40 eik atlama, tanõmõ 116 eik, siyah-beyaz 49 etkin program, tanõmõ 112 Evrensel Seri Yol. Bakõn USB F FAQs (sõkça sorulan sorular) 12 Farklõ Kaydet komutu kõsayollar 104, 107 kullanmak 21 Fax dümesi ayarlar 27 belirlemek 16 kullanmak 19 File dümesi belirlemek 16 için ayarlar 28 kullanmak 21 film, taramak DA'dan 40 dialar 65 negatifler 67 renkleri ayarlamak 70 saydamlar 69 sorun gidermek 86 FlashPix dosyalarõ (. fpx) kullanmak 54 tanõmõ 116 fon, ayarlamak 46 fotoraflar E-mail Photo dümesi 16 için çõktõ türleri 36 renkleri ters çevirmek 41 sorun gidermek 83 . fpx dosyalar (FlashPix) kullanmak 54 tanõmõ 116 G gama, tanõmõ 116 Geçerli OCR Dili seçenei 60 Gelimi menüsü, için kõsayollar 105 genilik yeniden boyutlandõrma görüntüler 37 genilik alanõ 37 Gerçek Renk kõsayolu 105 kullanmak 36 tanõmõ 116 Geri dön komutu kõsayollar 104, 107 kullanmak 62 GIF dosyalar (. gif) için çõktõ türleri 36 GIF dosyalarõ (. gif) kullanmak 54 tanõmõ 117 giri tepsisi, OBB sorun gidermek 93 yüklemek 64 gõcõrtõlõ sesler, sorun gidermek 79 Görev çubuu, tanõmõ 116 Görevi Sonlandõrmak 77 görüntü çözünürlüü görüntü kalitesi 13 için çõktõ türleri 36 tanõmõ 115 görüntü kalitesi, sorun gidermek 81 görüntülemek RGB deerleri 47 ürün tanõtõm gezintisi 5 görüntüler açõklatõrmak 42 çõktõ düzeyleri, ayarlamak 46 dosya biçimleri 54 döndürmek 39 karanlõk yerler, ayarlamak 44 keskinletirme 40 koyulatõrmak 42 ortatonlar, ayarlamak 42 parlak yerler, ayarlamak 43 programlara göndermek 52 renkleri ters çevir 41 tanõmõ 116 yansõtma 39 yeniden boyutlandõrma 37 görüntüleri açõklatõrmak 42 görüntüleri çevirmek 39 görüntüleri döndürmek araç çubuu kõsayolu 107 HP PrecisionScan Pro yazõlõmõnõ kullanmak 39 129 klavye kõsayollarõ 105 görüntüleri koyulatõrmak 42 görüntüleri ölçeklendirme 37 görüntüleri ters çevirme dizilimi 39 görüntüleri tersine çevirmek renk 41 görüntüleri yansõtmak 39 görüntülerin yansõtõlmasõ araçlarõ kullanmak 39 klavye kõsayollarõ 105 görüntülerin yapõtõrõlmasõ 56 Görünüm menüsü, için kõsayollar 104 Grafik Deiim Biçimi. Bakõn GIF dosyalarõ grafikler Ayrõca bakõn görüntüler bir bölümü çõkmayan 84 dosya biçimleri 54 OCR dönüümleri 22 gri tonlama 8-bit 111 çõktõ türü, kullanmak 36 kõsayolu 105 tanõmõ 117 güç, yeniden balamak 77 gürültülü taramalar, sorun gidermek 79 H haber kupürleri, taramak 7 hafif ortam, taramak 7 Hazõr imleci 109 hedefler sorun gidermek 89 tanõmlanmõ 17 hesaplanmõ çözünürlük, tanõmõ 117 histogramlar 47, 117 hõz sorun gidermek 12, 80 HP PrecisionScan LAN için ayarlar 74 kullanõmlarõ 73 uzaktaki bilgisayarlara yüklemek 75 HP PrecisionScan Pro Hakkõnda komutu 106 HP PrecisionScan Pro yazõlõmõ araç çubuu kõsayollar 107 ayarlarõ özelletirmek 58 balatmak 32 için tarayõcõ dümesi 16 ile taramak 33 kaldõrmak 101 kõsayollar 104 ne zaman kullanõlmalõ 6 özellikleri 31 tercihler, ayarlamak 59 ürün tanõtõm gezintisi, görüntülemek 5 yardõm, kullanmak 32 HP ScanJet Düme Seçenekleri 24 HP ScanJet Düme Yöneticisi 80 HP ScanJet Kopyalama Programõ 6 HP Scanning Software dümesi 16 HTML dosya biçimleri kullanmak 54 tanõmõ 118 I iç ayna, kirlenmi 84 içerie duyarlõ Yardõm Ayrõca bakõn Yardõm, çevrimiçi kõsayollar 106, 107 kullanmak 32 256 Renk tanõmõ 111 kullanmak 36 kõsayolu 105 ilerleme çubuu 108 ilerleyen JPEG dosyalarõ 54 imleçler beyaz damlalõk aracõ 43 Hazõr 109 içerie duyarlõ 109 Seçim Alanõ 109 siyah damlalõk 44 sürüklemek ve bõrakmak 56 Yazõ 109 inç baõna piksel sayõsõ (PPI), tanõmõ 121 ipek kaõt 7 ipuçlarõ, Akõllõ Dostlar 32 istee balõ otomatik belge besleyici. [. . . ]

HP SCANJET 7490C SCANNER KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. HP SCANJET 7490C SCANNER kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag