Kullanım kılavuzu HP W2228H

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals HP W2228H kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu HP W2228H kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals HP W2228H kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


HP W2228H : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (3975 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu HP W2228H

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Kullanõcõ Kõlavuzu w2228h w2448h/hc w2558hc HP ürünleri ve hizmetlerine ilikin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen açõk garanti bildirimlerinde belirtilmitir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti olarak yorumlanmamalõdõr. HP, ibu belgedeki teknik veya yazõm hatalarõndan veya kusurlardan sorumlu tutulamaz. HP, cihazda HP tarafõndan tedarik edilmemi yazõlõmõn kullanõmõ veya güvenilirlii konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. [. . . ] Bu özelliin çalõmasõ için bilgisayarõnõzda güç tasarrufu özellii etkinletirilmelidir. Enerji tasarrufu özelliklerini (bazen güç yönetimi özellikleri diye adlandõrõlõr) ayarlamayla ilgili yönergeler için bilgisayarõnõzõn belgelerine bakõn. NOT: Enerji tasarrufu özellii yalnõzca monitör enerji tasarrufu özellikli bilgisayarlara balõ olduunda çalõõr. Ortam Iõõ Algõlayõcõsõ (Belirli Modellerde) Monitörün sol önündeki entegre õõk algõlayõcõsõ, geçerli ortam õõõ koullarõna göre LCD arka õõk çõkõõnõ ayarlar. Ortam õõõ algõlayõcõsõ varsayõlan olarak açõktõr. Ekran Menüsü'ndeki Image Control (Görüntü Denetimi) ana menüsü kullanarak algõlayõcõyõ elle etkinletirebilir veya devre dõõ bõrakabilirsiniz. Ekran Menüsü'nde Quick View (Hõzlõ Görüntüleme), Brightness (Parlaklõk), Contrast (Kontrast) ve sRBG ilevlerini ayarlarsanõz õõk algõlayõcõsõ otomatik olarak devre dõõ kalõr. Kullanõcõ Kõlavuzu 4­9 Monitörü Çalõtõrma Görev õõõ (Yalnõzca Belirli Modellerde) Görev õõõ monitörün önüne sõcak bir beyaz õõk verir. Ekran Menüsü on panel dümelerinin hemen solunda bulunur. Iõõ kullanmak için dümeye basõn. %100 aydõnlatma için bir kez basõn. Görev õõõnõ kapatmak için dördüncü kez basõn. Web kamerasõ (Belirli Modellerde) Monitörle birlikte verilen CD'deki CyberLink YouCam yazõlõmõnõ ve sürücüsünü yükleyin. NOT: Web kamerasõnõn çalõmasõ için bilgisayarla monitör arasõnda USB balantõsõ olmalõdõr. Web kameranõzõ unlar için kullanabilirsiniz: bilgisayarõnõzdaki dosyalardan videolar oluturma. görüntülemek, yerletirmek, düzenlemek, göndermek ve yazdõrmak üzere fotoraflar oluturma. gelitirilmi görsel takvim için video notlarõ oluturma ve paylama. Windows Live Messenger veya uyumlu dier yazõlõm programlarõyla canlõ video sohbetleri yapma. canlõ videolarõ kaydetmek, göndermek Web'de akõ halinde kullanmak veya diske kaydetmek için film yapõm programõna alma. A -- Etkin õõõ B -- Web kamerasõ C -- Mikrofon 4­10 Kullanõcõ Kõlavuzu Monitörü Çalõtõrma Web Kamerasõyla Video ve Fotoraf Çekme CyberLink YouCam uygulamasõnõ verilen CD'den yükledikten sonra kullanmak için: 1. Windows Vista balat dümesini tõklatõn. Tüm Programlar, CyberLink YouCam, öesini tõklattõktan sonra CyberLink YouCam öesini yeniden tõklatõn. Eitim videosunu görüntülemek için Öreticiler öesini tõklatõn. Video Sohbeti veya Konferans Aramasõ Yapma Video sohbeti yapmak için Internet balantõsõ, ISS ve Internet üzerinden video aramasõ yapabilmenizi salayan yazõlõm olmalõdõr. Sohbet veya anlõk mesaj yazõlõmlarõnda olduu gibi bu tür yazõlõmlarõ bir veya daha fazla kiiyle aynõ anda sohbet etmek için kullanabilirsiniz. Yazõlõm için ayrõ bir abonelik gerekebilir. Yerleik mikrofonla ses kaydetmek için en uygun mesafe mikrofondan 0, 5 metre uzaklõktõr. Bir Internet mesajlama veya video telefon arama programõ indirin. Aradõõnõz kiide uyumlu bir video arama yazõlõmõ olduundan emin olun. Web kameranõzõ varsayõlan video girii olarak etkinletirin. [. . . ] Bu cihaz, radyo veya televizyon sinyallerinin alõmõnda cihazõ kapatõp açarak neden olup olmadõõ belirlenebilen zararlõ parazitlere neden olmuyorsa, kullanõcõnõn paraziti aaõdaki önlemlerin bir veya birkaçõnõ alarak gidermesi önerilir: Alõcõ antenini yeniden konumlandõrõn veya yeniden yönlendirin. Cihaz ve alõcõ arasõndaki mesafeyi artõrõn. Cihazõ, alõcõnõn balõ olduu devreden farklõ bir devre üzerindeki çõkõa balayõn. Yardõm almak için deneyimli bir radyo veya televizyon teknisyenine bavurun. Deiiklikler FCC, Hewlett-Packard Company tarafõndan açõkça onaylanmamõ her türlü düzeltme ve deiikliin, kullanõcõnõn donatõyõ kullanma iznini geçersiz kõlabileceinin kullanõcõya bildirilmesini art komaktadõr. Kablolar FCC kural ve düzenlemelerine uyumluluun salanabilmesi için bu cihaza yapõlan balantõlarda metalik RFI/EMI konektör balõklõ yalõtõmlõ kablolar kullanõlmalõdõr. FCC Logosunu Taõyan Ürünler için Uygunluk Bildirimi, Yalnõzca Amerika Birleik Devletleri Bu cihaz, FCC kurallarõnõn 15. [. . . ]

HP W2228H KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. HP W2228H kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag