Kullanım kılavuzu KENWOOD KM070

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals KENWOOD KM070 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu KENWOOD KM070 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals KENWOOD KM070 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


KENWOOD KM070 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (5090 Ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu KENWOOD KM070

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] . 5 Ë Buzdolab>n>z> Kullanmak için Yap>lan Haz>rl>klar . . . . 7 x So¤utucu Dolab> Kullanmak Ë So¤utucu Dolab>n S>cakl>¤>n> Ayarlamak . Ë ø°C (s>f>r derece) Bölmesi Kullanmak (Opsiyon) Ë Sebzeli¤i Kullanmak . . 8 . 8 . 9 . 9 Çocuklar>n x Buzdolab> içinde veya etraf>nda oynamalar>na x Buzdolab> kap>s>na as>larak sallanmalar>na izin vermeyiniz. [. . . ] Modeller aras>ndaki as>l ayr>l>klar afla¤>daki sistemlerinin bulunup bulunmamalar>na göre farkl>d>rlar. x ø°C(Chiller) bölmesi / çok amaçl> çekmece x Raf : kristal / telli / temperli cam x Bio-koku giderici x Buzmatik / buzluk flifle deste¤i, kahvalt> kutusu, flarapl>k x Sebzelik bölmesi. Tip Modeller KM070 SR-44NMB SR-44RMB SR-44NMC SR-44RMC Kullanma tipi Yandan kap> sapl> tip Üst-alt boydan kap> sapl> tipi Kap> sa¤-sol yap>labilir tip Yuvarlak kap> /üst-alt boydan kap>sapl> tip. Yuvarlak kap> / kap> sa¤sol yap>labilir tip. Buzdolab>n> Topraklama Sizin ve ailenizin güvenli¤i için x Kap>n>n içinde bulunan iflaretlere göre do¤ru voltaj ve frekansla buzdolab>n>z>n fiflini kendi özel duvar prizine sokunuz. x Uygun flekilde topraklay>n>z (buzdolab>n>z> telefon kablosu veya do¤al gaz borusu ile beraber topraklamay>n>z) Bu ifl için yetkili elektrikçiye müracaat ediniz. E¤er topraklan>yorsa, onu do¤ru toprakl> prizle de¤ifltirmek veya baflka duvar fiflini kullanmak tamamen sizin sorumlulu¤unuz alt>ndad>r. Önemli Bu cihazlar evde kullanmak için imal edilmifltir. E¤er onlar> sanayii ve ticari kullanmak istiyorsan>z, bütün standartlar ve düzenlerle uygunlu¤unu kontrol ediniz. A SR-40NMA, B SR-40NMB, C SR-40RMB, D SR-40NMC, E SR-40RMC, åx E¤er elektrik kablosu bozuk olursa; Hemen duvar prizinden fifli çekiniz x Yetkili elektrikçiyi ça¤>r>p tamir ettiriniz Topraklanmam>fl elektrik fifli ise, x Toprak kablosunun (sar>-yeflil rengi veya yeflil rengi) bir Buradaki bilgiler B tipine uygundurlar. Onun için buradaki bilgilerle gerçek modeliniz aras>nda baz> küçük farklar olabilir. ucunu toprak vidas>na, öbür ucunu ise su borusu gibi çelik veya bak>r boruya ba¤lay>n>z. Toprak Vidas> 4 4 5 5 Buzdolab>n>z> Kullanmak <çin Yap>lan Haz>rl>klar Aksesuarlar> Düzenlemek So¤utucu dolab>n>n içindeki raflar> ve bölmeleri uygun bir flekilde düzenleyebilirsiniz. Buzdolab>n>z uygun flekilde yerleflmifl ve duvar prizi de topra¤a ba¤lanm>fl ise, flimdi afla¤>daki ifllemleri takip ediniz. 2 Yumuflak bez ve >l>k su ile cihaz>n içini ve d>fl>n> temizleyiniz. 5 So¤utucu ve dondurucu bölmelerinin s>cakl>¤>n> ayarlay>n>z. 6 Dondurulmufl g>dalar> dondurucu dolab>na koymadan önce, dondurucu dolab>n>n istedi¤iniz s>cakl>¤a ulaflmas> için 2-3 saat bekleyiniz. Afla¤>dakileri de¤ifltirmek için Kristal raf> / cam raf>n>n konumu x Raf> duruncaya kadar kendinize çekiniz x Raf>n ön k>sm>n> hafifce yukar>ya kald>r>p ön tarafa çekiniz x Raf> size uygun yere tekrar koyunuz x Raf>n önünü yukar>ya kald>r>n>z x Raf> ön tarafa çekiniz x Raf> size uygun yere tekrar koyunuz x Ask>lar> ç>kartmak için bölmeyi yukar>ya kald>r>n>z x Bölmeyi kap>dan ay>r>n>z x Yeni yerine koyunuz x Bölmeyi yerlefltiriniz Tel raf> Ayarlanabilir kap> bölmesi So¤utucu Dolab>n>n Düzenleme Örne¤i Aksesuar Üst Raf Önerilen kullan>m Tatl> gibi g>dalar, yo¤urt Et ve bal>k Piflirilmifl g>dalar Sebze ve meyveler Yumurtalar Peynir ve tereya¤> Süt, soda ve meflrubat gibi içecekler Ayaklar> Ayarlamak Düz olmayan zeminde buzdolab>n>n dengesini sa¤lamak için, buzdolab>n>n ön taraf>nda bulunan ayaklar> ayarlayabilirsiniz. Önceden dondurulmufl ve çözülmüfl g>day> yeniden dondurmay>n>z. Dondurulacak g>day> kapakl> bir kap içinde veya hava geçirmez özel poflette saklay>n>z. Önceden paketlenerek dondurulmufl g>dalarda, paket üzerinde yazan son kullanma tarihini dikkate al>n>z. Hava kanallar> önüne ve üzerine g>da koymay>n>z. Bu girifllerin g>da parçalar>yla t>kanmamas> ve dondurulmufl g>dalarla kapat>lmamas> gerekir. So¤utucu / dondurucu dolab>n iç yüzünü yumuflak bez ve sabunlu >l>k su ile temizleyiniz, sabununu giderip kurutunuz. Yumuflak bez ve sabunlu >l>k su ile kap> lastiklerini temizleyiniz, sabununu giderip kurutunuz. Lastik üzerinde g>da parçalar>n>n birikip kap>n>n do¤ru kapat>lmas>n> engellememesini kontrol ediniz. x S>cakl>k do¤ru muhafaza edilmez Aksi takdirde: x Elektrik gereksiz sarfedilir. 6 7 12 12 13 13 Problemler ve Çözümleri Yetkili servisi ça¤>rmadan önce, flu basit kontrolleri yap>n>z. Bu kontroller yetkili servisi gereksiz yere ça¤>rman>zdan dolay> sarfedilecek zaman ve para kayb>n> önleyecektir. Problem Buzdolab> hiç çal>flm>yor veya so¤utucu dolab>n kap>s>n> aç>nca >fl>k yanm>yor Dondurucu dolaptaki g>da iyice donmuyor. [. . . ] x Dondurucu dolab>n ön k>sm>nda bulunan buharlaflma aç>kl>¤> kapand> m>?x Uzun bir süre kap>y> aç>k b>rakt>n>z m>?x Kap>n>n do¤ru kapat>lmas>na engel olan bir fley var m>?x Yemek veya içecekleri kapaks>z kapta saklad>n>z m>? [. . . ]

KENWOOD KM070 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. KENWOOD KM070 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag