Kullanım kılavuzu LG 32CS460

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları. UNUTMAYIN: HER ZAMAN SATIN ALMADAN ÖNCE KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN!!!

Sponsor Bağlantılar

Eğer bu doküman aradığınız kılavuzla eşleşiyorsa, hemen indirebilirsiniz. Lastmanuals LG 32CS460 kılavuzlarına hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Bu LG 32CS460 kullanım kılavuzunun sizin için yararlı olacağını umuyoruz

Lastmanuals LG 32CS460 kullanım kılavuzunun indirilmesine yardım eder.


LG 32CS460 : Tüm kullanım kılavuzunuw indirin (15437 Ko)

Bu ürünle alakalı şu kılavuzları da indirebilirsiniz:

   LG 32CS460 (10284 ko)
   LG 32CS460 (10284 ko)
   LG 32CS460 (44492 ko)
   LG 32CS460 (9500 ko)
   LG 32CS460 (9716 ko)
   LG 32CS460 (84303 ko)
   LG 32CS460 (10093 ko)
   LG 32CS460 (9140 ko)

Manuel özet: kullanma kılavuzu LG 32CS460

Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir.

[. . . ] Bunun size hayat>n>z> kolaylaflt>racak mükemmel bir kullan>m rahatl>¤> sunaca¤>na söz veriyoruz. <yi flanslar! TR 4 electrolux içindekiler <çindekiler TR Güvenlik uyar>lar> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Cihaz>n Genel Görünümü . . . . . . . . . . . . . . 7 Kontrol Paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Temizlik ve bak>m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Özel aksesuarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Ar>za giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kurulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Bu kullanma k>lavuzunda afla¤>daki simgeler kullan>lm>flt>r: Güvenli¤inizi ve cihaz>n zarar görmesini önleme ile ilgili önemli bilgiler. Genel bilgiler ve ipuçlar> Çevreyle ilgili bilgi electrolux güvenlik uyar>lar> 5 TR Güvenlik uyar>lar> Kullan>c> <çin Bu davlumbaz mutfaktaki kokular> d>flar> atmak için tasarlanm>flt>r; buhar> d>flar> atmayacakt>r. [. . . ] Bu ürünün do¤ru bir flekilde elden ç>kar>lmas>yla, çevreye ve insan sa¤l>¤>na olan olumsuz etkileri önlenmifl olacakt>r. Davlumbaz, bir havaland>rma ünitesi olarak verilmifltir ve bir karbon filtre tak>larak hava dolafl>ml> modda da kullan>labilir. Ba¤lant> bilezi¤i TR Havaland>rma modu Bu modda dumanlar, ba¤lant> bilezi¤ine ba¤lanan bir hortum arac>l>¤>yla d>flar> at>l>r. En iyi performans> elde etmek için, hortumun çap> d>fl deli¤in çap>na eflit olmal>d>r. Hava dolafl>ml> mod Hava bir karbon filtre arac>l>¤>yla temizlenir ve mutfa¤a geri verilir. Hava dolafl>ml> mod için orijinal bir karbon filtreye ihtiyac>n>z vard>r. (Özel Aksesuarlar bölümüne bak>n). 8 electrolux kontrol paneli Kontrol paneli TR Normal koflullar için düflük bir h>z ve kokular çok yo¤un oldu¤unda yüksek bir h>z kullan>larak en iyi sonuçlar elde edilir. Piflirme ifllemine bafllamadan birkaç dakika önce davlumbaz> çal>flt>r>n. Davlumbaz, piflirme iflleminden sonra 15 dakika kadar veya bütün kokular kayboluncaya kadar çal>flt>r>lmaya devam edilmelidir. Do¤ru havaland>rma: Davlumbaz>n düzgün çal>flmas> için, mutfakta düflük bir bas>nç olmal>d>r. Mutfak pencerelerini kapal> ve yak>ndaki bir odan>n penceresini aç>k tutmak önemlidir. Kontrol dü¤meleri cihaz>n ön paneli üzerindedir: Model EFC 9661 Lamba dü¤mesi (AÇMA/KAPATMA) Dü¤me 1 (AÇMA/KAPATMA) Dü¤me 3 (AÇMA/KAPATMA) Motor h>z> dü¤mesini AÇMA/KAPATMA Dü¤me 2 (AÇMA/KAPATMA) Lamba dü¤mesi (AÇMA/KAPATMA): Bu dü¤me, davlumbaz>n >fl>¤>n> açmak ve kapatmak için kullan>l>r. Motor h>z> dü¤mesini AÇMA/KAPATMA: H>z seçim tufllar>n> aktif hale getirir ve iptal eder. Davlumbaz size verildi¤inde, karbon filtre olmayacakt>r ve bu yüzden doyum göstergesi iptal konumda olacakt>r. Davlumbaz bir karbon filtre ile kullan>lacaksa, doyum göstergesi lambas> afla¤>daki gibi aktif hale getirilmelidir: Davlumbaz> "Stand by" konumuna al>n. 4 ve 5 nolu dü¤melere ayn> anda bas>n ve 3 saniye kadar bas>l> tutun. Bafllang>çta, sadece ya¤ filtresi LED'i F yanacak ancak, karbon filtre LED'i C yand>¤>nda, doyum göstergesi aktif hale gelecektir. <ptal etmek için: 4 ve 5 nolu dü¤melere tekrar ayn> anda bas>n ve karbon filtre LED'i kayboluncaya kadar 3 saniye bas>l> tutun. electrolux temizlik ve bak>m 11 Temizlik ve Bak>m Bak>m ifllemine bafllamadan önce, flalteri indirerek veya sigortay> kapatarak davlumbaz> elektrik beslemesinden ay>r>n. Veya cihaz bir fifl veya priz arac>l>¤>yla elektri¤e ba¤lanm>flsa, fifli prizden çekin. TR Metal ya¤ filtresi Ya¤ filtrelerinin amac> piflirme s>ras>nda oluflan ya¤ parçac>klar>n> emmektir; ya¤ filtresi, hem d>fl havaland>rma hem de iç hava dolafl>m modunda her zaman kullan>lmal>d>r. Dikkat: Metal ya¤ filtreleri dört haftada bir ç>kar>lmal> ve elle veya bulafl>k makinesinde y>kanmal>d>r. Metal ya¤ filtresinin ç>kar>lmas> Yay>n kolunu kullan>n ve filtreyi afla¤> do¤ru çekerek ç>kart>n. Elde y>kama Ya¤ filtrelerini bir saat kadar ya¤ çözücü temizlik maddeli s>cak suyun içinde tutun, ard>ndan s>cak su ile iyice durulay>n. Ya¤ filtrelerini kuruduktan sonra tak>n. Metal ya¤ filtresini bulafl>k makinesinde y>kad>¤>n>zda, hafif renk solmas> meydana gelebilir; ancak bu durum performans>n> etkilemez. Bulafl>k Makinesi Ya¤ filtrelerini bulafl>k makinesine koyun. En güçlü y>kama program>n> ve en yüksek s>cakl>k ayarlamas>n> (en az 65°C) seçin. Ya¤ filtrelerini kuruduktan sonra tak>n. Yaln>z bir s>cak solüsyonu kullanarak iç muhafazay> temizleyin (kesinlikle yak>c> deterjanlar, afl>nd>r>c> tozlar veya f>rçalar kullanmay>n). 12 electrolux temizlik ve bak>m Karbon filtre Karbon filtre, sadece davlumbaz> haTR va dolafl>ml> modda kullanmak istedi¤inizde kullan>lmal>d>r. Bu ifllem için orijinal bir karbon filtreye ihtiyac>n>z vard>r (Yerel Yetkili Servisten temin edebilirsiniz). Karbon filtrenin temizlenmesi/de¤ifltirilmesi Di¤er karbon filtrelerden farkl> olarak, bu UZUN ÖMÜRLÜ karbon filtre y>kanabilir ve tekrar kullan>labilir. Takma Normal kullan>m s>ras>nda filtre, her iki ayda bir temizlenmelidir (davlumbaz> ortalama günde 2. 5 saat kulland>¤>n>zda). [. . . ] Üretici, uygun olmayan bak>m veya yukar>daki güvenlik talimatlar>na uyulmamas> sonucu meydana gelebilecek motor hasar>ndan veya yang>n tehlikesinden sorumlu de¤ildir. Lamba ampulünün(lerinin) de¤ifltirilmesi Davlumbaz>n fiflini prizden çekin. Eski ampulü, ayn> tipte yeni bir ampulle de¤ifltirin. Lamba yanmazsa, Yetkili Servise baflvurmadan önce ampulün düzgün tak>ld>¤>ndan emin olun. 14 electrolux temizlik ve bak>m Davlumbaz>n temizlenmesi TR Davlumbaz>n d>fl yüzeylerini nemli bir bezle ve bir su ve yumuflak y>kama s>v>s> solüsyonu ile temizleyin. Kesinlikle sert, afl>nd>r>c> veya yan>c> temizlik ürünlerini veya çamafl>r suyu içeren ürünleri kullanmay>n. Dü¤me panelini ve filtre >zgaras>n> yaln>zca nemli bir bez ve yumuflak y>kama s>v>s> ile temizleyin. [. . . ]

LG 32CS460 KULLANIM KILAVUZU İÇİN YASAL UYARI

Lastmanuals, yazılım ve donanım kullanımı alanlarıyla ilgili kılavuzların saklanması ve aranması için sosyal bir paylaşım ortamı sunmaktadır: kullanım kılavuzları, kullanıcı el kitapları, hızlı başlangıç kılavuzları ve teknik veri sayfaları.
Lastmanuals sadece aradığınız kılavuz sitede yoksa, tamamlanmamışsa, başka bir dilde yayınlanmış veya dil ya da model açıklamasına uymuyorsa sorumluluğu üzerine almaktadır. Örneğin, Lastmanuals bir çeviri servisi sağlamamaktadır.

Şartları kabul ediyorsanız lütfen bu sözleşmenin sonundaki "Kılavuzu İndir" linkine tıklayınız. LG 32CS460 kullanım kılavuzu indirilmeye başlanacaktır.

Kullanım kılavuzu arayın

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tüm hakları saklıdır.
Gösterilen ticari markalar sahiplerinin kendi mülkleridir.

flag