Kullanım kılavuzu LEXMARK X73 BAŞLARKEN

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals LEXMARK X73 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu LEXMARK X73 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals LEXMARK X73 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


LEXMARK X73 BAŞLARKEN: Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (309 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   LEXMARK X73 KULLANICI KILAVUZU (2886 ko)
   LEXMARK X73 (3085 ko)
   LEXMARK X73 annexe 1 (2475 ko)
   LEXMARK X73 Quick Start (144 ko)
   LEXMARK X73 INTRODUÇÃO (191 ko)
   LEXMARK X73 GETTING STARTED (27375 ko)
   LEXMARK X73 دليل المستخدم (2956 ko)
   LEXMARK X73 دليل بدء التشغيل (1175 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu LEXMARK X73BAŞLARKEN

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Dier ülkelerde, satõ noktanõzla balantõ kurun. Bu yayõnda belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programlarõn ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanõma sunulacaõ anlamõna gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnõzca o ürünün, programõn ya da hizmetin kullanõlabilecei anlamõna gelmez. [. . . ] 10 Kopyalama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Proje oluturma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Sorun giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Daha fazla bilgi için Bu kitap kopyalama, tarama, yazdõrma, sorun giderme ve elenceli projeler oluturma ile ilgili temel bilgiler verir. Çevrimiçi Kullanõcõ Kõlavuzu bu görevlerle ilgili detaylõ bilgiler salar. Çevrimiçi Kullanõcõ Kõlavuzu na erimek için CD 1'i CD-ROM sürücünüze yerletirin. 1 2 Yazõcõ yazõcõnõzõ kurma 1 Yazõcõyõ paketinden çõkarõn. Güç kaynaõnõz gösterilenden farklõ olabilir. 2 Tarayõcõ yataõnõn kilidini açõn. 3 Güç kaynaõnõ balayõn. Windows: Yazõlõm yüklenirken USB kablosunu balayõn. Macintosh: USB kablosunu imdi balayõn. 4 Güç dümesine basõn. sterseniz operatör paneline baka bir dil uygulayabilirsiniz. 1 3 2 3 5 Kaõt desteini yükseltin. 6 Kaõt yükleyin. Kaõdõ yazõcõnõn içine itmeyin. 7 Kaõt kõlavuzunu sõkõtõrarak kaõdõn sol kenarõna doru kaydõrõn. 8 Kaõt çõkõ tepsisini geniletin. 4 9 Kartu kapaõnõ açõn. Kartu taõyõcõsõ yükleme konumuna geçer. 10 Kartularõn yapõkan ve saydam bantlarõnõ çõkarõn. Uyarõ: Altõn renkli balantõ noktalarõna dokunmayõn. 11 Kartularõ taõyõcõya yerletirin. Kartularõ yerlerine oturuncaya kadar geri itin. YERNE OTURTMA YERNE OTURTMA 5 12 Kartu kapaõnõ kapatõn. 13 CD 1'i CD-ROM sürücüsüne yerletirin. Windows yüklemesi 14 Yükle'yi tõklatõn. için imdi Macintosh yüklemesi için Yükle ve Kabul Et'i tõklatõn. 15 Yazõcõ yazõlõmõnõ, tarayõcõ sürücüsünü ve yazõcõ sürücüsünü yüklemek için bilgisayar ekranõndaki yönergeleri izleyin. Ek yazõlõm yüklemek için, CD'nizi takõn ve bilgisayar ekranõnõzdaki dümeyi tõklatõn. 6 Operatör bölmesini kullanma Yazõcõoperatör panelinin, belgelerinizi kopyalamanõza, taramanõza, yazdõrmanõza ve özelletirmenize olanak tanõyan 15 dümesi vardõr. Ayrõca hatalarõ gösteren bir Durum õõõ ve yazõcõnõn açõk olduunu belirten bir Güç õõõ vardõr. 1 2 3 4 5 6 7 8 # 1 2 3 4 5 6 7 8 Basõlacak tu. . . Kurulum Tara Renk Siyah E-posta Faks Kaõt Besleme Güç Yapõlacak i. . . Tarama ve Kopyalama Kontrol Programõ'nõ kullanarak, kopyalama ve tarama ayarlarõnõzõ yapõn. Resim tarayõp bir yazõlõm uygulamasõna gönderin. yazõcõ yazõcõnõzdan kaõt çõkartõn veya yazõcõnõza kaõt takõn. yazõcõ yazõcõnõzõ açar veya kapatõr. 7 Tarama Yazõcõ operatör panelini kullanarak tarayõn. 1 Bilgisayarõnõzõn ve yazõcõ yazõcõsõnõn açõk olduundan emin olun. 3 Belgenizi ön yüz aaõ gelecek ekilde alt sa köedeki tarayõcõ yataõna yerletirin. 4 Üst kapaõ kapatõn. 5 Tarama hedefinizle eleen dümeye basõn. ­ ­ ­ Taranmõ bir resmi bir yazõlõm uygulamasõna göndermek için Tara. Taranmõ bir resmi bir e-posta eki olarak göndermek için E-posta. [. . . ] · USB kablosunun bilgisayarõnõza ve yazõcõ yazõcõnõza balõ olduundan. · Bilgisayarõnõzõn açõk olduundan. · Yazõcõ yazõcõnõzõn açõk olduundan. · Kartuun altõnõ kaplayan yapõkan ve saydam bantõn çõkarõldõõndan. Yazõcõ yazõcõnõz üzerindeki durum õõõ yanõp sönüyorsa, kaõt sõkõmasõ olmu olabilir, yazõcõ yazõcõsõnõn kaõdõ bitmi olabilir veya kartu taõyõcõsõ durmu olabilir. [. . . ]

LEXMARK X73 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. LEXMARK X73 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag